Απάντησις εις τους Παπικούς Ελλάδος

Share:
Εφημερίς Ορθόδοξος Τύπος

Ανεγνώσαμεν εις την «ΚΑΘΟΛΙΚΗ» (φ. 173/ 30.3.2016) άρθρον φέρον τον τίτλον «Γιατί τόση διαφορά εφέτος στον εορτασμό του Πάσχα;». Το άρθρον επιχειρεί να απαντήση εις ερωτήματα πιστών του Παπισμού δια ποίον λόγον δεν συμπίπτει το Ορθόδοξον με το Παπικόν Πάσχα. Η απάντησις που δίδει το άρθρον είναι παραπλανητική. Μέσα από ένα δαιδαλώδη συλλογισμόν ωθεί τον αναγνώστη να αντιληφθή ότι το γεγονός ότι οι Ορθόδοξοι ακολουθούμεν το Ιουλιανόν ημερολόγιον ως προς τον υπολογισμόν του Πάσχα και τον «κύκλον του Μέτωνος» οδηγούμεθα εις το να υπάρχη αυτή η διαφορά. Ο αρθρογράφος, που είναι το «Γραφείον Τύπου της Ι. Συνόδου Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος», δηλαδή επίσημα χείλη, χαρακτηρίζει τρεις φοράς τους υπολογισμούς των Ορθοδόξων «λανθασμένους», ενώ καταλήγει εις το συμπέρασμα ότι: «Η Ανατολή γιορτάζει σωστά το Πάσχα, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της Α ´Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας, μόνον όταν συνεορτάζει με τη Δύση»! Δυσ­τυχώς, δεν έχουν αντιληφθή η σκοπίμως αποκρύπτουν τον τρόπον του ορθού υπολογισμού. Το Γραφείον Τύπου δεν αναφέρεται καθόλου εις το γεγονός ότι, δια να εορτασθή το Πάσχα πρέπει να έχει εορτασθή το ιουδαϊκόν Πάσχα. Αναφέρει μόνον την ισημερίαν και την πρώτην εαρινήν Πανσέληνον, διότι είναι σύμφωνος με αυτά ο εορτασμός των Παπικών. Όποιος γνωρίζει όμως πληροφορείται ότι το Πάσχα των Εβραίων τελείται εφέτος κατά την Μ. Εβδομάδα. Επομένως, πολύ σωστά η Εκκλησία μας αμέσως μετά το τέλος του Εβραϊκού Πάσχα θα εορτάση το Χριστιανικόν. Επομένως, πλήρως εσφαλμένος είναι ο υπολογισμός των Παπικών, οι οποίοι το εώρτασαν πριν από το νομικόν Πάσχα, αθετούντες τα όσα εθέσπισεν η παράδοσις της Α´ Οικουμενικής Συνόδου.

Previous Article

Απογοητευτικαί δηλώσεις ιεραρχών δια τον Πάπαν

Next Article

Ανεπιθύμητοι οι Μητροπολίται Λέσβου;

Διαβάστε ακόμα