Διατί, Σεβ. Σπάρτης;

Share:

Πολὺ μᾶς λύπησε ὁ σεμνὸς καὶ ἀδιάβλητος ἱεράρχης τῆς Σπάρτης μὲ τὶς προβληματικές του δηλώσεις.

Δυστυχῶς, τὸ λεγόμενο Οὐ­κρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα, ἀποτελεῖ μέτρο κρίσεως γιὰ τοὺς Ἑλλαδίτες ἀρχιερεῖς καὶ ὁ νοῶν νοείτω…

Κρῖμα στὸν Σπάρτης.

ΙΕΡΟ ΠΗΔΑΛΙΟ ἔκδοσις Ἀστέρος σελίδα 207 ἕως καὶ κυρίως τὴν 209 σελ. σχόλια Ἁγίου Νικόδημου γιὰ τὸν Οἰκουμενικό.

Τί τοὺς ἔχει πιάσει καὶ μιλοῦν, ὡς ὁμιλοῦν, χωρὶς νὰ σκέφτονται;

Ἂς ἀνοίξουν τὸ ΙΕΡΟ ΠΗΔΑΛΙΟ ἔκδοσι Ἀστέρος σελίδα 209 σχόλια Ἁγίου Νικόδημου γιὰ τὸν Οἰκουμενικό:

Οὐ λέγεταί ποτε Οἰκουμενικὸς ὁ Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλ’ οὐδὲ ὁ Ρώμης, ἢ ἄλλος τινάς, εἰμὴ μόνος ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ, ὁ τῆς Οἰκουμένης ὅλης ἀληθῶς Πατριάρχης, ᾧ ἐδόθη πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς· καὶ διὰ τὸ πολὺ μέρος τῆς Οἰκουμένης ἔχειν ὑφ’ ἑαυτόν, καὶ πρὸς τούτοις διὰ τὸν ζῆλον καὶ τὴν πρόνοιαν ὁποῦ ἔχει εἰς τὴν φυλακὴν τῆς Πίστεως καὶ τῶν Συν­οδικῶν καὶ Πατρικῶν Παραδόσεων, ὄχι μόνον ἐν τῇ ἑαυτοῦ Διοικήσει, ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς λοιπαῖς».

Αὐτὴ τὴν ἀπάντησι δίνω καὶ στὸν Σεβ. Σπάρτης γιὰ ὅσα ἐγκωμιαστικὰ ἔγραψε γιὰ τὸν λεγόμενο …Οἰκουμενικόν, ποὺ δὲν εἶναι οὔτε στὰ λόγια, οὔτε στὶς πράξεις του.

Λυκοῦργος Νάνης

Previous Article

ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ “ΑΥΤΟΚΑΤΑΛΥΟΝΤΑΙ”

Next Article

Ο Τόμος δεν θεράπευσε το σχίσμα και διαίρεσε την Ουκρανική κοινωνία

Διαβάστε ακόμα