«Εκθέτουν»… τον Πατριάρχην Κων/λεως

Ο Πατριάρχης Κων/λεως  παρέστη την 26ην Σεπτεμβρίου 2017 εις τα εγκαίνια εκθέσεως του φωτογράφου του κ. Νίκου Μαγγίνα εις την Ρωμαϊκήν Αγοράν της Θεσσαλονίκης, με τίτλον: «Ο Πατριάρχης της Αγάπης, της Ειρήνης και του Διαλόγου». Ο Πατριάρχης εις τον λόγον του ηυχαρίστησε δεόντως τον φωτογράφον του!

Εις τα εγκαίνια παρέστησαν, επίσης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Κυβερνήσεως, που προωθεί τον χωρισμόν Εκκλησίας – Πολιτείας κ. Γιάννης Αμανατίδης και ο υποστηρικτής των παρελάσεων των ομοφυλοφίλων κ.α. Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης. Ο υφυπουργός είπε μεταξύ άλλων: «Εικοσιπέντε χρόνια Πατριαρχίας αφιερωμένα στη θρησκευτική ελευθερία, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο διαθρησκειακό διάλογο, στην προστασία του περιβάλλοντος», δηλ. εις τον κοινωνικόν ακτιβισμόν!

Είναι η δευτέρα φορά μετά τα εγκαίνια της προτομής του εις την Χάλκην, που ο Πατριάρχης και πάλιν πρωτοστατεί εις τιμάς δια τον πρόσωπόν του! Δυσ­τυχώς κακώς το περιβάλλον του τον συμβουλεύει ότι τοιούτου είδους εκδηλώσεις του προσθέτουν κύρος, φαίνεται όμως ότι και ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται ότι δημιουργεί αποστροφήν εις τον κόσμον όλη αυτή η άνευ προηγουμένου αυτοπροβολή. Βεβαίως υπάρχει πολιτική πρόθεσις, καθώς η μεν Κυβέρνησις αγωνίζεται να δείξη πόσον καλή είναι απέναντι εις την Εκκλησίαν και το Πατριαρχείον επιθυμεί να έχη πολιτικήν στήριξιν δια τούτο δεν έχει καταδικάσει κανένα αντί Ευαγγελικόν νομοσχέδιον της Κυβερνήσεως, όπως επίσης δεν παρευρέθη και εις την ημερίδα «Εκκλησία και Σύνταγμα. Το ζήτημα της αναθεώρησης», που διωργάνωσεν η Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. και η Μονή Βλατάδων.

Χειρότερον λάθος διεπράχθη εις την Ορεστιάδα, όπου ο Πατριάρχης είπεν ότι «η Θράκη είναι η άμεσος ενδοχώρα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου». Αυτό είναι ένα βήμα οπισθοχωρήσεως εις όσα έλεγεν εις το Κολυμβάριον, όταν διεβεβαίωνε τον Προκαθήμενον της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικώς με τας κακώς λεγομένας «Νέας Χώρας»…

Εις τας φωτογραφίας απεικονίζονται αι συναντήσεις με τους ισχυρούς της γης. Πως επιθυμεί να τον θυμούνται οι άνθρωποι, ως οικολόγον η μήπως ως διαιρέσαντα την Ορθοδοξίαν; Πάντως κατώρθωσε να πλήξη το Πατριαρχείον όσον κανείς προκάτοχός του, κυρίως επειδή το απεμυθοποίησε: Κάποτε η παρουσία του Πατριάρχου εθεωρεί­το σπουδαίον γεγονός, επειδή ο Πατριάρχης εξήρχετο σπανίως, ενώ πλέον επειδή συνεχώς περιοδεύει, έπαψε πλέον να κάνη αίσθησιν. Περισσοτέραν προσ­ευχήν χρειαζόμεθα και όχι… εικονικήν πραγματικότητα…

 

Παντοκράτορας