Εφημερίς Ορθόδοξος Τύπος

ΤΗΝ 1η Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 1961 ἐξεδόθη τὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» καὶ μάλιστα σὲ 100.000 ἀντίτυπα.

Ἦταν ἕνα ὅραμα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος π. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, τοῦ διαδόχου του, μακαριστοῦ πλέον π. Μάρκου Μανώλη καὶ τῶν συνεργατῶν του, τό ὁποῖον ἔγινε πραγματικότης. Ἔκτοτε, μὲ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου, ἐκδίδεται ἀνελλιπῶς ἑβδομαδιαίως.

Ἡ πρώτη ὀνομασία ἦταν «ΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ». Τὸ ἔτος 1967 πρὸς ἐκπλήρωση διαπύρου εὐχῆς τοῦ μεγάλου Φώτη Κόντογλου μετενομάσθηκε «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ».

Πενῆντα χρόνια ἐπέρασαν ἀπὸ τότε. Ἡ ἱστορία τοῦ «Ο.Τ.» δὲν περιγράφεται σὲ λίγες γραμμές. Τὸ πρῶτο φύλλο καὶ μάλιστα τὸ κύριο ἄρθρο μὲ τίτλο «Ἀπευθυνόμεθα πρὸς τοὺς Ἕλληνας» φανερώνεται τὸ πιστεύω καὶ ὁ σκοπὸς τῆς ἐφημερίδος.

Ἀναφέρει:

«…Ἡ ἐφημερίς μας εἶναι ἀπαύγασμα, εἶναι βλάστημα ἁγνῆς καὶ ἀτρέπτου Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως.

Εἶναι κατοπτρισμός, γλυκεῖα φεγγοβολὴ ἀγάπης πρὸς τὴν Ἑλληνικὴν Πατρίδα, σεβασμοῦ πρὸς τὴν σεπτήν μας Ἐκκλησίαν…

Τὴν δημοσιογραφίαν —τὸ θεῖον αὐτὸ καὶ τόσον κακοποιημένον λειτούργημα!— ἀσκοῦμεν ἀπὸ σήμερον μὲ ἕνα γνώμονα: τὸν φωτισμὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς τῶν Φώτων, ἐξ οὗ πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον.

Ἡ πέννα μας θὰ συμβουλεύη, θὰ δέχεται συμβουλάς, θὰ ἐξαίρη τὰ καλά. Ἀλλὰ θὰ στηλιτεύη καὶ θὰ καυτηριάζη τὰ κακά, ὅταν μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νουθεσίαν καὶ ὑπόμνησιν, τὸ κακὸν δὲν ἐννοεῖ νὰ παραχωρῆ τὴν θέσιν του εἰς τὸ καλόν…».

Σὲ αὐτὲς τὶς ἀρχὲς παρέμεινε πιστὸς ὁ «Ο.Τ.», δι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ προσφορά του εἶναι μεγάλη.

Μέσῳ τοῦ «Ο.Τ.» προεβλήθησαν πλῆθος θεολογικῶν καὶ πνευματικῶν θεμάτων. Θέματα πνευματικοῦ καταρτισμοῦ καὶ Ὀρθοδόξου κατηχήσεως. Θέματα Ποιμαντικῆς καὶ πνευματικῆς εὐθύνης.

Ἡ προβολὴ κειμένων καὶ ἀσκητικῶν προσώπων τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας συντελεῖ πολὺ σύντομα τὴν ἄνθηση, κυρίως τοῦ ἀγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐν γένει ἄνθηση τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ στὴν Πατρίδα μας, στὴν Κύπρο ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου.

Ἀκολουθοῦν πάμπολλες θεολογικὲς μελέτες καὶ πνευματικὰ κείμενα συγχρόνων πνευματικῶν ἀναστημάτων, ὅπως τοῦ π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου, τοῦ π. Φιλοθέου Ζερβάκου, τοῦ π. Γαβριὴλ Διονυσιάτου, τοῦ π. Θεοκλήτου Διονυσιάτου, τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, τοῦ Φώτη Κόντογλου, τοῦ π. Ἰωὴλ Γιαννακοπούλου, τοῦ π. Ἀμφιλοχίου Μακρῆ, τοῦ π. Σπυρίδωνος Μπιλάλη, τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, τοῦ Βλαντιμὶρ Λόσκυ, τῶν καθηγητῶν π. Ἰ. Ρωμανίδη, Κωνσταντίνου Μουρατίδη, Κων. Καβαρνοῦ, Διονυσίου Μπατιστάτου καὶ πλήθους ἄλλων συνεργατῶν.

Ἀσχολήθηκε μὲ πάρα πολλὰ θέματα, ποὺ ἀπησχόλησαν καὶ ἀπασχολοῦν τὴν Ἐκκλησίαν μας, ὅπως μὲ τὸ θέμα τῆς «Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως», τῶν «Μεταφράσεων», τῆς «νεοπατερικῆς θεολογίας»· κυρίως μὲ τὸ θέμα τοῦ «Οἰκουμενισμοῦ» καὶ τῶν αἱρέσεων, ὅπως μὲ τὸ θέμα τῆς Οὐνίας, τοῦ Παπισμοῦ, τοῦ μασωνισμοῦ. Ἐπίσης ἀγωνίσθηκε κατὰ τῶν ἐκτροπῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως, διὰ τὴν ἀμφίεση τῶν κληρικῶν, διὰ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν 12 ἀκατηγορήτων Μητροπολιτῶν, διὰ τὴν παιδεία, διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τῆς Ἱστορίας, διὰ τὶς ἐκτρώσεις, διὰ τὸν πολιτικὸ γάμο, ἀλλὰ καὶ διὰ ἐθνικὰ θέματα, τὸ Βορειοηπειρωτικό, Κυπριακό, διὰ τὴν Θράκη.

Ὁ ἀγώνας ὅμως ἀπαιτεῖ καὶ θυσίες· καὶ δὲν εἶναι μόνον οἱ προσωπικὲς θυσίες τοῦ κάθε συνεργάτου, ὁ ὁποῖος συνήθως δωρεὰν προσφέρει τὶς ὑπηρεσίες του, ἀλλὰ καὶ οἱ διώξεις, ποὺ ἔχουν ὑποστῆ. Πολλὲς φορὲς ἐδιώχθησαν οἱ ἀείμνηστοι π. Χαράλαμπος, π. Μᾶρκος, μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ο.Ε. σὲ δικαστήρια, στρατοδικία, διακοπὴ μισθοδοσίας κ.ἄ.

Μὲ τὴν συμπλήρωση 50 καὶ πλέον ἐτῶν κυκλοφορίας Δοξάζουμε τὸν Δωροεδότη Κύριό μας δι᾽ αὐτὴ τὴν εὐλογία, εὐχαριστοῦμε τοὺς σεβαστούς μας συνεργάτες, συνδρομητὲς καὶ φίλους τοῦ «Ο.Τ.» καὶ ἐπικαλούμεθα τὶς προσευχές τους, ὥστε ὁ «Ο.Τ.» νὰ συνεχίση τὸν ἁγιοπνευματικό καταρτισμό καί τόν ἀντιαιρετικό ἀγώνα ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς φιλτάτης Πίστεώς μας καὶ τῆς Πατρίδος.

Παντοκράτορας

latest-pdf2

paraklitikoi kanones

ΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ
ΘΕΟΤΟΚΟΝ
Ἐπίκαιρον βιβλίον ἀπαραίτητον διά τάς ἡμέρας τοῦ 15αυγούστου, ἀλλά καί δι᾽ ὅλον τόν χρόνον. Τιμᾶται 0,60 λεπτά.
Βιβλιοπωλεῖον τοῦ
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»
Ὁδός Κάνιγγος 10
(Α´ ὄροφος) Ἀθῆναι 106 77,
Τηλ. 210–38.16.206
ΦΑΞ 210–38.28.518

ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.

Συνεχίζονται σὺν Θεῷ αἱ ὁμι­λίαι τῆς «Πανελληνίου ᾿Ορθοδό­ξου ῾Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.) εἰς τὴν αἴθουσαν αὐ­τῆς (Κάνιγ­γος 10, Α´ ὄροφος).
Τὴν Δευτέραν 30ὴν Ἀπριλίου καί ὥραν 7.00μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ κ. Φιλόλαος Δημητρίου, Δρ Νομικῆς, μὲ θέμα: «Οἱ πέντε κοινωνικοὶ θεσμοί, ποὺ ἐκυριέφθησαν ἀπὸ τοὺς Illuminati, διὰ τὴν ἐπιβολὴν τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης».
Τὴν Δευτέραν 7ην Μαΐου καί ὥραν 7.00μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ κ. Κωνσταντῖνος Παπαδημητρακόπουλος, μὲ θέμα: «Ἡ κουλτούρα τοῦ... 0%».
Παρακαλοῦνται τὰ μέλη τῆς Π.Ο.Ε. καὶ οἱ φίλοι τοῦ «᾿Ορ­θοδόξου Τύπου», ὅπως παρα­κολουθήσουν αὐτάς.

subscriber

Γίνετε συνδρομηταὶ τῆς ἀληθείας, στηρίξατε τὸν Ὀρθόδοξον Τύπον

Κάθε Παρασκευὴ Κυκλοφορεῖ ἡ ἐφημερίδα τῶν Ὀρθοδόξων: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ». Μάχεται, διαφωτίζει, ἐνημερώνει, δὲν στηρίζεται ἀπὸ ἐπιχειρηματικοὺς κύκλους, δὲν χειραγωγεῖται ἀπὸ κομματικὰ συμφέροντα καὶ δὲν συνδέεται μὲ ὁποιεσδήποτε ἐξαρτήσεις ἤ κέντρα ἀποφάσεων. Δύο ἀνιδιοτελεῖς κληρικοὶ, οἱ μακαριστοὶ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος καὶ Ἀρχιμ. Μᾶρκος Μανώλης, ἵδρυσαν τὸ 1961 τὸν «Ο.Τ.» καὶ ἀναλώθηκαν πλήρως, ὥστε μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ νὰ ἐκδίδεται ἀνελλιπῶς ἕως σήμερα ἡ ἐφημερίδα ποὺ διαβάζει ὅλη ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ὅλος ὁ Ἑλληνισμός ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ ὥς τὴν Αὐστραλία. Μὲ τὴν μαχητικὴ της ἀρθρογραφία, τὴν ἔγκυρη ἐνημέρωσι, τὶς ἀποκλειστικές της πληροφορίες, τὴν ποιότητα καὶ τὴν συνέπειά της ἀπευθύνεται σὲ ὅσους ἀγωνίζονται διὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πατρίδα. Προμηθευθεῖτε τὸν «Ο.Τ.» εἴτε διὰ συνδρομῆς εἴτε ἀπὸ τὰ περίπτερα κάθε Παρασκευὴ εἴτε μέσῳ τῆς ἱστοσελίδος orthodoxostypos.gr. Ὑπάρχουν ἀκόμα αὐθεντικὲς φωνὲς ποὺ μπορεῖτε νὰ ἐνισχύσετε.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»

Τὸ Ἠλεκτρονικὸ Βιβλιοπωλεῖο (E-shop) τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου ἄνοιξε. Ἐπισκεφθεῖτε τὴν ἱστοσελίδα www.books.orthodoxostypos.gr, δεῖτε τὰ βιβλία τῶν ἐκδόσεών μας καὶ κάντε τὶς παραγγελίες σας τώρα καὶ ἠλεκτρονικὰ ἢ στεῖλτε μας e-mail στό poe10677@gmail.com.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΩΝ ΑΓΙΩΝ

1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΩΝ ΑΓΙΩΝ
Μεγάλη ὠφέλεια προσφέρουν οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων. Μᾶς τὸ συνιστοῦν οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Γι᾽αὐτὸ ἡ «Π.Ο.Ε.»γιὰ τοὺς πιστοὺς φίλους μας προσ­φέρει ὅλους τοὺς κάτωθι βίους τῶν ἁγίων στὴν τιμὴ τῶν 10€ ἀντὶ τῆς τιμῆς τῶν 40€, ποὺ κοστίζουν.
1) Αἰτωλοακαρνάνες  ῞Αγιοι
2) Ἅγιος ᾿Ακίνδυνος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ
3) ῞Αγιος ᾿Αμβρόσιος
4) ῞Αγιος Ἀντώνιος Νεομάρτυς
5) ῞Αγιος ᾿Αργυρὸς
6) Οἱ Μάρτυρες Αὐξέντιος, Εὐστράτιος, Μαρδάριος, Εὐγένιος, Ὀρέστης
7) ῞Αγιος Βίκτωρ
8) ῞Αγιος Γεώργιος ὁ Σέρβος
9) ῞Αγιος Γεώργιος ὁ Χοζεβίτης
10) ῞Αγιος  Γεώργιος Χιοπολίτης
11) ῞Αγιος Ἀμφιλόχιος
12) ῞Αγιος Δημήτριος ὁ Πελοποννήσιος.
13) Ἁγία Εὐδοκία
14) ῞Αγιος Εὐδόκιμος
15)  Ἅγιοι Εὐλάμπιος & Εὐλαμπία
16)  Ἁγία Εὐφημία
17)  Ἁγία Εὐπραξία
18)  Εὐρυτάνες Νεομάρτυρες
19) ῞Αγιος Θεόδωρος Στουδίτης
20) ῞Αγιος Θεόδωρος Συκεώτης
21) ῞Αγιος Θεόφιλος Μυροβλύτης
22)  Ἁγία Θεοδώρα Αὐγούστα
23) Οἱ Ἅγιοι ᾽Ιάσων καὶ Σωσίπατρος
24) ῞Αγιος ᾿Ιγνάτιος ὁ Θεοφόρος
25) ῞Αγιος Ἱλαρίων ὁ Μέγας
26) ῞Αγιος ᾿Ιωάννης Δαμασκηνὸς
27) ῞Αγιος ᾿Ιωάννης ὁ ἐν Λυκῷ
28) ῞Αγιος ᾿Ιωάννης ὁ ῾Ησυχαστὴς
29) ῞Αγιος ᾿Ιωαννίκιος ὁ Μέγας
30) Ἅγιοι Κλήμης ᾿Αγκύρας & ᾿Αγαθάγγελος
31) ῞Αγιος Κύριλλος ὁ Φιλεώτης
32)  Ματθαῖος Εὐαγγελιστὴς
33) ῞Αγιος Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοψ
34) ῞Αγιος Νικόλαος ὁ ἐν Βουνένοις
35) ῞Αγιος Ξενοφὼν
36) ῞Αγιος Σεβαστιανὸς
37) ῞Αγιος Σεραφείμ Φαναρίου.
38) ῞Αγιος Σισώης ὁ Μέγας
39) ῞Αγιοι Συμεών, Θεόδωρος καὶ  Εὐφροσύνη
40) ῞Αγιος Ταράσιος
2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΩΝ ΑΓΙΩΝ
Μεγάλη ὠφέλεια προσφέρουν οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων. Μᾶς τὸ συνιστοῦν οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Γι᾽αὐτὸ ἡ «Π.Ο.Ε.»γιὰ τοὺς πιστοὺς φίλους μας προσφέρει ὅλους τοὺς κάτωθι βίους τῶν ἁγίων στὴν τιμὴ τῶν 10€ ἀντὶ τῆς τιμῆς τῶν 40€, ποὺ κοστίζουν.
1) Ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες
2) ἍγιοςΤιμόθεος ᾿Εσφιγμενίτης
3) Ἅγιος Χριστόδουλος
4) Ἅγιος Σεραφείμ Λεβαδείας
5) Ἅγιος Ἀρτέμιος
6) Ἅγιος Νικόλαος ὁ Κορίνθιος
7) Ἅγιος Διονύσιος  ὁ ἐν Ὀλύμπῳ
8) Ἅγιος Νικήτας
9) Ἅγιος Ἀγαθάγγελος
10) Ὁ Προφήτης Ἐλισσαῖος
11) Ὅσιος Δαβίδ ὁ ἐν Εὐβοίᾳ
12) Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος
13) Ἁγία Ἁγνή
14) Ἅγιος Ἱερόθεος
15) Ἅγ. Δισμύριοι Μάρτυρες
16) Ἅγιος Δανιὴλ ὁ Στυλίτης
17) Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης
18) Ἅγιος Ἀρέθας
19) Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐν Ἀγρινίῳ
20) Ἅγιος Φιλάρετος
21) Ἅγιος Ὑάκινθος
22) Ἅγιος Μάξιμος Καυσοκαλυβίτης
23) Ἅγιος Παγκράτιος
24) Ἅγιος Ἀλύπιος
25) Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης
26) Ἅγιος Βονιφάτιος
27) Ἅγιος Γεδεών
28) Ἅγιος Μαρκιανὸς
29) Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Νέος
30) Ἅγιος Μαρτινιανὸς
31) Ἅγιος Λογγῖνος
32) Ἅγιος Λουκᾶς Λεβαδείας
33) Ἅγιοι Ἀκεψιμᾶς καὶ Ἀειθαλᾶς
34) Ἅγιοι Γουρίας Σαμωνᾶς καὶ Ἄβιβος
35) Ἅγιος Λεόντιος
36) Ἅγιος Λαυρέντιος
37) Ἅγιοι Ἰωάννης, Σταμάτιος καὶ Νικόλαος
38) Ἅγιος Ἀναστάσιος  ὁ ἐξ Ἠπείρου
39) Ἅγιος Στέφανος ὁ Νέος
40)  Ἅγιοι Συμεὼν καὶ Ἰωάννης

Ἀνακοίνωσις

Ad

Νεο dvd

π. Χ. Βασιλόπουλος π. Μ. Μανώλης