Η αργία της Κυριακής

Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Ο Καθηγητής κ. Πέτρος Βασιλειάδης είχε γράψει κάποτε ότι η καθιέρωσις της αργίας της Κυριακής από τον Μ. Κωνσταντίνο αποεσχατολογικοποίησε την σπουδαιότητα της Κυριακής. Αυτό αποδεικνύεται εσφαλμένον καθώς σήμερα η κατάργησις της αργίας θα μεταβάλη μόνιμα τους ανθρώπους εις σκλάβους του χρήματος. Δυστυχώς ελάχιστοι είναι οι Ιεράρχαι που αντιδρούν. Ακόμα και η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους, η οποία την 15ην Ιουλίου 2013 είχεν αποστείλει επιστολήν προς τον τότε Υπ. Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκην υπενθυμίζουσα εις αυτόν τα λόγια του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού «Αδελφοί μου, Σας συμβουλεύω να φυλάγετε την Κυριακήν, ωσάν οπού είναι αφιερωμένη εις τον Θεόν», σήμερον σιωπά. Παρακαλούμεν την Διοίκησιν του Αγίου Όρους να ασχοληθή με αυτά τα ουσιώδη προβλήματα και να αφήση τους Αγιορείτας, οι οποί­οι καλώς αντιδρούν εις τα ζητήματα της πίστεως να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Η κοινωνία μας κινδυνεύει από τας αντιχριστιανικάς αποφάσεις που λαμβάνει η Βουλή και όχι από την διακοπήν μνημοσύνου του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, δια τον οποίον εκκρεμεί η μήνυσις δια ετεροδιδασκαλίας προς την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος του Καθηγουμένου της ιστορικής Ι. Μονής Λογγοβάρδας Πάρου.

 

Παντοκράτορας