Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΥΝΕΚΑΛΕΣΕ ΤΟ «ΑΝΤΙΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΝ» ΚΑΙ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΝ!

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Ἐπεβεβαιώθη ὁ «O.Τ.» (φ. 2182/ 06.10.2017/ σ. 8) ὅταν ἔγραφε «Τὸ «ἀντικολυμβάριον» προετοιμάζει τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Μόσχας;»! Τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Μόσχας ἐπεκύρωσε τὰς ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας του, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ ἀπόρριψις τοῦ Κολυμβαρίου, παρόντων ὅλων τῶν Προκαθημένων (ἢ ἀντιπροσώπων των) τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν πλὴν τοῦ Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου καὶ τοῦ Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου. Παραθέτομεν τὸ ἐπίμαχον ἀπόσπασμα ἀπό τό ἀνακοινωθέν τῆς 2ας Δεκεμβρίου 2017:

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἐγκρίνει τὴν ἀξιολόγηση τῆς γενομένης ἀπὸ 18ης ἕως 26ης Ἰουνίου 2016 στὴν Κρήτη Συνόδου Προκαθημένων καὶ Ἱεραρχῶν τῶν δέκα κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία περιλαμβάνεται στὴν ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπὸ 15ης Ἰουλίου 2016 (Πρακτικὰ 48). Ἡ ἐν λόγῳ Σύνοδος δὲν δύναται νὰ θεωρεῖται Πανορθόδοξη οὔτε καὶ οἱ ἀποφάσεις της ὡς δεσμευτικὲς γιὰ ὅλο τὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα, ἐπειδὴ ἡ μὴ ἐξασφάλιση τῆς σύμφωνης γνώμης τῶν ὁρισμένων κατὰ τόπους Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν γιὰ τὴ σύγκλησή της στὶς προκαθορισμένες ἡμερομηνίες παραβίασε τὴν ἀρχὴ τῆς ὁμοφωνίας. Ταυτόχρονα πρέπει νὰ δεχθοῦμε ὅτι ἡ Σύνοδος στὴν Κρήτη ἀποτελεῖ σημαντικὸ σταθμὸ στὴν ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἡ ἀνάλυση τῶν κειμένων τῆς ἐν Κρήτῃ Συνόδου, τὴν ὁποία, κατόπιν ἐντολῆς τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, διενέργησε ἡ Συνοδικὴ Βιβλικὴ Θεολογικὴ Ἐπιτροπή, ἀπέδειξε ὅτι ὁρισμένα ἐξ αὐτῶν περιλαμβάνουν ἀσαφεῖς καὶ διφορούμενες διατυπώσεις, κάτι τὸ ὁποῖο δὲν ἐπιτρέπει νὰ τὰ θεωροῦμε ὡς ὑποδειγματικὴ ἔκφραση τῶν ἀληθειῶν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ ἀφορᾶ ἰδιαίτερα τὸ κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον», τὸ ὁποῖο δὲν ὑπέγραψαν 2/3 τῶν μελῶν τῆς ἀντιπροσωπίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας καὶ οἱ μεμονωμένοι Ἱεράρχες ὁρισμένων ἄλλων κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖες μετεῖχαν τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐν Κρήτῃ Συνόδου, κάτι τὸ ὁποῖο ἐπιμαρτυρεῖ τὴ μεγάλη διχογνωμία ὡς πρὸς τὸ κείμενο αὐτὸ ἀκόμη καὶ στοὺς μετασχόντας τῆς ἐν Κρήτῃ Συνόδου.

Οἱ Συνοδικοὶ διαπιστώνουν μία διφορούμενη στάση ἔναντι τῆς γενομένης ἐν Κρήτῃ Συνόδου μέσα στὴν οἰκογένεια τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τονίζοντας, μεταξὺ ἄλλων, τὰ σχόλια τῶν Ἱερῶν Συνόδων τῶν Πατριαρχείων Ἀντιοχείας (ἀπὸ 27ης Ἰουνίου 2016), Βουλγαρίας (ἀπὸ 15ης Νοεμβρίου 2016) καὶ Γεωργίας (ἀπὸ 22ης Δεκεμβρίου 2016), ὅπου ἐκφράζεται ἡ κριτικὴ στάση ἔναντι τῆς ἐν Κρήτῃ Συνόδου. Στὶς οὐσιαστικὲς παρατηρήσεις ἐπὶ τῶν κειμένων τῆς ἐν Κρήτῃ Συνόδου καὶ ἐπὶ τῆς διαδικασίας λήψεως ἀποφάσεων σὲ αὐτή, ἀκόμη προχώρησαν Ἱεράρχες καὶ ἄλλων κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν, ἡ Ἱερὰ Κοινότητα καὶ οἱ Ἱερὲς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους».

Previous Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Next Article

Η Υμνολογία και το Αγιολόγιον, κανών Ορθοδόξου ακριβείας εις τον διάλογον με τους Μονοφυσίτας

Διαβάστε ακόμα