«Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ»

Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Άγιον Όρος Άθω, 13/26 Ιαν. 2018

Προς την εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος»

Αγαπητέ μοι κ. Διευθυντά,

Το 1919 εξεδόθη από το Οικουμενικόν Πατριαρχείον η «Μαύρη Βίβλος Διωγμών και Μαρτυρίων του εν Τουρκία Ελληνισμού (1914-1918)», με αποδέκτην τον τότε «πεπολιτισμένον κόσμον».  Εις τας ημέρας μας, με αφρομήν το «Σκοπιανόν ζήτημα», το οποίον αφορά και το Άγιον Όρος καθώς ετονίσαμεν εις προγενέστερον άρθρον μας, φρονώ ότι πρέπει να γραφή μία άλλη «Μαύρη Βίβλος» με τα ονόματα εκείνων, οι οποίοι υπονομεύουν έσωθεν την Χώραν μας, την ταυτότητα αυτής και την ενότητα των Ελλήνων, ώστε να παραδοθούν εις την ιστορίαν και να τους καταλογισθούν εν καιρώ ευθύναι δια τας αντεθνικάς πράξεις των.

Δυστυχώς, απ’ ο,τι παρατηρούμεν, έχουν εισχωρήσει παντού πλει­στοι «λαδοπόντικες», όργανα εκούσια η ακούσια της λεγομένης «νέας τάξεως πραγμάτων», οίτινες ροκανίζουν το ελληνορθόδοξον δένδρον της Ελλάδος. Όμως, το πρόσφατον παλλαϊκόν συλλαλητήριον εις Θεσσαλονίκην την 21 Ιανουαρίου 2018 και το επικείμενον εν Αθήναις την 4 Φεβρουαρίου του ιδίου έτους, αποδεικνύουν ότι η ρίζα του δένδρου του Ελληνισμού είναι υγιής. Τούτο είναι παρήγορον δι’ ημάς και επισφραγίζει τα γραφόμενα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού, λέγοντος εις τον πρόλογον ενός ιερού συγγραφικού του θησαυρίσματος, ότι: «η Ελλάς είναι θείον βλάστημα από καταβολής κόσμου και θα έχη πορείαν έως εσχάτων των αιώνων».

Εις ο,τι αφορά την ενεστώσαν περίστασιν, προσευχόμεθα εις τον Θεόν και την Κυρίαν Θεοτόκον να δώσουν αδιαλλαξίαν εις το γειτονικόν μας ψευδοκράτος, δια να σωθή η τιμή της Πατρίδος μας από τα λάθη των πολιτικών μας και να συνεχίση να είναι απρόσκοπτον το μέλλον της Μακεδονίας εις τον κορμόν της Ελλάδος.

Με ενθέρμους Αγιορειτικάς ευχάς

Γέρων Μάξιμος Ιβηρίτης

 

Παντοκράτορας