Και έσται η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης

Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

αναγκάζομαι και πάλι να γράψω προς εσάς καθώς παραποιήθηκε εις το διαδίκτυον το άρθρον μου «Λαμπρός Επικήδειος. Μία οφειλομένη απάντησις». Δημοσιογράφος αποκόπτων σκοπίμως ένα ελάχιστον τμήμα του άρθρου μου συσχετίζει αυτό με τον 15ον Κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου και συμπεραίνει μάλιστα ότι τάσσομαι υπέρ της υποχρεωτικής εφαρμογής του! Τέλος, κατηγορεί αποκλειστικά τον Ο.Τ., ενώ συντάκτης του άρθρου είναι ο γράφων.

Εγώ, κύριε Διευθυντά, ούτε έχω ασχοληθή ούτε αναφέρομαι εις τον εν λόγω Κανόνα. Είναι πασιφανής από το άρθρον μου ο τόνος της ειρωνείας μου κατά του Κολυμβαρίου καθώς και η διαφωνία μου με τας αποτειχίσεις, δηλαδή τα ακριβώς αντίθετα από αυτά, δια τα οποία μοχθεί ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος να πείση τους αναγνώστας του! Τέτοια παρανόησιν μόνον μικρόν παιδί η άνθρωπος εις διατεταγμένην υπηρεσίαν θα έκανε.

Εις το άρθρον μου προσπαθώ να καταδείξω ότι «δεν ισχύει τίποτε» -ως κατά λέξιν έγραψα- από την Σύνοδον του Κολυμβαρίου, διότι αυτή μόνον κατ’ όνομα μπορεί να ονομασθή Σύνοδος, εφόσον δεν πληροί καμίαν απολύτως προϋπόθεσιν πλην εκείνης ότι συνεκεντρώθησαν εις ένα τόπον Ιεράρχαι και αυτοί ελαχιστότατοι! Ειρήσθω εν παρόδω ότι Καθηγητής της Θεολογίας είχε πρώτος τονίσει ότι δεν είναι «ούτε Αγία, ούτε Μεγάλη, ούτε Σύνοδος».

Ο δημοσιογράφος προφανώς εθίγη, διότι ανεγνώρισε τον εαυτόν του και το πόσον κακόν ο ίδιος κάνει εις τον αντιοικουμενιστικόν αγώνα εις τις φράσεις μου: «μήπως επομένως «σκοπίμως» εξωθούν εις καθαίρεσιν η αποτείχισιν αγωνιστάς κληρικούς, εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτήν την άποψιν;», καθώς εις άρθρον του υπεστήριζε ότι ήτο όντως «Μεγάλη Σύνοδος», όπως ακριβώς έγραφε, λόγω της συμμετοχής 10 Τοπικών Εκκλησιών. Επομένως την αποδέχεται πλήρως εκφράζων απλώς κάποιαν δυσαρέσκειαν μόνον δια την απόφασιν «περί των σχέσεων με τον υπόλοιπον χριστιανικόν κόσμον», αλλά και εις αυτό το ζήτημα αγωνίζεται με σθένος, δια να μη διακόψη κανείς το μνημόσυνον! Ποίαν καλυτέραν από αυτήν υπηρεσίαν δύναται να προσφέρη κανείς εις τον οικουμενισμόν;

Μετά τιμής

Παναγιώτης Κατραμάδος

Παντοκράτορας