Μετὰ ἀπὸ κάθε διωγμὸν θριαμβεύει ἡ Ἐκκλησία!

Share:

Η ΙΣΤΟΡΙΑ τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι γεμάτη ἀπὸ διωγμούς, διότι ὁ «ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου» (Ἰωάν.12,31), παρακινεῖ τὰ ἐπὶ γῆς ὄργανά του, νὰ πολεμήσουν καὶ νὰ σβήσουν τὴν Ἐκκλησία. Ἀλλὰ Αὐτὴ δὲν σβήνει, διότι «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. 16,18). Ὅλοι οἱ διωγμοὶ ἐναντίον της ἀπέτυχαν καὶ φάνηκε τὸ ἀήττητο τῆς Ἐκκλησίας. Παραθέτουμε ἕνα χαρακτηριστικὸ σχόλιο, ποὺ συναντήσαμε στὸ διαδίκτυο: «… ἡ ἄθλια προσ­πάθεια τῆς ἀθεΐας καὶ τῶν διωγμῶν τί ἀποτελέσματα μπορεῖ νὰ ἔχει; Ἀκριβῶς ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ διαχρονικὰ μέσα ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας. Διότι: Τὰ πρόβατα νίκησαν τοὺς λύκους. Οἱ πολέμιοι νικήθηκαν καὶ χάθηκαν, ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία “ὑπὲρ τὸν ἥλιον λάμπει”. Τὸ “πνεῦμα τῆς δυνάμεως τῶν μαρτύρων” νίκησε ἀκόμη καὶ τοὺς δημίους τους. Τὸ αἷμα τῶν Ἁγ. μαρτύρων ἔγινε τὸ λίπασμα γιὰ τὴν ἄνθηση καὶ καρποφορία τῆς Ἐκκλησίας μας. Μετὰ τοὺς διωγμοὺς τῶν τριῶν πρώτων αἰώνων ἦρθε ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ Μ. Κων/νου. Μετὰ τὴ φοβερὴ αἵρεση τοῦ ἀρειανισμοῦ ἦρθαν οἱ Ἅγιες Οἰκουμενικὲς Σύν­οδοι καὶ μᾶς χαρίσθηκε ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦ­μα τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως. Μετὰ τὴν ἐπάρατη Εἰκονομαχία ἦρθε ἡ δόξα τῆς Κυριακῆς της Ὀρθοδοξίας.

Μετὰ τὸ κρέμασμα τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ Ε΄ φούντωσε ἡ Ἐπανάσταση καὶ ἦρθε τὸ θαῦμα τοῦ 1821. Μετὰ τὰ 70 χρόνια σκληροῦ ἀθεϊσμοῦ στὴ Ρωσία, δὲν προλαβαίνουν τώρα νὰ βαφτίζουν χριστιανοὺς καὶ νὰ χτίζουν ἐκκλησίες οἱ ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας τοῦ Βορρᾶ. Μετὰ τὴν ἀποστασία καὶ τὸν Ἀντίχριστο θὰ ἔρθει ἡ νίκη τοῦ Χριστοῦ, ἡ δόξα τοῦ Εὐαγγελίου σὲ ὅλα τὰ ἔθνη καὶ ἡ ἐπιστροφὴ τῶν Ἑβραίων.

Δηλαδή, ὅπως λέγει καὶ ὁ ἅγιος Παΐσιος: “Ἐκεῖ ποὺ ὀργώνει ὁ διάβολος, σπέρνει ὁ Χριστός, καί, μετὰ τὴ δαιμονικὴ καταιγίδα ἔρχεται ἡ θεϊκὴ λιακάδα”» (Πηγή:1 week ago Κατακομβικὴ Ἐκκλησία»! Συμφωνοῦ­με καὶ ἐπαυξάνουμε!

Previous Article

Μακαριώτατε, προσέξατε!!!

Next Article

Μεγάλη προσέλευση πολιτικών στην Αρχιεπισκοπή

Διαβάστε ακόμα