«Μυστήριον τοῦ χρόνοις αἰωνίοις σεσιγηµένου»

Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Τοῦ Πανοσ/του Ἀρχιµ. π. Κωνσταντίνου Χαραλαµπoπούλου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀµαρουσίου καί Ὠρωποῦ

Ἡ θεοπνευστία τῶν Χριστουγέννων ἔγκειται στό γεγονός τῆς χαροποιοῦ εἰδήσεως τοῦ οὐρανίου µηνύ- µατος: «ἰδού γάρ εὐαγγελίζοµαι ὑµῖν χαράν µεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ». Ὁ λόγος αὐτός ἐπιδρᾷ στήν ἀνθρώπινη ψυχή καί τήν ὁδηγεῖ στήν ἀναγέννηση καί σωτηρία. Ἀνεκλάλητος καί ἀπερίγραπτος χαρά, ἐκφραστική τοῦ πληρώµατός της, ἀποτελεῖ βαθύ περιεχόµενο τῆς χριστιανικῆς ἀληθείας, τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου πού σκορπίζεται «παντί τῷ λαῷ». Εἶναι ἡ χαρά σύµπαντος τοῦ λαοῦ, ὅσων πιστεύουν στόν Θεό καί τόν καθιστοῦν νόµο καί ὁδοδείκτη τῆς ζωῆς των, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, χρώµατος, ἐθνικότητος, ἐξασφαλίζοντας τήν εὐδαιµονία ὄχι µόνο τῆς παρούσης ζωῆς ἀλλά καί τῆς αἰωνίου. Ἡ ἀναγγελία εἰς τήν Παλαιάν ∆ιαθήκην τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ ἐκ τοῦ γένους τοῦ Βασιλέως ∆αβίδ καί τοῦ Πατριάρχου Ἀβραάµ ἐκπληρώνεται περίτρανα ὑπό τοῦ Θεοῦ. Ὅ,τι ὑπόσχεται στούς δύο ἄνδρες τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, στόν µέν πρῶτο ὅτι ἐκ τοῦ ἰδικοῦ του γένους θά ἀναδειχθεῖ ἀπόγονος, ὁ ὁποῖος θά ἦτο εὐλογία Θεοῦ δι’ὅλα τά ἔθνη, στόν δέ δεύτερο ὅτι ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς κοιλίας του θά καθίσῃ ἐπί τοῦ θρόνου του βασιλεύς µέγας, ἰσχυρός καί αἰώνιος, γίνεται ἁπτή πραγµατικότης. Πρός δέ τούτοις, ἡ Γέννησις τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, αὐτό τό θαῦµα τῆς ὑπερφυσικῆς συλλήψεως τῆς Παρθένου ἔγινε, γιά νά λάβῃ πλήρη πραγµατοποίησιν καί ἐπαλήθευσιν ἐκεῖνο πού ἐλέχθη ἀπό τόν Κύριο διά µέσουτοῦπροφήτουἩσαΐου,ὁὁπο- ῖος πολλούς αἰῶνας πρίν εἶχε πεῖ: «Ἰδού ἡ Παρθένος, πού δέν ἐγνώρισε ἄνδρα, θά συλλάβῃ καί θά γεννήσῃ υἱόν καί ὅσοι θά πιστεύσουν εἰς αὐτόν θά τόν ὀνοµάσουν Ἐµµανουήλ, ὄνοµα ἑβραϊκό, πού µεταφράζεται ὁ Θεός εἶναι µαζί µας». Τό θαυµαστό γεγονός ὑπενθυµίζει ἐδῶ ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής Ματθαῖος. Λέγει: «Τό µυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ εἶναι κατά πάντα ἀληθές, ἀφοῦ τό προεῖπε ὁ Θεός πρό τόσων ἐτῶν. Μή ἐγείρεται, λοιπόν, καµµιά ἀµφιβολία στήν ψυχή µας. Νά τό παραδεχθοῦµε µέ ὅλη µας τήν δύναµη. Εἶναι βουλή τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποίαν ἀϊδίως συνέλαβε καί ἐν χρόνῳ πραγµατοποιεῖ, ἀφοῦ περί αὐτῆς ὡµίλησε διά στόµατος τῶν προφητῶν». Ὁ Θεός, ὄντως, πραγµατοποιεῖ ὅ,τι ὑπόσχεται στόν ἄνθρωπο. Ἡ κατά σάρκα γέννησις τοῦ Υἱοῦ ἀποτελεῖ δόξα εἰς τόν Πατέρα, διότι ὁ ἐνανθρωπήσας φανερώνει εἰς τούς ἀνθρώπους τήν ἄπειρη σοφία τοῦ

Παντοκράτορας