Μυστική συνάντησις Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών με απεσταλμένους του Πατριαρχείου Κων/λεως

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Το πρωϊνόν της 14ης Μαΐου τριμελής επιτροπή απαρτιζομένη από τους Σεβ. Περγάμου κ. Ιωάννη, Σεβ. Γαλλίας κ. Εμμανουήλ και Σεβ. Σμύρνης κ. Βαρθολομαίον προσήλθεν εις τα γραφεία της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εκεί συνηντήθησαν μετά του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Παρέστησαν επίσης εκ μέρους της ΔΙΣ ο Σεβ. Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, εκ μέρους της Συνοδικής Επιτροπής Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων, ο Σεβ. Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός και εκ μέρους της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Ζητημάτων ο Σεβ. Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος.
Η συνάντησις δεν είχε προαναγγελθή και παρέμενε κρυφή έως και της αποχωρήσεως εκ του Συνοδικού Μεγάρου της αντιπροσωπίας του Πατριαρχείου Κων/λεως, μετά την οποίαν εξεδόθη λιτόν και ευσύνοπτον δελτίον τύπου. Εις αυτό αναφέρεται μόνον ότι η επίσκεψις αυτή επραγματοποιήθη «προκειμένου να ενημερώσει την Εκκλησία της Ελλάδος περί του εν εξελίξει Ουκρανικού Εκκλησιαστικού Ζητήματος».
Είναι αδιαμφισβήτητον ότι το Φανάρι έχει θορυβηθή από τας κινήσεις της Μόσχας. Από την ημέραν που το Πατριαρχείον ανεκοίνωσεν ότι θα εξετάση το ζήτημα της αυτοκεφαλίας της Ουκρανίας ερχόμενον εις συν­εννόησιν μετά των άλλων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, ο Πατριάρχης Κύριλλος επεσκέφθη την Αλβανίαν και ο έμπιστός του και έμπειρος διπλωμάτης Σεβ. Βολοκολάμσκ Ιλαρίων ώργωσε γην και ουρανόν, δια να συναντήση εντός ελαχίστου χρόνου τους Προκαθημένους των Εκκλησιών, ιδιαιτέρως δε τους ελληνοφώνους. Εις σειράν επισκέψεων συνωμίλησε με τους Πατριάρχας Αλεξανδρείας, Ιεροσολύμων, Αντιοχείας και τον Αρχ. Κύπρου. Τόσον η Μόσχα όσον και το Φανάρι γνωρίζουν ότι η δύναμις του Πατριαρχείου Κων/λεως αντλείται αποκλειστικώς από την υποστήριξιν που αυτό λαμβάνει από τους ελληνοφώνους. Αν π.χ. η Εκκλησία της Ελλάδος δεν συν­εφώνει δια το Κολυμβάριον, αυτό δεν θα είχε συγκληθή ποτέ. Επομένως, και εις την περίπτωσιν του ουκρανικού ζητήματος καθοριστική θα είναι η στάσις της εν Ελλάδι Ιεραρχίας.
Μετά το δημοσίευμα του «Ο.Τ.» «Εκβιασμοί εκατέρωθεν επ’ απειλή σχίσματος» (φ. 2211/11.05.2018), όπου ανεφέραμεν ότι ο Σεβ. Βολοκολάμσκ ως συντείνουν αι καταστάσεις θα επισκεφθή συντόμως και τον Αρχ. Αθηνών και πάσης Ελλάδος, το Φανάρι έσπευσε να προλάβη την Μόσχαν αποστέλλον πρώτον επιτροπήν. Τελικώς ο Μόσχας Κύριλλος απέστειλεν επιστολήν προς τον κ. Ιερώνυμον, όπου αναφέρετο, ότι εις περίπτωσιν που δοθή αυτοκεφαλία, είναι πιθανόν να προκληθή σχίσμα.
Η επιλογή των προσώπων δεν ήτο τυχαία. Εκ μεν του Πατριαρχείου ο Σεβ. Περγάμου έχει μεγάλην επιρροήν, ο Σεβ. Γαλλίας διασυνδέσεις εις ιδιαίτερα κλιμάκια και ο Σεβ. Σμύρνης είναι απολύτως έμπιστος, όπως και οι άλλοι του Πατριάρχου και γνώστης πολλών λόγω των θέσεων, εις τας οποίας έχει διατελέσει. Η επιλογή του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου να μη παραστούν μόνον μέλη της ΔΙΣ, αλλά από τας συγκεκριμένας επιτροπάς αποδεικνύει ότι θα υιοθετήση την πρότασιν να συντάξη νομοκανονικήν μελέτην και να την προωθήση εκεί όπου απαιτείται. Είναι μάλιστα καίριον ότι από τας Συνοδικάς Επιτροπάς επέλεξε Μητροπολίτας οι οποίοι έχουν καλάς σχέσεις με τον Πατριάρχην, ώστε να μη τεθή ζήτημα αναξιοπιστίας η συγκρούσεως. Το ενδιαφέρον όμως θα προσελκύση η αποκάλυψις όσων συνεζητήθησαν δια το «Προμπονά». Ας μη λησμονώ­μεν ότι ως Έξαρχος κάποτε προωρίζετο ο Σεβ. Περγάμου.
Δεν είναι τυχαίον ότι την επομένην, 15ην Μαΐου, με πρωτοβουλίαν της ΔΙΣ, ανεβλήθη η εκδίκασις της υποθέσεως του κτήματος Προμπονά εις το ΣτΕ.

Τι έκανεν ο Πατριάρχης
την ιδίαν στιγμήν;

Αντιθέτως προς την μυστικήν συνάντησιν το Φανάρι είχε προαναγγείλει δις την μετάβασιν του Πατριάρχου εις την Ίμβρον. Είναι απορίας άξιον πως παρά την διάγνωσιν της υπερκοπώσεως και την σύστασιν δι’ ελάφρυνσιν του προγράμματός του, η οποία συνέπεσε με τας εξελίξεις δια το ουκρανικόν αυτοκέφαλον, ο κ. Βαρθολομαίος δεν εγκατέλειψε τον σχεδιασμόν του να ταξιδεύση εις την γενέτειράν του. Ήτο ο πόθος; Ήτο προσπάθεια να ελκύση μακριάν της συναντήσεως των Αθηνών τα φώτα της δημοσιότητος; Ήτο το γεγονός ότι είχε συμφωνηθή να μεταβή εις την Ίμβρον και ο κ. Κ. Μητσοτάκης;
Ίσως τελικώς δεν ήτο τίποτε από τα ανωτέρω, αλλά η ανάγκη δια δευτέραν φοράν να τελέση ο ίδιος αποκαλυπτήρια αγάλματός του. Δεν επρόκειτο όμως δι’ απλήν μετάβασιν εις την Ίμβρον. Τον Πατριάρχην συνώδευσαν με ιδιωτικήν πτήσιν εις τα Δαρδανέλλια ο Σεβ. Αυστρίας κ. Αρσένιος, ο Αρχιγραμματεύς Αρχιμ. Ιωακείμ και ο επιχειρηματίας κ. Αλέξανδρος Παππάς.
Πράγματι, την 14ην Μαΐου ενώ εις Αθήνας ευρίσκοντο εις εξέλιξιν ποικίλαι διαβουλεύσεις, εις τον αυλόγυρον του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων της Ίμβρου ο Πατριάρχης αφαιρούσε το κάλυμμα ενός αγάλματος με τον τίτλον «ο οικουμενικός Πατριάρχης μαθητής», που αναπαριστά τον ίδιον ως παιδί να γράφη εις το τετράδιόν του στραμμένος προς Ανατολάς. Ο Πατριάρχης Κων/λεως συνεπλήρωσε τα αποκαλυπτήρια δι’ ομιλίας, εις την οποίαν προέβη εις ανασκόπησιν των μαθητικών του χρόνων, τα έτη της Κεντρικής Σχολής, της σταδιοδρομίας του ως κληρικός, την αγάπην του δια τα βιβλία καθώς και εκτενή αναφοράν εις όσα έχει προσφέρει εις την Ίμβρον
Την επομένην, 15ην Μαΐου, ο Πατριάρχης ετέλεσε θυρανοίξιαν ανακαινισθέντος παρεκκλησίου των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης παρουσία του γνωστού δια τας σχέσεις του με την Bilderberg και ψηφίσαντος πλήθος αντιευαγγελικών νόμων κ. Κ. Μητσοτάκη. Ηκολούθησεν ιδιαιτέρα συνάντησις. Ο φερόμενος ως μελλοντικός πρωθυπουργός και υποστηρικτής της συμβιώσεως των ομοφύλων δια της συναντήσεως δεικνύει εις τον λαόν πόσον «καλός» χριστιανός είναι και ο Πατριάρχης ότι η μασονία δύναται να είναι «καλός» σύμμαχος της Εκκλησίας!
Αυταί αι ενέργειαι είναι συμβολικαί, πρόκειται δια ενδείξεις υπεροχής, δια μήνυμα ότι η θεωρία του «πρωτείου», του «κέντρου» του κόσμου, έχουν εδραιωθή εμφανώς εις το Φανάρι.

Previous Article

Η Ι.Μ. Βατοπαιδίου χορηγός του …διχασμού;

Next Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Διαβάστε ακόμα