Ομιλίαι εις την αίθουσαν της Π.Ο.Ε.: κ. Ἰωάννης Ἀγγελόπουλος, Δρ. Θεολογίας: «Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ ἀνθρώπου».

Παντοκράτορας