Ουαί δούλε πονηρέ!

Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

 

Αξιότιμε κ. Τελεβάντε,

γνωρίζομεν τον διακαή πόθον σας να κατευθύνετε τον Ο.Τ., που επιβεβαιώνεται πλέον από το γεγονός ότι αυτοεχρίσθητε υπερασπιστής όσων αναγνωστών του Ο.Τ.  δεν έχουν διαδίκτυον! Ποίος σας ώρισε; Η μάλλον ποίος σας διώρισε συκοφάντην του Ο.Τ.;

Εις τοιούτον σημείον έφθασεν ο εγωισμός σας (αυτή μάλλον ήτο και η εντολή), ώστε να μη σέβεσθε πλέον ούτε την μνήμην του μακαριστού πνευματικού μας π. Μάρκου Μανώλη, τον οποίον είχαμε πατέρα, γέροντα, στήριγμα, ευεργέτην (και πολλά άλλα θα ηδυνάμην να προσθέσω) και τας παρακαταθήκας του οποίου, ως αυτόπται και αυτήκοοι μάρτυρες, τηρώμεν απαρεγκλίτως με απόλυτον ευλάβειαν. Παύσατε πλέον τας συκοφαντίας, δια να μη προκαλέσετε την οργήν του Θεού, ο οποίος γιγνώσκει ποίους υπηρετείτε και εις τι στοχεύετε.

Εσείς πρώτος επιτεθήκατε εις όσους απετειχίσθησαν και ζητείτε τώρα από τον Ο.Τ. να τους προβάλη;! Μήπως δια να τους οδηγήση το συντομώτερον προς την καθαίρεσιν; Αυτό επιδιώκετε; Μάλιστα, τυγχάνει ιδιαιτέρως ύποπτος η προτίμησίς σας μόνον εις συγκεκριμένα πρόσωπα και όχι εξ ίσου προς όλους τους αγωνιστάς… Βεβαίως εσείς αναζητείτε μοναδικόν αρχηγέτην, ως οι παπικοί τον Πάπαν, κατεχόμενος από καθαρώς οικουμενιστικήν νοοτροπίαν, ενώ ο Ο.Τ. εμμένει εις το ρητόν «η ισχύς εν τη ενώσει»!

Σπουδαίαι μορφαί δεν εκόσμησαν μόνον αλλά συνεχίζουν να κοσμούν τον Ο.Τ., διότι δεν πρόκειται περί εφημερίδος, αλλά περί οργάνου δια του οποίου ο Θεός δίδει βήμα εις νέους μαχητάς των αγώνων δια την Ορθοδοξίαν. Ίσως δεν είναι του διαμετρήματος των Αγίων του παρελθόντος, αλλά ουαί και αλλοίμονον εάν ισχυρισθώμεν ότι ο Κύριος αφήνει την Εκκλησίαν του άνευ νέων αγωνιστών! Το σπουδαιότερον δε είναι ότι αυτοί έχουν την δυνατότητα δια του Ο.Τ. να παρακολουθήσουν όλην την πορείαν του αντιοικουμενιστικού αγώνος, ο οποίος ήρχισεν οργανωμένως το 1961, όταν εδημιουργήθη ο Ο.Τ., και να συνεχίσουν εις τα ίδια βήματα κατά τας δυνάμεις του βεβαίως ο καθένας.

Φροντίζετε όμως με όσα κάθε δύο- τρεις ημέρας γράφετε εναντίον του Ο.Τ. να μετατοπίζετε την συζήτησιν, ώστε να μη ασχολήται κανείς με το ερώτημα, εάν είσθε η όχι μασόνος!

Τέλος, αι προσωπικαί σας διαφοραί με τον π. Βασίλειον Βολουδάκην, δια τας οποίας κατεδικάσθητε από το δικαστήριον δια συκοφαντίαν, δεν ενδιαφέρουν ουδόλως τον Ο.Τ., δια τούτο απευθυνθείτε εις τον ίδιον. Δεν έχετε όμως κανένα δικαίωμα, ενώ σας απαντώ εγώ ο ίδιος ως Διευθυντής Συντάξεως, να διασπείρετε το ψεύδος ότι τα γράφει ο ευλαβής πολύτεκνος κληρικός, παλαιός συνεργάτης του π. Μάρκου εις τον Ο.Τ. μόνον και μόνον, δια να πλήξετε τον αντιοικουμενιστικόν αγώνα.

Μετά από τόσα χρόνια εις τας ΗΠΑ επειδή ίσως έχετε λησμονήσει τα ελληνικά και δια να μη σπαταλώμεν άλλο μελάνι σας απευθύνομεν προς περίσκεψιν το αγγλικόν γνωμικόν «a bully is always a coward» (ο παλληκαράς είναι πάντοτε δειλός).

Μετά τιμής

Γ. Τραμπούλης

Παντοκράτορας