Ο Κυθήρων Σεραφείμ με θάρρος καταδικάζει τις ενέργειες του Φαναρίου

Share:

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων στη Χριστουγεννιάτικη Ποιμαντορική του εγκύκλιο καταδικάζει τις ενέργειες του Φαναρίου, οι οποίες όπως αναφέρει δημιούργησε πρόβλημα με ανυπολόγιστες συνέπειες στην Ορθοδοξία.

Ακολουθεί το απόσπασμα :

«Δυστυχῶς, τό ὁμολογοῦμε μέ βαθειά λύπη, ἡ πρόσφατη ἀναγνώρισις τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Οὐκρανίας μέ Προκαθήμενο σχισματικό μέχρι χθές Ἐπίσκοπο, μή ἀναγνωριζόμενον ὑπό τῶν λοιπῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖες ἀποδέχονται μόνον τόν παραγκωνισθέντα Κανονικό Ἐπίσκοπο Οὐκρανίας κ.Ὀνούφριο καί τήν περί Αὐτόν Ἱεράν Σύνοδον, ἐδημιούργησε μεῖζον Κανονικό πρόβλημα μέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες διά τήν ἀρραγῆ ἑνότητα τῆς Ἁγιωτάτης τοῦ Χριστοῦ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ταπεινά φρονοῦμε ὅτι ὁ ἐπανεντροχιασμός εἰς τήν Ἱεροκανονικήν τάξιν καί τήν Κανονικήν ὁδόν θά ἐπιτευχθῇ διά τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι συγκλήσεως καί λειτουργίας Πανορθοδόξου Συνόδου.
Εὐελπιστοῦμε, καί τό ὑποβάλλουμε ὡς ἔνθερμο αἴτημα εἰς τό Θεῖο Βρέφος, νά ἀποκατασταθῇ ὡς τάχιον ἡ θεία εἰρήνη στήν Οὐκρανική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, νά ἐκλείψῃ τό ὑφιστάμενο φρικτό σχίσμα καί νά βασιλεύσῃ ἡ ὁμόνοια καί ἡ θεία ἀγάπη εἰς τόν μαρτυρικό Ὀρθόδοξο Οὐκρανικό λαό.
Ὅθεν, εὐχόμενοι πᾶσαν παρά τοῦ σαρκωθέντος Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν θεϊκήν εὐλογίαν καί χαρίτωσιν ὅλων σας, καί ἰδιαιτέρως τῶν ἀγαπητῶν μας ναυτικῶν, οἱ ὁποῖοι ταξιδεύουν εἰς τάς ἐγγύς καί μακράν θαλάσσας, καθώς ἐπίσης καί ὅλων τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Κυθηρίων καί Ἀντικυθηρίων ἀδελφῶν μας, διατελοῦμεν
Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας»

Ὁ Μητροπολίτης
+ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Previous Article

Να μη σιγούν οι άμβωνες

Next Article

Ο Γάλλος απαντά στον Έλληνα Υπουργό Παιδείας

Διαβάστε ακόμα