Ο κ. Π.Τ. επιτέλους αποκαλύπτεται!

Share:

Ο κ. Π.Τ. έχει αναλάβει δίκην εργολαβίας να κατηγορή συνεχώς τον Ο.Τ. και επειδή «ουχ ευρέθη δόλος» εις την γραφίδα του Ο.Τ. εφευρίσκει ανυπάρκτους αιτίας! Ισχυρίζεται ότι το άρθρον «Πιέζουν Ιεράρχας να κατέλθουν εις τον στίβον της πολιτικής;» είναι αθεμελίωτον. Όμως το άρθρον αυτόν δεν είναι του Ο.Τ., αλλά αποτελείται από αποσπάσματα άρθρων τριών εφημερίδων: Ελεύθερος Τύπος, Παρασκήνιον, Δημοκρατία. Επομένως όχι μόνον αθεμελίωτον δεν είναι, αλλά αντί να απευθυνθή και να γράψη εναντίον αυτών των τριών εφημερίδων, κατηγορεί και πάλιν τον Ο.Τ.! Κατ’ αυτόν τον τρόπον επαγίδευσεν εαυτόν και απεκάλυψε ποίος είναι ο πραγματικός του αγών: επιθυμεί να πλήξη τον Ο.Τ., δια να πλήξη τον αντιαιρετικόν αγώνα! Μήπως όμως παραλλήλως αγωνίζεται και δια την επικράτησιν της μασονίας; Πρώτον, ποτέ δεν κάνει αντιμασονικάς αναρτήσεις. Δεύτερον, δεν απαντά εις τα ερωτήματα περί μασονίας που του έχομεν θέσει. Τρίτον, δεν αποκηρύσσει ενυπογράφως και με σαφήνειαν την μασονίαν. Τέταρτον, επευφήμησε πολιτικόν, ο οποίος έχει σχέσεις με την λέσχην Bildeberg. Πέμπτον, δεν θεωρεί απαραίτητον οι πολιτικοί να έχουν πνευματικόν, ενώ διακηρύσσει ότι επιτρέπεται εις τους πολιτικούς να αναμειγνύωνται εις τα εσώτατα ζητήματα της Εκκλησίας! Πολιτικοί που δεν έχουν πνευματικήν ζωήν είναι άθεοι η μασόνοι. Ποίους από τους δύο υποστηρίζει;…

Όσον αφορά εις τας ανυποστάτους κατηγορίας που εξαπέλυσε προς κληρικόν, επειδή είναι τακτικός συνεργάτης του Ο.Τ. οφείλομεν δια την υπεράσπισιν της εγκυρότητος του Ο.Τ. να ενημερώσωμεν τους αναγνώστας ότι ο κ. Π.Τ. κατεδικάσθη δια συκοφαντίαν από την ελληνικήν δικαιοσύνην. Τέλος, προειδοποιούμεν άπαντας να ευρίσκωνται εις εγρήγορσιν, διότι προβατόσχημοι λύκοι δεν είναι μόνον οι οικουμενισταί, αλλά μπορεί να είναι και μασόνοι που φορούν το προσωπείον του αντιοικουμενιστού…

Γ. Τραμπούλης

Previous Article

Ανοικτόν το εκκλησιαστικόν! Τι απεκάλυψεν ο μακαριστός εις τον «Ο.Τ.»;

Next Article

Διαβάστε ακόμα