Παραλήρημα συκοφαντιών

Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Ο κ. Παναγιώτης Τελεβάντος έχει εμμονήν με αγωνιστήν κληρικόν, παλαιόν αρθρογράφον του Ο.Τ., ο οποίος επέτυχε την δικαστικήν καταδίκην αυτού, και επειδή δεν δύναται να εύρη αφορμήν, δια να εκδικηθή τον κληρικόν καταφέρεται εναντίον του Ο.Τ. Ενημερώνομεν τους αναγνώστας ότι ο Ο.Τ. δημοσιεύει κείμενα πολλών πιστών κληρικών και λαϊκών, και δια πολλούς εξασκεί, ως εφημερίς, το δικαίωμα προστασίας των πηγών του. Ο Ο.Τ. δεν είναι όργανον ουδενός και δεν λαμβάνει κομματικήν θέσιν, παρά μόνον στηλιτεύει την αντίθεον πολιτικήν που ακολουθεί σήμερον τόσον η κυβέρνησις όσον και η αντιπολίτευσις, ενώ κάποιοι άλλοι δήθεν αντιοικουμενισταί επευφημούν την αξιωματικήν αντιπολίτευσιν… Κάθε απάντησις προς τον κ. Π.Τ. η προς κάθε άλλον επιτιθέμενον εις τον Ο.Τ. γίνεται συμφώνως προς την δημογραφικήν δεοντολογίαν υπευθύνως από τον διευθυντήν συντάξεως και είναι ενυπόγραφος. Πως είναι δυνατόν να αποδίδωνται εις άλλο πρόσωπον ενυπόγραφοι απαντήσεις; Ως Διευθ. Συντάξεως διωρίσθην συμφώνως με κριτήρια από το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. Δεν φοβάται τον Θεόν ούτε εν όψει της Μ. Εβδομάδος; Ο Ο.Τ. ήταν και είναι σταθερά προσανατολισμένος προς τον αντιοικουμενιστικόν αγώνα, αλλά και εις όλα τα ζητήματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ως φαίνεται από τα άρθρα του.

Εγράψαμεν πέντε συγκεκριμένους λόγους προς τον κ. Π.Τ., δια τους οποίους πιθανόν υπηρετεί σχέδια της μασονίας και αυτός εις την απάντησίν του απλώς ισχυρίζεται ότι έγραψεν ένα ουτιδανόν εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρος σχόλιον περί μασονίας εις μίαν εφημερίδα σχεδόν άγνωστον! Και ένα παιδάριον αντιλαμβάνεται περί τίνος πρόκειται. Τα «ακαταμάχητα επιχειρήματα» εναντίον του Ο.Τ. είναι επομένως ανύπαρκτα, είναι απλώς βαρύγδουπαι φράσεις δια την δημιουργίαν εντυπώσεων. Ο κ. Π.Τ. έχει ανάγκην από ένα «αρχηγόν», δια να αγωνίζεται, όπως και οι Παπικοί ψυχολογικώς εξαρτώνται από τον Πάπαν. Αυτό είναι οικουμενιστική νοοτροπία 100%! Το περίεργον είναι ότι καταφέρεται εναντίον των ενστάσεων περί της Πατριαρχικής Πράξεως του 1928, αι οποίαι έχουν δημοσιευθή από διαφόρους εις τον Ο.Τ., τας οποίας όμως προσφάτως διετύπωσε και ο π. Θεόδωρος συντασσόμενος πλήρως με τον Ο.Τ. Το προηγούμενον διάστημα ο κ. Π.Τ. προειδοποίει αυτόν αυστηρώς και μετήρχετο κάθε τρόπον, δια να τον αποτρέψη από την αποτείχισιν και τώρα κατηγορεί τον Ο.Τ. ότι δεν προβάλλει την αποτείχισιν! Τίνος τα συμφέροντα υπηρετεί; Εμπιστευόμεθα απολύτως την κρίσιν των αναγνωστών! Ο κ. Π.Τ. δεν θα καταφέρη να αποπροσανατολίση τους πιστούς από τον αντιοικουμενιστικόν αγώνα και να πλήξη με πανούργας μεθόδους τους αγωνιστάς! «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν»!

Γ. ΤΡΑΜΠΟΥΛΗΣ

Προς τον κ. Δημήτριον Σωτηρόπουλον

Αξιότιμε κύριε, η είδησις περί διακοπής μνημοσύνου όχι μόνον δεν απεσιωπήθη, αλλά ετοποθετήθη εις το πρωτοσέλιδον. Εγράψαμεν ότι θα επανέλθωμεν, αλλά το χρονικόν σημείον ορίζει ο Ο.Τ. και όχι ο κάθε αναγνώστης. Απόδειξις είναι ότι, όταν διέκοψεν ο π. Σάββας ο Λαυρεώτης και άλλοι Αγιορείται ο Ο.Τ. πρώτος εδημοσίευσε κείμενά τους. Αυτό διατί εσείς το αποσιωπάται; Μόνον συγκεκριμένοι κληρικοί διέκοψαν την μνημόνευσιν δι’ εσάς; Οι υπόλοιποι που υπήρξαν και πρωτοπόροι εις αυτό δεν είναι αγωνισταί; Όταν εθέσαμεν τίτλον «Σείεται η Ελλάς και η Ιεραρχία κωφεύει;», εις ποίον ανεφέρετο; Το πλήθος των ιερέων που δεν διέκοψαν και των λαϊκών που δεν συμφωνούν δεν είναι αγωνισταί; Εφ’ όσον όμως επιθυμείτε να προβαίνετε εις υποδείξεις δια το πως πρέπει να τοποθετούνται τα άρθρα και μάλιστα να προσδιορίζετε και το μέγεθος που θα πρέπη να καταλαμβάνουν σημαίνει ότι γνωρίζετε καλύτερα τας καταστάσεις από τον Ο.Τ., παρά τας απορρήτους πληροφορίας που έχομεν εις την κατοχήν μας. Αν δεν τας γνωρίζετε ας μη σπεύδετε να εκφέρετε γνώμην, διότι πλήττετε θανασίμως αυτούς τους οποίους ισχυρίζεσθε ότι υπερασπίζεσθε… Ο π. Θεόδωρος δεν έχει διακόψει την συνεργασίαν του με τον Ο.Τ. και μάλιστα εγώ ο ίδιος ως διευθυντής συντάξεως μόλις προ ολίγων ημερών επεκοινώνησα μαζί του. Πάντως είσθε πλήρως ενημερωμένος δια τα τεκταινόμενα και έχετε μελετήσει επιστολάς, αι οποίαι κυκλοφορούν, οπότε δεν έχετε το δικαίωμα να κατηγορήτε τον Ο.Τ. ότι δεν σας ενημερώνει δια κάτι το οποί­ον το γνωρίζετε ήδη!

Ο αγών του Ο.Τ. εναντίον οικουμενιστών Επισκόπων τον έχει φέρει πολλάκις εις τα δικαστήρια, αντιθέτως τα χιλιάδες σχόλια εις τα ιστολόγια, ως και το ιδικόν σας, δεν έχουν κανένα τίμημα. Αν είχατε μελετήσει επισταμένως τα άρθρα του Ο.Τ. θα επεσημαίνατε ότι ο Ο.Τ. είναι τόσον μαχητικός όσον ποτέ και απόδειξις είναι ότι ιστοσελίδες έγραψαν ότι η αποτυχία του Κολυμβαρίου οφείλεται και εις τον Ο.Τ. Ο Ο.Τ. απεκάλυψε πρώτος απ’ όλα τα μέσα ενημερώσεως και την ίδρυσιν της Κατευθύνσεως Ισλαμικών Σπουδών, αλλά ούτε αυτό το επεσημάνατε… Τελευταίον άφησα το τέμενος. Εγράψαμεν πολλά, καλά και στοχευμένα άρθρα εναντίον του τεμένους και συνεχίζομεν να γράφωμεν. Καλύτερον θα ήτο να απευθύνετε την μομφήν εις όλους εκείνους (δεν εννοούμε τους αγωνιστάς κληρικούς) οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικώς και μόνον με μίαν ανύπαρκτον «Συν­οδον» (Ούτε Αγία, ούτε Μεγάλη, ούτε Σύνοδος), ενώ η Ελλάς οδεύει προς μουσουλμανοποίησιν και οι μαθηταί θα διδάσκωνται θρησκειολογίαν.

Γ. ΤΡΑΜΠΟΥΛΗΣ

Παντοκράτορας