ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Share:

Οἱ στρατιῶται τοῦ ἀνικήτου Στρατηγοῦ

Μᾶς συμβουλεύει ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος: «θλῖψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακόν, Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ Ἕλληνος·». Μετάφρασις Π. Τρεμπέλα: Ναί· θλῖψις καὶ στενοχωρία θὰ ἐπιπέσῃ εἰς κάθε ἄνθρωπον, ποὺ ἐπιμένει νὰ ἐργάζεται τὸ κακόν, τόσον εἰς τὸν Ἰουδαῖον κατὰ πρῶτον λόγον, ὅσον καὶ εἰς τὸν εἰδωλολάτρην (Ρωμ. β, 9).
Ἡ στενοχώρια εἶναι λοιπὸν ἀποτέλεσμα τῶν κακῶν μας πράξεων.
Μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Βελιμίροβιτς: «Ἀδελφοί μου, ἄς θυμώμαστε τὶς δύο φράσεις τοῦ Χριστοῦ: «Στὴν ἱστορία ὅλων τῶν λαῶν δὲν θυμᾶται κανεὶς νὰ τόλμησε κάποιος νὰ πῆ τέτοια λόγια. Αὐτὰ τὰ λόγια δὲν εἶναι συνηθισμένα, εἶναι σὰν στῦλοι γύρω ἀπὸ τοὺς ὁποίους γυρίζει ἡ ζωή ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας…
“Ἐγὼ νίκησα [«ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰω. ιστ΄, 33)], ἐγὼ θὰ εἶμαι μαζί σας [«ὅλες τὶς ἡμέρες ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη΄, 20)]”! Ἀκοῦστε αὐτὰ τὰ λόγια, ἂς τὰ ἐπαναλαμβάνετε κάθε μέρα στὸν ἑαυτό σας καὶ στὰ παιδιά σας. Ἂς τὰ χαράξετε στὶς καρδιές σας. Ἀπὸ ὅλες τὶς ἐπιθυμίες σας, ἡ πιὸ ὑψηλὴ ἐπιθυμία περιέχεται σ’ αὐτὰ τὰ λόγια. Ποιὸν θὰ ἀγαπήσετε περισσότερο ἀπὸ Ἐκεῖνον ποὺ νίκησε τὸ θάνατο, τὸν σατανᾶ, τὴν ἁμαρτία; Ποιὸν θὰ θέλατε ἐσεῖς νὰ εἶναι μαζί σας σ’ αὐτὸν τὸν ἀγώνα, στὸ θάνατο καὶ μετὰ τὸ θάνατο, ἂν ὄχι Αὐτόν, τὸν Νικητὴ ὅλων τῶν θλίψεων, ὅλων τῶν φόβων καὶ ὅλων τῶν ἀδυναμιῶν;
Νὰ εἶναι κανεὶς Χριστιανός, σημαίνει νὰ δεχθῆ στὴν καρδιά του αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Σωτήρα μας καὶ σύμφωνα μ’ αὐτὰ νὰ ἐνεργῆ. Νὰ εἶσαι Χριστιανὸς σημαίνει νὰ εἶσαι νικητὴς τῆς κακίας διαμέσου τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Νικητοῦ. Νὰ εἶσαι Χριστιανὸς σημαίνει νὰ ξέρης, νὰ νιώθης τὴν παρουσία τοῦ ζωντανοῦ καὶ τοῦ νικηφόρου Χριστοῦ κάθε μέρα καὶ κάθε στιγμή.
Ὁ Χριστός, ὁ νικηφόρος, θὰ εἶναι μαζί μας καὶ στὴ χαρὰ καὶ στὰ βάσανα, γιὰ νὰ μὴ χαθοῦμε καὶ ἀπελπιστοῦμε. Ὁ σοφὸς λαὸς λέει: Στὸ καλὸ νὰ μὴ περηφανευτῆς καὶ στὸ κακὸ μὴ ἀπελπισθῆς. Ὁ Χριστός, ὁ Νικηφόρος, εἶναι ὁ Οἰκοδεσπότης μας σὲ κάθε εὐτυχία καὶ ὁ Ὁδηγός μας σὲ κάθε θλίψη. Ἂς μὴ σᾶς νικήσουν οὔτε τὰ πάθη, οὔτε οἱ ἄνθρωποι. Ἂς γίνουμε οἱ στρατιῶτες τοῦ Ἀνίκητου Στρατηγοῦ, ὅμοιοι μ’ Αὐτὸν στὸ φῶς, στὴ δικαιοσύνη, στὴν καθαρότητα, στὴ σεμνότητα καὶ στὴν ἀγάπη. Σ’ αὐτὰ βρίσκεται τὸ νόημα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς…
• Ἄς ἔχουμε τὴν ἐλπίδα στὸν Κύριο, μᾶς συμβουλεύει ὁ θεῖος Χρυσόστομος.
«Πολὺ πιὸ σπουδαῖα εἶναι ἀπ’ τὴν ἀσφάλεια ἀπ’ τοὺς θορύβους, ποὺ στηρίζεται στὰ ἀνθρώπινα, ἡ ἀσφάλεια ποὺ στηρίζεται ἐπὶ τῆς ἐλπίδας στὸν Θεό. Γιατὶ τὰ μὲν πρῶτα εἶναι ἀνθρώπινα, ἐνῶ ἡ δεύτερη εἶναι Θεία κι ἀκαταμάχητη. [Ἀπ. τὴν Ὁμιλία του «ΕΙΣ ΤΟΝ Θ΄ ΨΑΛΜΟΝ».
• Στὸ Γεροντικὸ διαβάζουμε:
Κάποιος φιλομόναχος χριστιανὸς ἐπισκεπτόταν τακτικὰ τοὺς Γέροντες στὴν ἔρημο, γιὰ νὰ ὠφελῆται ἀπὸ τὴν διδασκαλία τους. Κάποτε ἀνακάλυψε ἕνα πολὺ γέρο καὶ ἄρρωστο Ἐρημίτη. Τὸν λυπήθηκε καὶ θέλησε νὰ τοῦ ἀφήση ὅσα χρήματα εἶχε μαζί του, γιὰ τὶς ἀνάγκες του.
-Κράτησέ τα, Ἀββᾶ, τοῦ ἔλεγε παρακαλεστικά. Εἶσαι γέρος κι ἄρρωστος. Δὲν μπορεῖς πιὰ νὰ ἐργάζεσαι.
-Ἑξῆντα ὁλόκληρα χρόνια ὑποφέρω ἀπὸ τούτη τὴν ἀρρώστια καὶ μὲ τοῦ Θεοῦ τὴ βοήθεια δὲ μοῦ ἔλειψε ποτὲ τίποτα. Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει τὴ φροντίδα μου ἀδιάκοπα, μοῦ στέλνει πάντα τὰ ἀναγκαῖα. Θέλεις λοιπὸν τώρα ἐσύ, Ἀδελφέ, νὰ διώξης τὸν Τροφέα μου; Εἶπε ὁ γέρων Ἐρημίτης καὶ μὲ κανένα τρόπο δὲ δέχτηκε τὰ χρήματα.

* * *

Ἐγὼ εἶμαι δοῦλος, ὡμολογοῦσε πρὸς δόξαν Θεοῦ, ὁ Ἀββᾶς Σιλουανός, καί ὁ Κύριός μου μὲ προστάζει:
– Ἐργάζου τὸ ἔργον μου καὶ ἐγὼ θὰ σὲ διατρέφω. Τὸ πῶς, μὴ ἐρεύνα.
Ἄν λοιπὸν ἐργασθῶ, τρώγω ἀπὸ τὸ μισθό μου, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

* * *

Οἱ Ἅγιοι, λέγει κάποιος ἀπὸ τοὺς Γέροντες, ἐπειδὴ ἔχουν πάντοτε στὴν καρδιά τους τὸν Θεό, καὶ τὰ ἐδῶ κερδίζουν μὲ τὴν ἀπάθεια καὶ τὰ ἐκεῖ κληρονομοῦν, διότι κι ἐκεῖνα καὶ αὐτὰ στὸν Θεὸ ἀνήκουν. Ἀφοῦ λοιπὸν κατέχουν τὸν Θεό, ἔχουν καὶ ὅλα τὰ δικά Του.
Ἐκεῖνοι πάλι ποὺ ἔχουν στὴν καρδιά τους τὸν κόσμο, δηλαδὴ τὰ ἁμαρτωλὰ πάθη, καὶ ἂν ἀκόμα κατορθώσουν νὰ κερδίσουν τὸν κόσμο ὁλόκληρο, τίποτε δὲν ἔχουν στὴν πραγματικότητα, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πάθη ποὺ τοὺς ἐξουσιάζουν.

* * *

Ἄν ὄντως πιστεύης πὼς ὁ Θεὸς εἶναι Παντοδύναμος καὶ ἀληθινός, λέγει ὁ Ἀββᾶς Εὐπρέπιος, στήριζε σ’ αὐτὸν μόνον τὴν ἐλπίδα σου καὶ νὰ εἶσαι βέβαιος πὼς θὰ κληρονομήσης τὰ ἀγαθά Του.

Previous Article

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΑΣ, ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ ΩΣ ΙΚΕΤΗΣ

Next Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Διαβάστε ακόμα