Ποῦ ὀφείλεται ἡ διαχρονικὴ ἠθικὴ διαφθορὰ τοῦ παπισμοῦ;

Share:

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ νὰ ἐπαναλάβουμε τὴν πικρὴ καὶ καθομολογούμενη πραγματικότητα, ὅτι ὁ Παπισμὸς ἦταν καὶ εἶναι ἀπὸ τὰ πλέον διεφθαρμένα συστήματα τῆς ἱστορίας. Δὲν ὑπάρχει χρονικὴ περίοδος, μετὰ τὴν ἀπόσχισή του ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ποὺ νὰ μὴ συνταράσσεται ἀπὸ φρικτὰ ἠθικὰ σκάνδαλα. Κάποιοι ρωτοῦν: ποῦ ὀφείλεται αὐτὴ ἡ διαχρονικὴ καὶ φρικώδης κατάσταση; Τὸ Γραφεῖο ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, σὲ ἀνακοίνωσή του μᾶς λύνει τὴν ἀπορία: «Τὸ κρατικὸ μόρφωμα, τοῦ Βατικανοῦ, θλιβερὸ ἀπολίθωμα τοῦ μεσαιωνισμοῦ καὶ κατάλοιπο τοῦ φράγκικου φεουδαρχισμοῦ, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσει ἐξαίρεση. Ἀφότου ἀποκόπηκε ἀπὸ τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, τὴν ἀδιαίρετη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ (1054), ὑποβιβάστηκε σὲ θρησκευτικὴ κοινότητα, ἀναιροῦσα πλειάδα σῳζουσῶν ἀληθειῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ προσθέτουσα δεκάδες καινοφανεῖς αἱρέσεις. Ὁ Παπισμὸς ἀποτελεῖ σύστημα κακοδοξιῶν, οἱ ὁποῖες τὸν ὁρίζουν ὡς αἵρεση καὶ μάλιστα ὡς τὴν μήτρα τῶν σύγχρονων κακοδοξιῶν. Δὲν εἶναι τίποτε περισσότερο ἀπὸ τὴν ἐπέλαση τοῦ βάρβαρου καὶ κακόδοξου φραγκισμοῦ, ὁ ὁποῖος κατέλαβε τὴν Δυτικὴ Ἐκκλησία καὶ τὴν ἐξαφάνισε. Ὅπως εἶναι γνωστό, οἱ Φράγκοι εὐγενεῖς φεουδάρχες καὶ τιτλοῦχοι διακατέχονταν ἀπὸ ἔσχατη ἠθικὴ κατάπτωση. Οἱ βάρβαροι καταληψίες τοῦ σεβασμίου Πατριαρχείου τῆς Ρώμης δὲ θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποτελέσουν ἐξαίρεση, συνεχίζοντας τὴν ἠθικὴ κατάπτωση. Ἄλλωστε πιά, εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους τοὺς εἰδήμονες, πὼς ὁ Παπισμὸς εἶναι ἀκριβὴς ἔκφανση τοῦ φραγκισμοῦ. Ὁ “πάπας” εἶναι ὁ αὐτοκράτορας καὶ οἱ καρδινάλιοί του οἱ παρακοιμώμενοι εὐγενεῖς του, οἱ ὁποῖοι σφετερίζονται καὶ τὴν ἱερατικὴ ἐξουσία». Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα. Ὁ Παπισμὸς εἶναι ἡ διαχρονικὴ συνέχεια τοῦ βάρβαρου φραγκισμοῦ καὶ μαζὶ τῆς διαχρονικῆς του ἠθικῆς κατάπτωσης!

Previous Article

Ὁ ἀπόλυτος ἐφιάλτης τῆς λαθραίας μεταναστεύσεως εἰς τὴν Εὐρώπην!

Next Article

Τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας εἰς αἰχμαλωσίαν

Διαβάστε ακόμα