Συνάντησις κεκλεισμένων τῶν θυρῶν

Share:

Τὴν Τετάρτην (22.5.19) τὸ ἀπόγευμα μετέβη εἰς τὴν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴν ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως πρὸς συνάντησιν μὲ τὸν Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον. Εἶχε βεβαίως προηγηθῆ πρόσκλησις αὐτοῦ, τὴν ὁποίαν ἐπέδωσε διὰ ζώσης εἰς τὸ Φανάρι ὁ ἴδιος ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θεοφ. Θεσπιῶν κ. Συμεών. Ἡ πρόφασις ἦτο ἡ ἐπιθυμία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νὰ τελέση ὁ Πατριάρχης τὰ ἐγκαίνια τοῦ Κέντρου Γεροντολογίας εἰς τὸ Δήλεσιν. Τὰ ἀληθῆ κίνητρα δὲν εἶναι ἀκόμη γνωστά. Ἐκεῖνον τὸ ὁποῖον ἐκοινοποιήθη ἦτο ὅτι οἱ δύο Προκαθήμενοι συνεζήτησαν διὰ τὸ Οὐκρανικὸν καὶ δι’ ἄλλα ζητήματα ποὺ τὸ τελευταῖον διάστημα εἶχον προκύψει καὶ εἶχον προεκαλέσει τὴν ψύχρανσιν τῶν μεταξύ των σχέσεων. Αἱ ἐντυπώσεις ποὺ ἐδόθησαν εἶναι ὅτι ὑπῆρξε καταλλαγὴ μὲ τοὺς δύο Ἱεράρχας νὰ ἀποχωροῦν ἐντὸς θετικοῦ κλίματος. Ποῖοι παράγοντες συνετέλεσαν, ὥστε νὰ ὠθηθοῦν πρὸς αὐτὴν τὴν συνάντησιν; Ἴσως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπεφάσισε νὰ δράση τὴν κατάλληλον στιγμήν, ὅταν ὁ Πατριάρχης εἶχεν ἀπομονωθῆ ἀπὸ ὅλους ἐξ αἰτίας τοῦ Οὐκρανικοῦ.

Τὴν παραμονὴν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐδέχθη ἐπίσκεψιν ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου, καθὼς ἔχει ἀναλάβει πρωτοβουλίαν διασυνεννοήσεως μὲ τοὺς Προκαθημένους διὰ τὸ Οὐκρανικόν. Εἰς συνέντευξιν ποὺ παρεχώρησε κατόπιν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος μεταξὺ ἄλλων ἐδήλωσεν ὅτι:

«Δὲν εἶναι σωστὸ νὰ πῶ τί εἶναι λάθος καὶ τί δὲν εἶναι! Αὐτὰ ἔχουν γίνει! Ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ κοιτάξουμε εἶναι πῶς θὰ βρεθεῖ ἡ χρυσὴ τομή, ὥστε νὰ σμικρυνθεῖ ἡ ἀπόσταση καὶ νὰ γεφυρωθεῖ τὸ χάσμα ποὺ ὑπάρχει αὐτὴ τὴ στιγμή.»

Ἀπὸ αὐτὰ συμπεραίνει κανεὶς ἀφ’ ἑνὸς ὅτι ὑπάρχει μὲν ἡ διάθεσις νὰ ἀποφευχθῆ τὸ σχίσμα, ἀλλὰ ὄχι ἡ βούλησις νὰ καταπολεμηθῆ ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ. Δυστυχῶς, δὲν ἔχει καταστῆ ἀντιληπτὸν ὅτι ἀκόμη καὶ ἂν μὲ ἕνα θολὸν τρόπον ἐξευρεθῆ προσωρινῶς λύσις, διὰ νὰ μὴ θιγῆ κανείς, πολὺ σύντομα μία νέα κρίσις θὰ ἀναδυθῆ, διότι ἡ ρίζα τοῦ προβλήματος εἶναι ὅτι ἡ συνοδικότης πάσχει. Ὅταν ὁ Πατριάρχης δὲν ἐρώτησε κανένα δι’ ἕν τόσο σημαντικὸν ζήτημα, δὲν συνέβη αὐτὸ ἀπὸ παράλειψιν… ὑπάρχουν «βαθειὰ» αἴτια.

Σήμερα ἀναμένεται ὁ Πατριάρχης νὰ συναντηθῆ μὲ τὸν Ἀμερικανὸν Πρέσβυν, ὁπότε θὰ χρειασθῆ νὰ ἐπανέλθωμεν εἰς τὸ ἑπόμενον φύλλον, ἐφ’ ὅσον ὅλα τὰ ζητήματα εἶναι ἀνοικτά, ἀκόμη καὶ ἡ τοποθέτησις τοῦ νέου Ἀμερικῆς.

Previous Article

«Πάπας» Φραγκίσκος: Βραβεῖον νόμπελ εἰς τὸν Ἀ. Τσίπραν!

Next Article

Οἱ Σχισματικοὶ τῶν Σκοπίων θὰ ὀνομασθοῦν Μακεδόνες;

Διαβάστε ακόμα