Συνοδική απόρριψις της «Συνόδου»

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών

Η Σύνοδος της Κρήτης έχει απορριφθεί από την εκκλησιαστική συνείδηση, την οποία εκφράζουν οι συνοδικές αποφάσεις τεσσάρων Πατριαρχείων, που εκπροσωπούν το 70% του Ορθοδόξου λαού (σημ. 1, σ. 708-722, σημ. 5).
Πατριαρχείο Αντιοχείας: «Θεωρεί την Συνάντηση της Κρήτης ως μία προκαταρκτική Συνέλευση της Πανορθοδόξου Μεγάλης Συνόδου. Αρνείται την απόδοση του συνοδικού χαρακτήρα σε οποιανδήποτε ορθόδοξη συνέλευση, στην οποία δεν συμμετέχουν όλες οι Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες. … Η Εκκλησία της Αντιοχείας, επομένως, αρνείται την ονομασία της Συνελεύσεως της Κρήτης ως «Μεγάλης και Πανορθοδόξου Συνόδου» η «Μεγάλης και Αγίας Συνόδου». Όλες οι αποφάσεις, αλλά και όλα όσα εκδόθηκαν από τη Συνέλευση της Κρήτης δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Πατριαρχείο Αντιοχείας» (απόφαση Συνόδου Ιεραρχίας 27.6.16)!
Πατριαρχείο Ρωσίας: «Η γενομένη στην Κρήτη Σύνοδος είναι αδύνατο να θεωρείται Πανορθόδοξη ούτε τα έγγραφα τα οποία ενέκρινε αποτελούν έκφραση της πανορθοδόξου ομοφωνίας… περιλαμβάνουν ασαφείς και διφορούμενες διατυπώσεις, κάτι το οποίο δεν επιτρέπει να τα θεωρούμε ως υποδειγματική έκφραση των αληθειών της Ορθοδόξου πίστεως και της Παραδόσεως της Εκκλησίας» (απόφαση Συνόδου Ιεραρχίας 2.12.17)!
Πατριαρχείο Βουλγαρίας: «Η Σύνοδος της Κρήτης δεν είναι ούτε Μεγάλη, ούτε Πανορθόδοξη: 1. Λόγω της μη συμμετοχής σε αυτήν μιας σειράς Ορθοδόξων Εκκλησιών εξαιτίας οργανωτικών και θεολογικών λαθών που υπήρξαν κατά την προετοιμασία της, 2. Η προσεκτική μελέτη των κειμένων που εγκρίθηκαν από τη Σύνοδο της Κρήτης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποια από αυτά περιέχουν θέσεις αντίθετες με την Ορθόδοξη Εκκλησία, τη δογματική και κανονική παράδοση της Εκκλησίας, το πνεύμα και το γράμμα των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων, 3. Απαιτείται περαιτέρω θεολογική συζήτηση και επεξεργασία των κειμένων, ώστε να διορθωθούν η να αντικατασταθούν με νέα που θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα και την παράδοση της Εκκλησίας» (απόφαση Συνόδου Ιεραρχίας 15.11.16).
Πατριαρχείο Γεωργίας: «Οι αποφάσεις και τα κείμενα της Συνόδου της Κρήτης δεν είναι δεσμευτικά για την Εκκλησία. Είναι απαραίτητη η διόρθωση σε σημεία η και η πλήρης αντικατάσταση των κειμένων της Συνόδου της Κρήτης. Για του­το είναι απαραίτητο να μελετήσουν και να εκφράσουν τις θέσεις και ανησυχίες τους θεολόγοι και κληρικοί της Εκκλησίας» (απόφαση Συνόδου Ιεραρχίας 22.12.16).
Πολλοί Αρχιερείς που συμμετείχαν την αμφισβητούν: Ο Μητροπολίτης Μπάτσκας Ειρηναί­ος (Εκκλησία Σερβίας) σημειώνει: «Περί της νεωστί θριαμβευτικώς μεν, ουχί δε και κατά πάντα πειστικώς ληξάσης εν Κολυμπαρίω Κρήτης «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου » της καθ’ ημάς Εκκλησίας, ήδη μη αναγνωριζομένης ως τοιαύτης υπό των απουσιασασών Εκκλησιών, χαρακτηριζομένης μάλιστα υπ’ αυτών ως «συνελεύσεως εν Κρήτη «, υπ’ αμφισβήτησιν τιθεμένης και υπό πλείστων συμμετασχόντων εν αυτή Ορθοδόξων αρχιερέων»!
Τέλος, η ζώσα εκκλησιαστική και θεολογική συνείδηση δίνει τη χαριστική βολή με το να στέκεται πλέον παγερά αδιάφορη μπροστά στο «μεγάλο», δήθεν, γεγονός της «Πανορθοδόξου». Ο εκ των υπερασπιστών της Συνόδου Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος αναγκάζεται να ομολογήσει: «Το πλέον ανησυχητικό όμως είναι ότι η μετασυνοδική αυτή πραγματικότητα επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ελάχιστοι ακαδημαϊκοί θεολόγοι και ακόμη λιγότεροι επίσκοποι πλέον ασχολούνται με τα Ιδιαίτερα θέματα της Συν­όδου, ίσως γιατί η ίδια η θεματολογία της Συνόδου θεωρείται, προϊόντος του χρόνου, ως ανεπίκαιρη. Δεν θα ήταν επίσης υπερβολή να ειπωθεί ότι τελικά η υπόθεση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου διασώζεται στην επικαιρότητα χάρις στην κριτική, την οποία ασκούν οι λεγόμενοι φονταμενταλιστικοί κύκλοι»! (σημ. 3). Ο Μητροπολίτης Μπάτσκας Ειρηναίος σημειώνει: «Φοβούμαι ότι θα μνημονεύεται εν τη μελλοντική ιστορία της Εκκλησίας η Σύνοδος της Κρήτης, ως περιφερειακή Σύνοδος των μετασχουσών εν αυτή Εκκλησιών, άνευ σημαντικοτέρας ακτινοβολίας και επιδράσεως» (σημ. 2, σ. 648)!
Αν θέλουν οι αρμόδιοι να είναι στοιχειωδώς σοβαροί, θα πρέπει να σταματήσουν το «παραμύθι» περί «Πανορθοδόξου» Συνόδου!
Σημειώσεις:
1. Ιεροθέου, Μητροπολίτου Ναυπάκτου, Η «Αγία και Μεγάλη Σύνοδος» στην Κρήτη, Θεολογικές και εκκλησιολογικές θέσεις, εκδ. Ι. Μ. Γενεθλίου της Θεοτόκου, 2018. 2. Θεοδρομία, 18 (2016), 3-4.  3. Χρυσόστομος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, «Σημαινόμενα» για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας».
Σημ. «Ο.Τ.»: Παραθέτομεν χαρακτηριστικόν απόσπασμα από το πολυσέλιδον εμπεριστατωμένον κείμενον, που μας απεστάλη. Πτυχαί του θέματος είχον τύχει εξαντλητικής αναλύσεως εις πολλά άρθρα του «Ο.Τ.». Η νέα αυτή έκθεσις επιχειρημάτων κατά του «Κολυμβαρίου» εκυκλοφορήθη και εις φυλλάδιον από την «Σύναξη Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών», ώστε ευκόλως να δύναται να το προμηθευθή και να ενημερωθή πλήρως κάθε πιστός.

Παντοκράτορας