«Φῶς ὁ Πατήρ, Φῶς ὁ Υἱός, Φῶς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦµα»

Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Τοῦ µακαριστοῦ Ἀρχιµανδρίτου π. Μάρκου Μανώλη

Μετὰ τὰ Χριστούγεννα ἔρχεται ἡ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων, κατὰ τὴν ὁποί- αν ἐφανερώθη ὁ Θεός, ὁλόκληρη ἡ Θεότης, ἡ Παναγία καὶ Ὁµοούσιος καὶ Ἀδιαίρετος καὶ Ζωοποιὸς Τριάς, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Πατρός, Φῶς ἐκ Φωτός, Θεὸς Ἀληθινὸς ἐκ Θεοῦ Ἀληθινοῦ καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦµα τὸ ἐκπορευόµενον ἐκ τοῦ Πατρός. Μεγάλη ἑορτή, µεγάλη ἡ χαρὰ τῶν χρι- στιανῶν. Ἡ χαρὰ τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, ὅπως κάθε ἑορτῆς, ἀρχίζει ὁρισµένες ἡµέρες πιὸ ἐνωρὶς µὲ τὰ προεόρτια, µὲ τὴν ὑµνογραφία τῆς Ἐκκλησίας µας καὶ µὲ τὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια. Σαράντα ἡµέρες, εὐσεβεῖς χρι- στιανοί, προετοιµαζόµεθα γιὰ τὸ Ἅγιον Πάσχα. Σαράντα ἡµέρες προετοι- µαζόµεθα γιὰ τὰ Χριστούγεννα τὴν Μητρόπολη τῶν ἑορτῶν, ὀλίγες σχε- τικῶς ἡµέρες προετοιµαζόµεθα καὶ γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων. Σήµερα ἡ ἡµέρα σηµειώνεται στὸ ἡµερολόγιο ὡς Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώ- των. Φῶτα ἢ Θεοφάνεια εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ µας στὸν Ἰορδάνη ποταµὸ ἀπὸ τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδροµο καὶ Βαπτιστή. Φῶτα διότι εἴδαµε τὸ φῶς τὸ ἀληθινό, ποὺ εἶναι ἡ Ἁγία Τριάς. Φῶτα διότι ἡ Τρισήλιος καὶ προσκυνητὴ Θεότης εἶναι τρία Φῶτα. Φῶς ὁ Πατήρ, Φῶς ὁ Υἱός, Φῶς καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦµα. Καὶ διὰ τοῦτο ἡ Ἁγία µας Ἐκκλησία µᾶς προετοιµάζει καὶ µὲ τὴν ἱερὰ ὑµνολογία, ἀλλὰ καὶ µὲ τὴν αὐστηρή νηστεία, ὅπως εἶναι ἡ αὐριανὴ ἡµέρα, προκειµένου νὰ κοινωνήσουµε τῶν Ἀχράν- των Μυστηρίων καὶ νὰ λάβουµε τὸν Μεγάλο Ἁγιασµό. Τὸ γεγονὸς τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ τοῦ κηρύγµατος τοῦ

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Παντοκράτορας