«Ἐπὶ 10 χρόνια σὲ κάθε Θεία Λειτουργία τὸ ἴδιο «πείραμα» γινόταν καὶ πάντα μὲ τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα»

Share:

Ὅλος ὁ πολιτικὸς κόσμος ἐστράφη ἐναντίον τῆς Θ. Κοινωνίας πλὴν μιᾶς μόνον πολιτικῆς παρατάξεως, τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». Παραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 14ης Μαρτίου 2020:
«Παρακολουθώντας τὴν εἰδησεογραφία τὸ τελευταῖο χρονικὸ διάστημα, δημιουργεῖται ἔντονα ἡ ἐντύπωση ὅτι μὲ τὴν ἀπειλὴ ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ Covid–2019, ἔχει προκύψει μία σύγκρουση ἀνάμεσα στὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν πίστη. Αὐτὸ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ διάγγελμα ποὺ ἀπηύθυνε ὁ πρωθυπουργὸς κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στὸν Ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τὸν κορωναϊό. Παρ’ ὅτι ὁ ἴδιος, ὅπως τονίζει, αἰσθάνθηκε τὸ τελευταῖο διάστημα ἔντονα τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπικαλεστεῖ τὴν πίστη του, γιὰ νὰ ἀντλήσει δύναμη, ὡς Πρωθυπουργὸς ὀφείλει νὰ ἀκούσει τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες. Αὐτὸ σημαίνει γιὰ τὰ θρησκευτικὰ καθήκοντα, ὅτι «πρέπει κι αὐτὰ νὰ προσαρμοστοῦν στὴν πραγματικότητα. Καὶ νὰ ἐπιτελοῦνται, ὅσο εἶναι ἐφικτό, ἀπ’ τὸ σπίτι, ὥστε νὰ περιορίζονται οἱ μεγάλες συν­αθροίσεις». Πιὸ ὠμὰ κάποιοι ἄλλοι ὑποστήριξαν ἐπὶ πλέον, ὅτι μὲ βάση τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα οἱ πιστοὶ κινδυνεύουν νὰ κολλήσουν τὸν ἰὸ μέσω τῆς Θείας Κοινωνίας, ἐπειδὴ αὐτὴ ὡς γνωστὸν προσφέρεται μὲ τὴ κοινὴ χρήση τῆς Ἁγίας Λαβίδας ἀπὸ ἕνα Ἅγιο Ποτήριο γιὰ ὅλους τοὺς πιστούς. Ἔτσι ἀπὸ ὑπευθυνότητα καὶ ἀγάπη πρὸς τοὺς συμπολίτες τους ὀφείλουν νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὴ Θεία Κοινωνία, γιὰ νὰ μὴ γίνουν αἴτιοι τῆς μετάδοσης τοῦ ἰοῦ, ἢ καλύτερα ἀκόμα, ὀφείλει ἡ πολιτεία νὰ ἀπαγορεύσει τὴ μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας γιὰ ὅσο διάστημα ὑπάρχει ὁ κίνδυνος τῆς ἐπιδημίας.
Γιὰ ποιὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα, ὅμως, γίνεται λόγος ἐδῶ; Γιὰ τὴν ἀδιαμφισβήτητη διαπίστωση τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων, ὅτι καὶ μὲ τὰ σάλιο μεταδίδεται ὁ ἰός. Ἀπὸ τὸ δεδομένο αὐτὸ συμπεραίνεται ἐντελῶς αὐθαίρετα, χωρὶς νὰ ὑπάρχει οὔτε μία ἐπιστημονικὴ μελέτη, ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ἐπιβεβαιώσει, ὅτι λόγω τῆς χρήσης τῆς μιᾶς λαβίδας καὶ τοῦ ἑνὸς ποτηρίου ἡ Θεία Κοινωνία γίνεται ἑστία διάδοσης τοῦ ἰοῦ. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ποὺ χωρὶς ἐπιστημονικὰ ἐρείσματα προβαίνουν σὲ τέτοιους ἰσχυρισμούς, δέχονται ταυτόχρονα ὅτι μία ἀπὸ τὶς βασικὲς μεθόδους τῆς ἐπιστήμης εἶναι ἡ παρατήρηση. Δὲν θεωροῦν ὅμως ἄξια λόγου τὴν παρατήρηση δύο χιλιάδων ἐτῶν, ὅτι μὲ τὴ Θεία Κοινωνία ποτὲ δὲν ἔχει μεταδοθεῖ ἀρρώστια οὔτε ἀκόμη καὶ σὲ περίοδο ἐπιδημίας. Τί ἐπιστήμονες καὶ τί ἀνιστόρητοι ἄνθρωποι εἶναι αὐτοὶ ποὺ μὲ τέτοιο τρόπο ἀσκοῦν τὴν ἐπιστήμη τους;
Γιὰ νὰ πάρουν μία γεύση τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητας, ἂς ἀναλογιστοῦν, ὅτι οἱ ἱερεῖς μετὰ τὴ Θεία Κοινωνία ὅλων τῶν πιστῶν στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας κάνουν τὴν κατάλυση, δηλαδὴ μεταλαμβάνουν ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει μέσα στὸ Ἅγιο Ποτήριο. Αὐτὸ συμβαίνει καὶ στὰ Νοσοκομεῖα καὶ στὶς Μονάδες λοιμωδῶν νόσων καὶ σὲ περιπτώσεις ἐπιδημιῶν. Αὐτὸ τὸ «πείραμα», τὸ ὁποῖο οἱ θιασῶτες τῆς ἐπιστήμης κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκτιμήσουν, ἐπαναλαμβάνεται στὴν Ὀρθοδοξία ἐδῶ καὶ 2000 χρόνια σὲ ἑκατομμύρια ἱερεῖς σὲ κάθε Θεία Λειτουργία, πάντα μὲ τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα. Καί, δόξα τῷ Θεῶ, οἱ ἱερεῖς μας κατὰ κανόνα φθάνουν σὲ σεβάσμια ἡλικία. Ἂς προσεγγίσουν ἔστω ἐλάχιστα τὸ φαινόμενο τοῦ π. Χρύσανθου Κατσουλογιαννάκη, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὸ 1947 παρέμενε μὲ τοὺς λεπροὺς στὸ νησὶ τῶν καταραμένων, τὴ Σπιναλόγκα, μέχρι τὸ 1957 ποὺ ἔφθασε τὸ φάρμακο γιὰ τοὺς λεπροὺς στὸ νησὶ καὶ ἀναχώρησαν. Ἐπὶ 10 χρόνια σὲ κάθε Θεία Λειτουργία τὸ ἴδιο «πείραμα» γινόταν, καὶ πάντα μὲ τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα. Ποτὲ δὲν ἀρρώστησε!
Ἂς ἀναρωτηθοῦν: Ἄραγε ἡ Ἐκκλησία μας θὰ ἔδειχνε ποτὲ τέτοια ἀδιαφορία καὶ περιφρόνηση πρὸς τὴν ὑγεία καὶ τὴ ζωὴ τῶν κληρικῶν της, ὥστε νὰ τοὺς παραδίδει καὶ νὰ τοὺς θυσιάζει στὰ μικρόβια καὶ στοὺς ἰοὺς ὅλων τῶν εἰδῶν; Μὴ ἀποδώσουμε στὴν Ἐκκλησία μας μία τέτοια παραφροσύνη. Ἀλλὰ καὶ ἱστορικὰ ὁ μοναδικὸς πολιτισμὸς τῆς ἄνω τῶν 1100 ἐτῶν ρωμαίικης Αὐτοκρατορίας μας θὰ ἦταν νοητὸς ποτὲ μὲ μία τέτοια ἀνερμάτιστη αὐτοπαράδοση στὴν ἀρρώστια καὶ στὸ θάνατο;
Ἡ ἱστορία, λοιπόν, τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τῆς πατρίδας μας εἶναι ἡ ἱστορικὴ καὶ ἄρα ἐπιστημονικὴ ἀπόδειξη, ὅτι μὲ τὸν «Οὐράνιο ἄρτο» καὶ τὸ «Ποτήριο τῆς ζωῆς», ὅπως ὀνομάζεται ἡ Θεία Κοινωνία στὴ Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Θείων Δώρων, δὲν μεταδίδεται φθορὰ καὶ θάνατος, ὅπως ἰσχυρίζονται αὐτοὶ οἱ ἀνιστόρητοι ἄνθρωποι ποὺ λένε ὅτι προάγουν καὶ ὑπερ­ασπίζονται τὴν ἐπιστήμη. Καὶ ὅπως εἶναι ἀδιάψευστος ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ στὰ ἄχραντα μυστήρια, στὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα Του, ποὺ μεταδίδονται «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον», ἔτσι εἶναι καὶ ἀδιάψευστος ὁ λόγος Του, ὅταν λέει: «οὗ γὰρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν – ὅπου δύο ἡ τρεῖς εἶναι συγκεντρωμένοι στὸ ὄνομά μου, ἐκεῖ εἶμαι καὶ ἐγὼ ἐν μέσῳ αὐτῶν». Καὶ προφανῶς ὅπου εἶναι ὁ Χριστὸς δὲν χωροῦν οἱ κορωνοϊοί.
Γι’ αὐτὸ ἡ Πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καλεῖ ὅλους τοὺς Ἕλληνες νὰ μὴ παρασύρονται καὶ τρομοκρατοῦνται ἀπὸ «ἐπιστήμονες» καὶ θιασῶτες ποὺ χωρὶς παρατήρηση καὶ πείραμα προβαίνουν σὲ ἀνεδαφικοὺς ἰσχυρισμούς, περιφρονώντας καὶ παραβλέποντας ταυτόχρονα αὐτὸ ποὺ ἀδιάψευστα παρατηρεῖται στὴν ἱστορία 2000 ἐτῶν».

Previous Article

Πατριάρχης, ΠΑΟΚ καὶ Σκοπιανόν

Next Article

Θὰ ἀποφασίζη ἡ ΔΙΣ, διὰ τὸν Ναυπάκτου

Διαβάστε ακόμα