Ἔρχονται αἱ νέαι ταυτότητες!

Share:

ΤΟ ΕΙΠΕ καὶ τὸ ἔκανε ἡ μαρξίζουσα κυβέρνησή μας, νὰ ἐφαρμόσει τὸ σημαντικότερο μέτρο τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων: τὴν ἐπιβολὴ τῶν νέων ταυτοτήτων, οἱ ὁποῖες θὰ εἶναι τὰ ἠλεκτρονικὰ δεσμά μας, γιὰ νὰ μὴ μποροῦμε νὰ ἀντιδράσουμε στὰ καταχθόνια σχέδιά της. Ἤδη «μπῆκε τὸ νερὸ στ’ αὐλάκι» γιὰ τὴν ἀλλαγή τους, δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ἀπὸ τὸ Ἀρχηγεῖο τῆς ΕΛ.ΑΣ ξεκίνησε ἡ διαγωνιστικὴ διαδικασία γιὰ τὴ δημιουργία ἑνὸς νέου Ὁλοκληρωμένου Πληροφοριακοῦ Συστήματος Ἐντύπων Ἀσφαλείας (Ο.Π.Σ.Ε.Α.) μὲ σκοπὸ τὴν ἔκδοση τῶν νέων Δελτίων Ταυτότητας, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἐγγράφων ἀσφαλείας. Ἤδη, ἐστάλησαν οἱ προσ­κλήσεις ἐνδιαφέροντος σὲ μεγάλο ἀριθμὸ εἰδικευμένων φορέων, οἱ ὁποῖοι θὰ ὑποβάλουν τὶς προσφορές τους, ποὺ θὰ ἀξιολογηθοῦν καὶ θὰ προχωρήσει ἡ κατασκευὴ τῶν νέων ταυτοτήτων. […] Ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη διευκρινίζεται ὅτι οἱ νέες ταυτότητες εἶναι μόνο ἕνα μέρος ἀπὸ αὐτά, ποὺ θὰ κατασκευαστοῦν, καθὼς ἡ δημιουργία τοῦ Ο.Π.Σ.Ε.Α. γίνεται, μεταξὺ ἄλλων, καὶ γιὰ λόγους οἰκονομίας καὶ θὰ ἀναλάβει τὴν κατασκευὴ ὅλων τῶν ἐγγράφων ἀσφαλείας, στὰ ὁποῖα περιλαμβάνονται τὰ διπλώματα ὁδήγησης, ὅλα τὰ ταξιδιωτικὰ ἔγγραφα ἀλλοδαπῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀναβάθμιση τῶν ἑλληνικῶν διαβατηρίων, πού, οὕτως ἡ ἄλλως, θεωροῦνται ἀπὸ τὰ ἀσφαλέστερα στὸν κόσμο» (Ἱστ. Κατάνυξη)! Ἡ τραγῳδία εἶναι ὅτι ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία «κοιμᾶται τὸν ὕπνο τοῦ δικαίου» καὶ δὲν ἀντιδρᾶ, ἀφήνοντας τοὺς πιστοὺς στὴν ἀγωνία τους καὶ ἕρμαια τῶν δολίων σχεδίων τῶν παγκοσμιοποιητῶν!

Previous Article

Τζαμὶ ὁ ναὸς τῆς A΄ Οἰκ. Συνόδου!

Next Article

Ἰδοὺ τί εἴδους «κάθαρσιν» κάνει τὸ Βατικανόν!

Διαβάστε ακόμα