Ἡγέται θρησκειῶν μίσους μποροῦν νὰ γίνουν φορεῖς εἰρήνης;

Share:

Η ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ Διάσκεψη τῶν Παρισίων δὲν «ἀνύψωσε» τὶς συμμετέχουσες προτεσταντικὲς κοινότητες σὲ «ἐκκλησίες», ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀλλόθρησκους ἡγέτες σὲ «φορεῖς» τῆς εἰρήνης. Δεῖτε τὴν κοινὴ ἀνακοίνωσή τους: «Πιστεύουμε, ὡς ἐκπρόσωποι Ἐκκλησιῶν καὶ θρησκευτικῶν κοινοτήτων, ὅτι ἡ  καταπολέμηση τῶν ἐγκλημάτων μίσους εἶναι ὑψίστης σημασίας γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐπικοινωνίας μεταξὺ διαφορετικῶν ἐθνῶν, πολιτισμῶν καὶ θρησκειῶν. […] Νὰ ἑνώσουμε τοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες μὲ σκοπὸ τὴν καταπολέμηση τῶν ἐγκλημάτων μίσους καὶ νὰ συμβάλλουμε ἐποικοδομητικὰ στὴν ἀνάπτυξη εἰρηνικῶν καὶ εὐημέρων κοινοτήτων. […] Νὰ ἐμπνεύσουμε τοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα καὶ σὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες, νὰ ἑνώσουν τὶς πνευματικές, πρακτικὲς καὶ ἐκπαιδευτικὲς προσπάθειές τους, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζουν μὲ ἀποτελεσματικὸ τρόπο τὸ ἔγκλημα μίσους, καὶ πῶς νὰ βοηθοῦν τὰ θύματα καὶ τὶς οἰκογένειές τους». Εὔλογο ἐρώτημα πρὸς τὸν «ἅγιο» Γαλλίας: Πῶς εἶναι σίγουρος ὅτι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν θρησκειῶν ποὺ ὑπέγραψαν τὴν «βαρυσήμαντη» ἀνακοίνωση καὶ ἰδιαίτερα οἱ ἰσλαμιστὲς θὰ συμβάλουν στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ θρησκευτικοῦ μίσους, ἀφοῦ τὸ μῖσος εἶναι βασικὴ ἐπιταγὴ τῆς θρησκείας τους, νὰ σφάζονται ἀνηλεῶς οἱ «ἄπιστοι» καὶ ὅσοι ἀπαρνοῦνται τὴν πίστη τους; Γιὰ νὰ γίνουν φορεῖς τῆς εἰρήνης, δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀλλάξουν πίστη, διότι διαφορετικὰ δὲν θὰ εἶναι συνεπεῖς μὲ τὰ πιστεύω τῆς θρησκείας τους; Διερωτόμαστε πιστεύει στ’ ἀλήθεια σὲ τέτοια «παραμύθια»; Μᾶλλον ὄχι, ἄλλος εἶναι ὁ στόχος τοιούτων συναντήσεων, ἡ προώθηση τοῦ διαθρησκειακοῦ συγκρητισμοῦ! Κάνουμε λάθος μήπως, Σεβασμιώτατε;

Previous Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Next Article

Μια τόσο σοβαρή απόφαση έπρεπε να ληφθεί κατόπιν ψηφοφορίας

Διαβάστε ακόμα