Ὁ κ. Πέτρος Βασιλειάδης διαφωνεῖ µὲ τὸν Ἅγιον Ἰουστῖνον Πόποβιτς

Ὁμιλία μὲ θέμα τὴν Μεγάλην Σύνοδον ἐπραγματοποίησεν εἰς τὸ οἰκου- μενιστικὸν κέντρον «Pro Unione» τῆς Ρώμης ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς κ. Πέτρος Βασιλειάδης. Ἡ ὁμιλία του αὐτὴ πρόκειται νὰ δημοσιευθῆ εἰς τὸ περιοδικὸν «Θεολογία», ὅμως «ἕνα πρόχειρον ἀπομαγνητοφωνημένον κείμενον» μὲ τὴν ἄδειάν του ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ πρακτορεῖον εἰδήσεων amen.gr. Εἰς τὴν συνέχειαν παραθέτομεν καὶ σχολιάζομεν μεταφρασμέ- να ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴν τμήματα τῆς ὁμιλίας: «Ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς διαδικασίας πρὸς τὴν Σύνοδον ὁ τίτλος ποὺ προ- τάθηκε καὶ τελικὰ ἔγινε ἀποδεκτὸς ἦταν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὄχι µιᾶς Οἰκουµενικῆς. Ἕνας τέτοιος τίτλος προ- ορίζεται µόνο γιὰ ὁλόκληρο τὸν χριστιανικὸ κόσµο, τουλάχιστον ὅταν ἡ συµµετοχὴ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας θὰ εἶναι ἐξασφαλισµένη. Ἡ ἀπόφα- ση αὐτὴ δὲν ἦταν καινοφανής, ἀλλὰ βασίστηκε στὴ µακρὰ κανονικὴ καὶ ἐκκλησιολογικὴ παράδοση ὁλόκληρης τῆς ἀνατολικῆς χριστιανικῆς παρά- δοσης, σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία ποτὲ ἐπίσκοπος δὲν ἐγκαταστάθηκε σὲ µία πόλη, ἡ ὁποία ἀρχικὰ νὰ ἀνῆκε στὴ δικαιοδοσία τοῦ ἐπισκόπου τῆς Ρώ- µης. Αὐτὸ ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι οὐδέποτε θεώρησαν τὸν διαχωρισµό, καὶ κατὰ συνέπεια τὴν ἀπώλεια τῆς κοινωνίας, µεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ ∆ύσης, µεταξύ τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Νέας Ρώµης, ὡς νὰ εἶναι µία πραγµατικὴ κατάσταση ἑνὸς σχίσµατος Ἡ ἐπικείµενη Πανορθόδοξη

Παντοκράτορας