Ὁ Σεβ. Ὕδρας θὰ σύρη εἰς τὰ δικαστήρια τὴν Ἱ. Μ. Γρηγορίου;

Share:

Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιοὺ Ὕδρας Ἀρχιμανδρίτης Θεολόγος Γρηγοριάτης καὶ ὁ ἐφημέριος Αἰγίνης πρωτοπρεσβύτερος Δρ. Νικόλαος Σαββόπουλος, τ. ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν μετέβησαν διὰ προσκύνημα εἰς τὴν Οὐκρανίαν, ὅπου συνελλειτούργησαν μετὰ τοῦ μόνου κανονικοῦ Μητροπολίτου Κιέβου κ. Ὀνουφρίου. Ὁ π. Ν. Σαββόπουλος προσεφώνησεν αὐτὸν ἁρμοδίως. Πληροφορηθεὶς ὁ Σεβ. Ὕδρας τὸ γεγονὸς ἐκ τοῦ διαδικτύου προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον ἀνακοίνωσιν τὴν 23ην Σεπτεμβρίου 2019:

«Μετ’ ἐκπλήξεως καὶ βαθείας θλίψεως ἀνεγνώσαμε εἰς τὴν Εἰδησεογραφικὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἱστοσελίδα «Ρομφαία», ὅτι οἱ ἐν λόγω κληρικοὶ ὁ π. Θεολόγος ἀδελφὸς τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους καὶ ὁ π. Νικόλαος Σαββόπουλος κληρικὸς τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖοι ἐζήτησαν καὶ ἔλαβον ἄδειαν ἀπὸ τὸν Μητροπολίτην, ὁ μὲν π. Θεολόγος «ἄδειαν διὰ τὴν μετάβασιν ἡμῶν… εἰς τὴν Οὐκρανίαν διὰ προσκυνηματικοὺς λόγους», ὁ δὲ π. Νικόλαος «προκειμένου νὰ συμμετάσχουμε σὲ προσκύνημα στὰ Ἱερὰ Μοναστήρια τῆς Οὐκρανίας μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ Μεγάλη Λαύρα τῶν Σπηλαίων», ἀποκρύψαντες τὰ δόλια σχέδιά τους περὶ συλλείτουργου μετὰ τοῦ Μητροπολίτου Ὀνουφρίου καὶ τὰς προθέσεις τους νὰ προβοῦν σὲ ἀνακοίνωση – διακήρυξη ἀφοσιώσεως εἰς τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας καὶ καταδίκη τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Διέπραξαν κανονικὰ παραπτώματα, τὸ τῆς αἰτήσεως μετὰ ψευδοῦς σκοποῦ, ἐξαπατήσαντες τὸν Μητροπολίτην τους καὶ τὰ ὅσα ἐκεῖσε ἔπραξαν, ἀγνοοῦντες τὴν Ἐκκλησιαστικήν των Ἀρχήν, προχωρήσαντες «πέραν πεδίλων» καὶ ὑπερβάντες «τὰ κανονικῶς ἐσκαμμένα», παραβάσεις αἱ ὁποῖαι φανερώνουν τὸ ἐκκλησιαστικὸν ἦθος τῶν ἀνδρῶν καὶ ἐπισύρουν κανονικὰς κυρώσεις».

Ἐὰν δὲν προέρχεται ἐκ τῆς χειρός του ἡ ἀνακοίνωσις καλὸν θὰ ἦτο ὁ Σεβασμιώτατος νὰ προσέχη ποῦ θέτει τὴν ὑπογραφὴν του, εἰδάλλως ἂς ἀλλάξη συνεργάτας, διὰ νὰ μὴ ἐκτίθεται. Ἀνεξαρτήτως αὐτοῦ, τὰ ὅσα ἐγράφησαν βαραίνουν τὸν ἴδιον. Πρῶτον, τὸ γεγονὸς ὅτι πληροφορεῖται μέσω «ἱστοσελίδων» τί ἐνεργοῦν οἱ κληρικοί του εἶναι τὸ πλέον ὑποτιμητικὸν δι’ ἕνα Ποιμένα. Δεύτερον, πρὶν ἐξαπολύσει «ἀπειλὰς» περὶ παραβάσεων, ὀφείλει νὰ ἔλθη εἰς ἐπικοινωνίαν μὲ τοὺς κληρικούς του καὶ ὄχι μὲ τὸν κ. Αἰμίλιον Πολυγένην, ποὺ φαίνεται συνεργᾶται του νὰ γνωρίζουν καλῶς… Ἡ προεξαγγελτικὴ «φοβέρα» δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς ἀπόπειρα τρομοκρατήσεως. Τρίτον, ἂν δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἔχη τὸν ἔλεγχον τῆς Μητροπόλεώς του καὶ τῶν κληρικῶν του, τότε αὐτὸ εἶναι κατηγορία, διὰ τὴν ὁποίαν πρέπει ὁ ἴδιος νὰ ἐγκληθῆ ἀπὸ τὴν Ἱ. Σύν­οδον. Τέταρτον, ὄχι μόνον δὲν προκύπτει ἐκ τῶν γεγονότων «ἀπόκρυψις δολίων σχεδίων», ἀλλὰ μᾶλλον κατὰ γράμμα τήρησις τῆς ἀδείας, τὴν ὁποίαν ἔλαβον, καθὼς συνελειτούργησαν μὲ τὸν νόμιμον καὶ κανονικὸν Προκαθήμενον, τὸ ὁποῖ­ον ὁ Σεβ. Ὕδρας θὰ ἔπρεπε νὰ θεωρήση ὡς τιμὴν διὰ τὴν Ἱ. Μητρόπολίν του καὶ νὰ ἐπαινέση τοὺς κληρικούς του δι’ αὐτό. Πέμπτον, ἡ ψευδὴς ὑποστήριξις ὅτι προέβησαν εἰς «ἀνακοίνωση – διακήρυξη ἀφοσιώσεως εἰς τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας καὶ καταδίκη τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου» δύναται νὰ θεωρηθῆ πιθανὸν ὡς συκοφάντησις κληρικῶν, διὰ τὴν ὁποίαν ἴσως ζητήσουν τὸ ταυτόποινον. Ὅποιος ἀναγνώ­ση τὴν προσφώνησιν τοῦ π. Ν. Σαββοπούλου θὰ διαπιστώση ὅτι οὔτε περὶ ἀφοσιώσεως οὔτε περὶ καταδίκης ὁμιλεῖ. Πῶς θὰ ἠδύνατο ἄλλωστε κληρικὸς ποὺ ὑπηρετεῖ μὲ ἀφοσίωσιν ἐπὶ δεκαετίας τὴν Ἱ. Μ. Ὕδρας καὶ ἔλαβεν ἄδειαν διὰ τὸ προσκύνημά του αἴφνης νὰ δηλώση μετάταξιν εἰς ἕτερον κλῖμα; Διότι τί ἄλλου εἴδους «ἀφοσίωσις» δύναται νὰ ὑπάρχη; Ἂν ἐννοῆται ὁ ἐν γένει σεβασμὸς πρὸς τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Μόσχας, τότε δὲν ὑφίσταται ἀδίκημα καὶ μᾶλλον θὰ ὑποχρεωθῆ ὁ Σεβασμιώτατος νὰ ζητήση ἐγγράφως συγγνώμην ἐκ τῶν κληρικῶν, διὰ νὰ μὴ προσφύγουν ἐναντίον του. Αὐτὸς ὁ ὁποῖος συνέταξε τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Ὕδρας κινδυνεύει μὲ τὰς ἀνακριβείας νὰ ζημιώση ἀνεπαρνόρθωτα τὸν Σεβασμιώτατον, ποὺ τὸ ἀπεδέχθη. Ἕκτον, ὅπως εἶναι συνταγμένον τὸ κείμενον μὲ τὰς φράσεις «ψευδὴς σκοπός», «ἐξαπάτησις Μητροπολίτου», «ἀγνόησις Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς», δημιουργεῖται ἡ ἀπορία ποία ἦτο ἡ ἐξαπάτησις καὶ ἡ ἀγνόησις; Προφανῶς τὸ ὑποτιθέμενον «δόλιον σχέδιον» συλλειτουργίας μὲ τὸν κανονικὸν Μητροπολίτην κ. Ὀνούφριον. Ἑπομένως συμπεραίνει κανεὶς ἀβίαστα ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Ὕδρας εἶχε δώσει ρητὴν ἐντολὴν νὰ ΜΗ συλλειτουργήσουν μὲ τὸν κανονικὸν Ὀρθόδοξον Προκαθήμενον τῆς Οὐκρανίας! Ἂν ὄντως εἶχε δώσει τοιαύτην ἐντολήν, τότε εἶναι ὑπόλογος ὁ Σεβασμιώτατος διὰ ΔΙΑΚΟΠΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ μὲ κανονικὸν Ἱεράρχην! Ἂν δὲν εἶχε δώσει τοιαύτην ἐντολήν, τότε καὶ μόνον ἡ ὑπονόησις αὐτῆς εἶναι γεγονὸς ψευδὲς καὶ βαρύνει τὸν Σεβασμιώτατον! Ἐκτὸς καὶ ἂν συμβαίνη τὸ τραγελαφικὸν νὰ δίδη ἄδειαν διὰ προσκύνημα, ἀλλὰ νὰ μὴ ἐπιτρέπη νὰ συλλειτουργήσουν μὲ κανένα, πρᾶγμα ὅμως ἄτοπον, καθὼς αὐτὸ θὰ συνέβαινε μόνον ἂν ἦσαν εἰς ἀργίαν, εἰδάλλως παίζομεν ἐν οὐ παικτοῖς… Θὰ ἀναμένωμεν ὅμως τὰς ἐξηγήσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου, διὰ νὰ λυθοῦν τὰ ἐρωτήματα.

Ἀλήθεια, ἐσκέφθησαν αὐτοὶ ποὺ ἀπαγγέλλουν παραβάσεις, ἂν εἶναι πνευματικαὶ ἢ διοικητικαί; Ἐσκέφθησαν ὅτι δὲν ἀναφέρουν κανένα Ἱ. Κανόνα; Ἐσκέφθησαν νὰ φερθοῦν ὡς Πατέρες καὶ ὄχι ὡς Δεσπόται; Ἐσκέφθησαν ὅτι δὲν συνεβουλεύθησαν τὴν Ἱ. Σύνοδον; Ἐσκέφθησαν ὅτι ἐγκαλοῦν κατὰ τὴν οὐσίαν ὁλόκληρον τὴν Ἱ. Μ. Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους; Ἐσκέφθησαν ὅτι ἴσως οἱ ἴδιοι θὰ ἔπρεπε νὰ προσέλθουν ὡς ἀπολογούμενοι, διὰ τοὺς λόγους ποὺ προανεφέραμεν;

Ὅποιος ἀναγνώση τὴν προσ­φώνησιν τοῦ π. Ν. Σαββοπούλου θὰ ἀντιληφθῆ ὅτι ἐκφράζει εἰλικρινῶς τὴν συνείδησιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῶν κληρικῶν της καὶ τῶν λαϊκῶν της. Θὰ ἀντιληφθῆ ὅτι ἂν ὁ προϊστάμενός του, ὁ Σεβ. Ὕδρας, ἠγάπα τοὺς κληρικούς του, θὰ ἀντελαμβάνετο πὼς ἀσφυκτιοῦν μὲ τὴν σωρείαν ἀντικανονικοτήτων τοῦ Φαναρίου καὶ τὴν ἀπραξίαν τοῦ κ. Ἐφραίμ. (Νὰ ὑπενθυμίσωμεν καὶ τὰ ὅσα διημείφθησαν προσφάτως εἰς Ὕδραν μὲ τὰ χαρακτηριζόμενα ἀπὸ πολλοὺς βλάσφημα ἔργα;). Θὰ ἀντιληφθῆ ὅτι ἡ ἀναφορὰ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Κιέβου Ὀνουφρίου εἰς τὸν Ἅγιον Νεκτάριον Αἰγίνης ἦτο αὐτὴ ποὺ πραγματικῶς ἠνόχλησε τὸν Σεβασμιώτατον. Θὰ ἀντιληφθῆ ὅτι διαφαίνεται μόνον ἡ «κορυφὴ τοῦ παγόβουνου»…

Ἀλήθεια, Σεβασμιώτατε, διατί τόσο σπουδὴ κατὰ δύο κληρικῶν σας; Διατί ὁ «Κάιν ἐσκότωσε τὸν Ἄβελ»; Δώδεκα ἁλιεῖς ἤλλαξαν τὴν οἰκουμένην καὶ ὡδηγήθησαν εἰς τὸ μαρτύριον καὶ ἐσεῖς φοβεῖσθε τοὺς «δύο ψαράδες»;

Ἀλήθεια, Σεβασμιώτατε, πιστεύετε ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ ἐγκληθῆτε καὶ ἐσεῖς δι’ «ἐξαπάτησιν» τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ὅταν ὠμνύατε ὑπὲρ τῆς «ὀρθοδοξότητος» τοῦ νέου προγράμματος τῶν συγκρητιστικῶν θρησκευτικῶν, τώρα ποὺ τὸ ΣτΕ τὸ ἔκρινε καταφανῶς ὡς ἀντορθόδοξον;

Previous Article

Επιστολή της ΠΕΘ προς την Υπουργό Παιδείας

Next Article

Ὁ Κων/λεως ἐπιδοκιμάζει τὴν Οὐνίαν καὶ ὁμιλεῖ περὶ «κοινῆς πίστεως»!

Διαβάστε ακόμα