Ὄξυνσις τῶν διεκκλησιαστικῶν σχέσεων

Share:

Ὁ Πρωθιερεὺς Βσέβολοντ Τσάπλιν προέβη εἰς βαρυτάτας δηλώσεις μετὰ τὴν ὑποτιθεμένην ἀπόφασιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διὰ τὸ Οὐκρανικόν. Δὲν εἶναι τυχαῖον πρόσωπον, καθὼς διετέλεσε Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν Συνεργασίαν Ἐκκλησίας καὶ Κοινωνίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἀπὸ τὸ 2009 ἕως τὸν Δεκέμβριον τοῦ 2015 καὶ ἀναπληρωτὴς πρόεδρος τοῦ Παγκοσμίου Ρωσικοῦ Λαϊκοῦ Συμβουλίου ἕως τὴν 29ην Δεκεμβρίου 2015. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα cretedoc.gr:

«Ὅσοι ἀναγνωρίζουν τὸ σχίσμα εἶναι σχισματικοί. Ἡ «ἱεραρχία» καὶ ὁ «κλῆρος» τους καθαιροῦνται καὶ ἀντικαθίστανται ἀπὸ καινούριους. Καὶ φτάνει νὰ περιμένουμε κάτι καὶ νὰ πιστεύουμε πονηρὰ κουτσομπολιά. «Ἐσεῖς, πατέρα σας ἔχετε τὸ διάβολο καὶ θέλετε νὰ κάνετε τὶς ἐπιθυμίες τοῦ πατέρα σας. Ἐκεῖνος ἦταν ἀνέκαθεν ἀνθρωποκτόνος καὶ δὲν ἔχει σταθεῖ στὴν ἀλήθεια, γιατί ἀλήθεια σ’ αὐτὸν δὲν ὑπάρχει. Ὅταν λέει τὸ ψέμα, μιλάει ἀπ’ αὐτὰ ποὺ τοῦ ὑπαγορεύει ἡ ἴδια του ἡ φύση, γιατί εἶναι ψεύτης καὶ πατέρας τοῦ ψεύδους» (Ἰω. η΄ 44). Ἀκόμη καὶ ἂν μία Σύνοδος ἢ ἕνα Συμβούλιο Ἐπισκόπων τῆς μιᾶς ἢ τῆς ἄλλης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας θὰ πιεστοῦν νὰ λάβουν μία θετικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, θὰ ὑπάρχει ἕνας ἐπαρκὴς ἀριθμὸς λογικῶν Ἐπισκόπων, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν στὴν ἴδια Ἐκκλησία ποὺ θὰ παραμείνουν πιστοὶ στὸ κανονικὸ σύστημα τῆς Ἐκκλησίας. Σὲ καμία περίπτωση οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν θὰ δεχτοῦν τὴν ἀναγνώριση τῆς ΟΕΟ καὶ θὰ σταματήσουν νὰ μνημονεύουν τὸν Προκαθήμενο καὶ τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ τὴν ἀναγνωρίζουν. Οἱ πιστοὶ υἱοὶ καὶ θυγατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δὲν θὰ ἀποδεχθοῦν σὲ καμία περίπτωση τὸ νέο μοντέλο τῶν ἐκκλησιαστικῶν σχέσεων… ποὺ ἐπιβλήθηκε στὴν Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὸν Δημήτριο Ἀρχοντώνη».

Previous Article

Ἱ. Μ. Αἰτωλίας: «Στεῖλτε τὰ παιδιά σας στὰ κατηχητικά, ὥστε νὰ ξεφύγουν ἀπὸ κακοτοπιές»

Next Article

To θέατρο του Φαναρίου

Διαβάστε ακόμα