Απρίλιος 2018

Η μνησικακία

27 Απριλίου 2018 | 105 προβολές

Ο Άγιος Νήφων (23/12) Επίσκοπος Κωνσταντιανής μας λέγει: «Τι κακούργοι είναι οι διάβολοι, βάζουν τους ανθρώπους και μαλώνουν και οι άνθρωποι είδησι δεν το παίρνουν». […]

Η κρατική επιβουλή κατά της Ορθοδόξου Συνειδήσεως

25 Απριλίου 2018 | 59 προβολές

Η διακήρυξις από το ΣτΕ της υπεροχής του δικαιώματος της ελευθέρας αναπτύξεως της ορθοδόξου συνειδήσεως των νέων έναντι οιασδήποτε κρατικής επιβουλής. Διεθνής, υπερκρατική, υπερσυνταγματική, υπερνομοθετική […]

Εις τι στοχεύει ο εν Σάμω παπισμός σχετικώς με τους πρόσφυγας;

24 Απριλίου 2018 | 100 προβολές

Προ ικανού χρονικού διαστήματος ο Σεβ. Σάμου είχεν αποστείλει επιστολήν προς την Κυβέρνησιν εκθέτων την εκρηκτικήν κατάστασιν των προσφύγων και μεταναστών της νήσου Σάμου. Προσφάτως […]

1 2 3
Παντοκράτορας