Έκκληση του Σεβ. Καλαβρύτων

Share:

Αδελφικήν Επιστολήν-Έκκλησιν απέστειλεν ο Σεβ. Καλαβρύτων προς τους Αρχιερείς νοτιοδυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων με σχέδιον ψηφίσματος ανάλογον προς το ψήφισμα των 22 Μητροπολιτών της Μακεδονίας. Ο Σεβ. Καλαβρύτων έλαβε την πρωτοβουλίαν, διότι ως φαίνεται ο Αρχιεπίσκοπος δεν συγκαλεί την Ιεραρχίαν δια το συγκεκριμένον ζήτημα. Καλόν θα ήτο να υπήρχεν ομόφωνος απόφασις της Ιεραρχίας, ώστε να είναι όλη η Εκκλησία ενωμένη ως τείχος άρρηκτον. Παραθέτομεν την συνοδευτικήν επιστολήν και το ψήφισμα, ως αυτά εδημοσιεύθησαν εις το ιστολόγιον panagiotisandriopoulos.blogspot.com της 28ης Δεκεμβρίου 2018:

«Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί, την μελαγχολικήν ατμόσφαιραν, εντός της οποίας κατ’ ανάγκην ζώμεν και αναπνέομεν επ’εσχάτων εξ αιτίας της μανιώδους διώξεως της Εκκλησίας μας, και δη και του ηρωϊκού Εφημεριακού μας Κλήρου, διώξεως την οποίαν εφαρμόζουν οι σήμερον Κυβερνώντες την Ελλάδα μας, ως οξυγόνον ψυχής ήλθεν η από 19ης ληγ. μηνός «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ», ήτοι των είκοσι δύο (22) εν Χριστώ Αδελφών μας της Βορείου Ελλάδος, ήτις εδημοσιεύθη κατ’ αυτάς δια της διαδικτυακής εφημερίδος Romfea.gr και η οποία αναφέρεται εις το παμμέγιστον ζήτημα της κατακριτέας Συμφωνίας των Πρεσπών και της Ελληνικής Μακεδονίας.

Μία επί πλέον ζωοπάροχος ένεσις υπήρξεν η επακολουθήσασα Δήλωσις, συγχρόνως δε και ηρωϊκή τοποθέτησις, του φιλτάτου ημίν Αδελφού, του Σεβ. Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου, ότι «συντάσσεται με τους 22 Μακεδόνας Αρχιερείς».

Την ανακούφισιν της πληγωμένης αρχιερατικής ημών ψυ­χης ήλθε να συμπληρώση περαιτέρω και η Δήλωσις ετέρου αγαπητού εν Χριστώ Αδελφού μας, του Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου, ότι «προσυπογράφει την επιστολήν των 22 Μακεδόνων Αρχιερέων».

Υπό τα δεδομένα ταύτα εις την καρδίαν μας αυθορμήτως εγεννήθη η σκέψις: Μήπως θα ήτο πάνυ αναγκαίον και πολύ ωφέλιμον, ίνα και ημείς οι Αρχιερείς της Νοτίου Ελλάδος προσέλθωμεν εις μίαν παρομοίαν Κοινήν Δήλωσιν;

Όθεν, αναλαμβάνων την πρω­τοβουλίαν, απευθύνομαι ικετευτικώς προς ένα έκαστον εξ Υμών και αδελφικώς παρακαλώ, όπως ευδοκήσετε και προσυπογράψετε την προς Υμάς επισυναπτομένην ΚΟΙΝΗΝ ΔΗΛΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, την οποίαν και, εφ’όσον προσυπογράψετε, θα την επιστρέψετε προς τον υποσημειούμενον, ώστε ημείς ακολούθως να την διαβιβάσωμεν α) προς τους διακεκριμένους παραλήπτας της ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ των εν Μακεδονία Αρχιερέων και β) προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας μας.

Επιστεγάζων την παρούσαν, ασπάζομαι αδελφικώς ένα έκαστον εξ Υμών και αναφωνώ «ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ, ΔΟΞΑΣΑΤΕ!».

Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

† Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ»

ΨΗΦΙΣΜΑ

«Οι κατωτέρω αναγραφόμενοι Μητροπολίται της ΝοτΔυτ. Ελλάδος και των Ιονίων Νήσων δηλούμεν προς Υμάς τα εξής:

Συμφωνούμεν απολύτως και προσυπογράφομεν εκθύμως την από 19ης Δεκεμβρίου 2018 Δήλωσιν των Σεβασμιωτάτων Αδελφών μας, των Μητροπολιτών της Μακεδονίας μας, εν τω συνόλω αυτής.

Συμμεριζόμεθα απολύτως την ανησυχίαν των, ήτις εδράζεται εις τας αλυτρωτικάς και κακοβούλους διαθέσεις των ηγετικών Πολιτικών τε και Εκκλησιαστικών Παραγόντων της γειτονικής Χώρας έναντι της φιλτάτης ημών Πατρίδος και ειδικώτερον της Μακεδονίας μας!

Η μέθη του κ. Πρωθυπουργού των Σκοπίων δεν έχει όρια! Επιθυμεί να ισοπεδώση τα πάντα! Όλως αυθαιρέτως οικειοποιείται και προσεταιρίζεται το όνομα της Μακεδονίας μας! Η Ελλάδα μας κινδυνεύει!

Βαθυσεβάστως και λίαν εντίμως υπογραμμίζομεν, ότι Μακεδονία είναι μία και αυτή είναι μόνον Ελληνική! Δεν θα την αφήσωμεν ανυπεράσπιστον!

Σας ικετεύομεν, όπως μη επικυρώσετε την συμφωνίαν! Μη βάλετε την υπογραφήν σας εις μίαν Συμφωνίαν, η οποία θα δημιουργήση τεράστια προβλήματα και μεγάλην αναστάτωσιν τόσον εις την φιλτάτην Πατρίδα μας, όσον και εις την Μητέρα Εκκλησίαν μας.

Επ’ευκαιρία, απευθυνόμενοι προς τον Πρωθυπουργόν κ. Αλέξιον Τσίπραν, αναφωνού­μεν: Κάτω τα χέρια Σας από τον ιερόν Εφημεριακόν Κλήρον της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάτω τα χέρια Σας από την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Ελλάδος, την Μητέρα και Τροφόν του Ελληνικού Γένους!

«Νυν υπέρ πάντων ο αγών!»

Previous Article

Αυτοκεφαλία και στο Μαυροβούνιον;

Next Article

Σέρβοι Ιεράρχες κατά του Φαναρίου

Διαβάστε ακόμα