ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ!

Share:

Ο ΙΟΥΝΙΟΣ εἶναι ὁ μήνας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ὅρισε νὰ ἑορτάζεται στὶς 29 Ἰουνίου ἡ σύναξη τῶν δύο πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου καὶ τὴν ἑπομένη ἡ σύναξη τῶν δώδεκα Ἀποστόλων. Καὶ τοῦτο γιὰ νὰ τιμηθοῦν δεόντως οἱ μεγάλες αὐτὲς προσωπικότητες, οἱ ὁποῖοι ὁρίστηκαν ἀπὸ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ γίνουν οἱ συνεχιστὲς τοῦ κοσμοσωτηρίου ἔργου Του. Οἱ ἄνδρες αὐτοὶ κλήθηκαν, εἴτε ἀμέσως (οἱ ἕνδεκα), εἴτε ἐμμέσως (ὁ Ματθίας καὶ ὁ Παῦλος), ἀπὸ τὸ Χριστό, νὰ γίνουν οἱ κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου Του «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξ.1,8). Στάλθηκαν «ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων» (Ματθ.10,16), σὲ ἕνα κόσμο ἀπόλυτα παρηκμασμένο, ἄνυδρο πνευματικά, διεφθαρμένο ἠθικά, ἀφιλόξενο καὶ ἐχθρικὸ πρὸς τὴν ἀλήθεια. Σὲ ἕνα κόσμο ἀπόλυτα δαιμονοκρατούμενο, ὅπου κυριαρχοῦσαν τὰ ἔνστικτα καὶ ὁ νόμος τοῦ δυνατοῦ. Δὲν πῆγαν «καθ’ ὑπερ­οχὴν λόγου ἢ σοφίας», ἀλλὰ κήρυκες τοῦ «μαρτυρίου τοῦ Θεοῦ». Δὲν πῆγαν στὰ ἔθνη, γιὰ νὰ κάμουν ἐπίδειξη γνώσεως καὶ σοφίας, ἢ κηρύττοντας «τοῦ εἰδέναι τί», ἀλλὰ «Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον», σκάνδαλο ἀνυπόφορο γιὰ τοὺς Ἰουδαίους καὶ σαρκαστικὴ μωρία γιὰ τοὺς εἰδωλολάτρες. Δὲν προσπάθησαν νὰ πείσουν μὲ ὡραῖα λόγια καὶ ρητορικὰ σχήματα, «ἀλλ’ ἐν ἀποδείξει Πνεύματος καὶ δυνάμεως» κι’ αὐτὸ διότι «ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων, ἀλλ’ ἐν δυνάμει Θεοῦ» (Α΄ Κορ. 2, 1-5). Αὐτὴ λοιπὸν ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ, κατὰ τρόπο θαυμαστὸ καὶ μυστήριο, μεταμόρφωσε τὸν κόσμο. Οἱ «ἄσοφοι» Ἀπόστολοι κατήσχυναν τοὺς σοφοὺς καὶ διέδωσαν τὸ ἀληθινὸ καὶ σωτήριο φῶς τοῦ Χριστοῦ στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης. Γι’ αὐτὸ τιμᾶμε, πρέπει νὰ τιμᾶμε, αὐτοὺς τοὺς μεγάλους ἄνδρες, τοὺς πραγματικοὺς εὐεργέτες τῆς ἀνθρωπότητας!

Previous Article

Οι παραθαλάσσιες εκτάσεις της Χιμάρας πεσκέσι στους κολλητούς του Ράμα

Next Article

«ΜΗ ΑΣΠΑΖΕΣΘΕ ΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»!

Διαβάστε ακόμα