ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ: ΘΑΥΜΑ Ἤ ΤΕΛΕΤΗ;

Share:

Λύπη εἶχε προκαλέσει πρίν ἕνα μήνα τό δημοσίευμα, μέ τό ὁποῖο εἶχε ἀμφισβητηθῆ τό θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός, πού σκοπό εἶχε νά κλονίση τήν πίστη καί τήν σχέση τῶν πιστῶν μέ τήν Ἐκκλησία. Αὐτό ὅμως πού ἔθλιψε καί προβλημάτισε ἦταν ὅτι αἰτία τοῦ σκανδάλου ἦταν οἱ δηλώσεις ἁγιοταφιτῶν πατέρων, οἱ ὁποῖοι δέν παραδέχονται τήν θεία προέλευσή του. Εἰδικότερα ὁ σκευοφύλαξ τοῦ Παναγίου Τάφου στό Ναό τῆς Ἀναστάσεως εἶχε δηλώσει ὅτι αὐτός ἀνάβει μέ ἀναπτήρα τήν κανδήλα τοῦ Παναγίου Τάφου, λίγο πρίν εἰσέλθη ὁ Πατριάρχης. Ὁ δέ Ἐπίσκοπος Γεράσων, Θεοφάνης εἶχε πεῖ ὅτι «Τό φῶς εἶναι Ἅγιον, ἀλλά ὅπως θέλει ἡ Ἐκκλησία. Τό εὐλογεῖ ἡ Ἐκκλησία καί γίνεται Ἅγιο Φῶς. Ὅπως εὐλογεῖ, ἄς ποῦμε, τό νερό στόν Ἁγιασμό, εὐλογεῖ φυσικόν φῶς! Εἶναι φυσικόν φῶς. Δέν κατέρχεται κανένα φῶς ἀπό τόν οὐρανό — αὐτό εἶναι εἰδωλολατρία, εἶναι καταναγκασμός. Κατέρχεται ἡ Θεία Χάρις ἀοράτως».

Ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁ σκευοφύλαξ τοῦ Παναγίου Τάφου δυσ­τυχῶς μέ τίς δηλώσεις τους ἔγιναν αἰτία, ἀφ’ ἑνός νά ἀμφισβητηθῆ ἡ Ἱερά Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας πού θέλει τό θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός ἐκδήλωση τῶν θείων ἀκτίστων ἐνεργειῶν, ἀφ’ ἑτέρου δέ νά σκανδαλίση τούς πιστούς. Οἱ σκανδαλισμοί ἀνάγκασαν τήν Ἀρχιγραμματεία τοῦ Πατριαρχείου, ἀλλά ὄχι τόν ἴδιο τόν Πατριάρχη, ὅπως θά ὄφειλε, νά ἀπαντήση, ἀφ’ ἑνός ἀρνούμενη νά ταυτιστῆ μέ τά λεγόμενα τοῦ Ἐπισκόπου Γεράσωνος, ὡστόσο ὅμως χωρίς νά ξεκαθαρίζεται ὅτι τό γεγονός τοῦ Ἁγίου Φωτός εἶναι θαῦμα. Μάλιστα, στήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου σχετικά μέ τό Ἅγιο Φῶς, ἀναφέρεται ὅτι τό Ἅγιο Φῶς εἶναι ἀποτέλεσμα τελετῆς καί ὄχι χάρισμα θείας δωρεᾶς. Σημειώνεται σχετικά «ὢ πόσον μεγάλη καί ζωηρά ἐμφανίζεται ἡ συγκίνησις τοῦ ἀπειραρίθμου ἐκείνου πλήθους! ἐπί τῶν προσώπων τῶν ὁποίων φαίνεται ἀνέκφραστος θυμηδία, καί δάκρυα χαρᾶς χύνουσι πάντες, ἀναλογιζόμενοι ὅτι ὄντως εἰσί θεαταί σεβασμίας καί ἱερᾶς τελετῆς, καί ἐκ νεαρᾶς των ἡλικίας ἐπόθουν νά ἴδωσι τήν θέαν τῆς μυστηριώδους ἐκείνης τελετῆς, ἥτις ἀδύνατον νά μή συγκινήσῃ καί τόν ψυχρότερον αὐτόν θεατήν».

Δυστυχῶς, παρά τίς τόσες μαρτυρίες, παλαιότερες καί νεότερες, ὑπάρχουν διάκονοι τῆς Ἐκκλησίας ἀκόμη καί ἐπίσκοποι, πού ἀμφισβητοῦν τήν θεία προέλευσή του. Ἕνα θαῦμα πού τό βιώνουν οἱ πιστοί ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες. Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τίς δηλώσεις του, ἀλλά καί ὁ σκευοφύλαξ ἀμφισβήτησαν τό θαῦμα τοῦ σχισμένου κίονος στήν εἴσοδο τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐκεῖ ἀπό ὅπου βγῆκε τό Ἅγιο Φῶς, τό 1579, ὅταν ἔβγαλαν ἀπό τό Κουβούκλιο τόν Ὀρθόδοξο Πατριάρχη οἱ Ἀρμένιοι. Ἀμφισβήτησαν τόν μάρτυρα ἐμίρη Τονούμ, πού στίς 18 Ἀπριλίου 1579 εἶδε τό θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός καί τό ὁμολόγησε δημόσια μέ ἀποτέλεσμα οἱ μουσουλμάνοι νά τόν σκοτώσουν. Ἀμφισβήτησαν τίς μαρτυρίες μουσουλμάνων ἱστορικῶν, χρονογράφων, παπῶν, ἀλλά καί ἐκεῖνες ἑκατομμυρίων πιστῶν, πού κάθε χρόνο τό βιώνουν τήν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως μέσα στόν Πανάγιο Τάφο.

Ἀμφισβήτησαν, ἐὰν εἶναι δυνατόν, ἀκόμα καὶ τοὺς αὐστηροὺς ἐλέγχους τῆς ἰσραηλινῆς ἀστυνομίας.

Καλοῦμε καὶ παρακαλοῦμε τήν Σύνοδο τοῦ Πατριαρχείου νά καλέση τόν Ἐπίσκοπο Γεράσων καί τόν σκευοφύλακα Ἰσίδωρο νά ἀπολογηθοῦν γιά τίς δηλώσεις τους. Τόν Πατριάρχη τῆς Ἁγίας Σιών νά πάρη θέση δημόσια, ὥστε νά καταλαγιάση ὁ σκανδαλισμός τῶν πιστῶν, νά ξεκαθαρίση, ἐάν ἔχη συμβολικό χαρακτήρα τό Ἅγιο Φῶς ἤ εἶναι θαῦμα, μέσῳ τοῦ ὁποίου κηρύττεται ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Διότι οἱ δηλώσεις τῶν πατέρων εἶχαν σάν ἀποτέλεσμα νά ἀμφισβητῆται ἀπό τούς ἀθέους ἡ ἀνάγκη ὑποδοχῆς μέ τιμές ἀρχηγοῦ κράτους τό Ἅγιο Φῶς.

Ὀφείλει ἐπίσης δημόσια ἀπάντηση καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας, διότι τὸ ἀσεβὲς βιβλίο κυκλοφόρησε, πωλεῖται καὶ διαδίδεται κυρίως στὴν Ἑλλάδα. Ἀκόμα, διότι τὰ ἀσεβῆ και στρατευμένα ὄργανα τοῦ ἀνθελληνισμοῦ ΜΜΕ τοῦ ἔδωσαν μεγάλη δημοσιότητα. Τέλος διότι οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες προσβλέπουν πρὸς τὴν ἐλευθέρα Πατρίδα Ἑλλάδα καὶ ἀναμένουν ἀπαντήσεις, ὅπως τὰ μέλη ἑνὸς σώματος περιμένουν νὰ τροφοδοτηθοῦν μὲ αἷμα ἀπὸ τὴν καρδιά.

Γεώργιος Κ. Τραμπούλης

Previous Article

Νά γίνη ὀνομαστική ψηφοφορία εἰς τήν Βουλήν

Next Article

«ΠΑΣΧΑ ΙΕΡΟΝ ΗΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΔΕΔΕΙΚΤΑΙ»

Διαβάστε ακόμα