Ανάγκη αλλαγής εις την Απ. Διακονίαν

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Εκυκλοφόρησε διαφήμισις της Απ. Διακονίας δια το νέον βιβλίον που εξέδωσε. Πρόκειται δια μετάφρασιν του πονήματος «Η Θεολογία του Ιουδαιοχριστιανισμού» του J. Danielou και όπως μας πληροφορούν η σπουδαιότης αυτού έγκειται μεταξύ άλλων εις το ότι:
«Η βραβευθείσα αυτή μελέτη πρωτοδημοσιεύθηκε το 1958… Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κεφάλαια που αναφέρονται στην απόκρυφη γραμματεία ιουδαιοχριστιανικών κινημάτων και γνωστικών σχολών, στην αγγελολογία που είχαν υιοθετήσει, αλλά και στην πρόσληψή της από τα πρώτα χριστιανικά έργα της εποχής. Παράλληλα, αναλύονται οι ιουδαϊκές επιδράσεις στην ερμηνεία και στους συμβολισμούς του βίου του Ιησού, η εκπλήρωση των προφητειών της Π. Διαθήκης στο πρόσωπο του Κυρίου, η τυπολογία του Σταυρού και της Εκκλησίας, αλλά και οι επιδράσεις που ασκήθηκαν στους λατρευτικούς τύπους των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων».
Πρώτον, το βιβλίον είναι πεπαλαιωμένον. Δεύτερον, ποίον ενδιαφέρει παρά μόνον ειδικούς; Τρίτον, δια τους Πατέρας θα διδασκώμεθα η δια τας αιρέσεις; Μήπως θα μας πείσουν τελικώς ότι ο χριστιανισμός ήτο μία ραββινική-γνωστική παραφυάς; Τέταρτον, το έργον της Απ. Διακονίας είναι αι μεταφράσεις παπικών συγγραφέων; Δυσ­τυχώς, ο Σεβ. Φαναρίου αποδεικνύεται ότι ούτε Ορθόδοξον στοχοθεσίαν έχει ούτε τουλάχιστον επιχειρηματικόν πνεύμα. Δια την θέσιν αυτήν χρειάζεται ένας καταλληλώτερος, κατά την γνώμην μας, προϊστάμενος.

Previous Article

Η σοφή γριούλα

Next Article

Υπεστήριξαν την ουνίαν και συνεκάλυψαν την παιδοφθορίαν οι Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως και Αλεξανδρείας εις το Μπάρι;