ΑΝΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ, ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ

Share:

Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη,

Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Ἐκδότου

Μυστικὴ συμπαιγνία;

Ἐδημοσιοποιήθη ὅτι ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Κυριάκος Μητσοτάκης προσεκάλεσε τὸν Πάπαν εἰς τὰς ἑορταστικὰς ἐκδηλώσεις τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν κήρυξιν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ ἔτους 1821.

Τί συμβαίνει; Ἐὰν ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ἔπραξεν αὐτὸ ἄνευ γνώσεως καὶ συγκαταθέσεως τῆς ἐν Ἑλλάδι Διοικούσης Ἐκκλησίας, τότε εἶναι ὁ χειρότερος περιφρονητὴς τῆς Ἐκκλησίας. Ἐὰν ὅμως, ἡ πρόσκλησις αὐτὴ ἀπεφασίσθη παρασκηνιακῶς ἀπὸ κοινοῦ Κράτους καὶ Ἐκκλησίας, τότε ἡ ἐν «κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ» αὐτὴ σύμπραξις εἶναι μία μυστικὴ συμπαιγνία, ἡ ὁποία προσβάλλει εὐθέως τὸν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὸν λαόν.

Ἑκάστη, τῶν δύο τούτων πλευρῶν ἔχει ἀδήριτον ὑποχρέωσιν νὰ ἐνημερώση σχετικῶς τὴν κοινὴν γνώμην, σαφῶς καὶ ἀπεριφράστως.

Ἐξευτελισμὸς τῆς προσωπικῆς ἀξιοπρεπείας

Ἡ εἴδησις νέας ἐλεύσεως εἰς τὴν Ἑλλάδα τοῦ Πάπα ἔφερεν εἰς τὴν μνήμην μας τὸ ἀξιοθρήνητον φαινόμενον τῆς πρὸ καιροῦ ἀφίξεως εἰς τὴν Λέσβον τοῦ σημερινοῦ Πάπα Φραγκίσκου, συνοδευομένου ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου π. Ἱερωνύμου.

Ὁ Πάπας, διὰ νὰ φανῆ ὡς παγκόσμιος φιλάνθρωπος, ἐπεσκέφθη τοὺς μετανάστας καὶ πρόσφυγας καὶ οἱ ἰδικοί μας δύο κορυφαῖοι ἡγέται τῆς Ὀρθοδοξίας ἦσαν οἱ κομπάρσοι τοῦ Πάπα. Ἐθυσίασαν τὴν τιμὴν τῆς θέσεώς των, διὰ νὰ τιμήσουν ἰδιαζόντως ἕνα ἀρχιαιρεσιάρχην, τὸν ὁποῖον ἐξύψωσαν κατὰ πολὺ ὑπεράνω τοῦ ἑαυτοῦ των, ὥστε ἐφάνη παγκοσμίως ὅτι ὁ Πάπας ἐξουσιάζει καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Τὰ σχετικὰ τηλεοπτικὰ στιγμιότυπα τραντάζουν τὰ ἀνὰ τὸν πλανήτην μας ἑκατομμύρια Ὀρθοδόξων.

Καὶ ἡ πρώτη ἐπίσκεψις τοῦ Πάπα εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα ἐπὶ τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χριστοδούλου εἶχεν ἀναλόγους συνεπείας. Τότε ἔγραψα ὅτι ἡ μεθοδευθεῖσα αὐτὴ πρώτη παπικὴ ἐπίσκεψις ἐν Ἑλλάδι ἦτο μία ἀκόμη, ἐχθρικὴ ἐπίθεσις τοῦ Βατικανοῦ κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Πρέπει νὰ σημειωθῆ διὰ τὴν Ἱστορίαν ὅτι ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος κυρὸς Σεραφεὶμ εἶχε φράξει ἐντελῶς τὸν δρόμον εἰς τὸν Πάπαν, διὰ νὰ ἐπισκεφθῆ τὴν Ἑλλάδα.

Ἀναθεματισμένος ὁ Πάπας

Καὶ κατὰ τὴν τρίτην, ὡς ἄνω, ἐπιδρομὴν τοῦ Πάπα εἰς τὴν Ἑλλάδα, προβλέπεται ὅτι θὰ συνοδεύσουν αὐτὸν πάλιν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος π. Ἱερώνυμος καὶ ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος. Ὁ Πάπας ἐσχεδίασε πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου νὰ ἀκολουθήση τὰ πατήματα αὐτοῦ ἀπὸ τοὺς Φιλίππους. Εἶναι ἑωσφορικὴ ἡ ὑποκρισία τοῦ Πάπα. Ὁ ἀθεόφοβος αὐτὸς ἄνθρωπος οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον. Ὁ Ἀπόστολος οὗτος τοῦ Χριστοῦ γράφει: «Στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἅς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι’ ἐπιστολῆς ἡμῶν» (Β΄ Θεσ. β΄, 15). Ὁ Πάπας, κατὰ περιφρόνησιν καὶ καταφρόνησιν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἐποδοπάτησεν ὅλας τὰς «Παραδόσεις» αὐτὰς καὶ πλῆθος ἄλλων διδαχῶν τοῦ μεγάλου τούτου Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν.

Ἐπίσης, κατὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον, ὁ Πάπας εἶναι ἀναθεματισμένος. «Εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὅ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλ. α΄ 9). Τυγχάνει παγκοίνως γνωστὸν ὅτι ὅσα κηρύσσει ὁ Πάπας εἶναι ἀνατρεπτικὰ τῶν ὅσων παρέδωκαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι. Ὄχι λοιπὸν τὰ πατήματα, ἀλλὰ τὰ νοήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου νὰ ἀκολουθήση ὁ Πάπας, ἀφοῦ μετανοήσει εἰλικρινῶς ἐν συντιβῇ καρδίας καὶ ἀνανήψει.

Παπικὸς ἐμπαιγμός

Τί θὰ πράξη ὁ Πάπας κατὰ τὸν ἑορτασμὸν τῶν 200 ἐτῶν; Θὰ διατυπώση συγχαρητήριον μήνυμα διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τοὺς Τούρκους; Αὐτὸ ὅμως θὰ εἶναι προκλητικὸς ἐμπαιγμός, διότι ἡ ὑποδούλωσίς μας εἰς τοὺς Τούρκους ὀφείλεται εἰς τὸν Παπισμόν, ὁ ὁποῖος ἐπολέμησε μὲ μεγάλην ἐχθρότητα τὴν Βυζαντινὴν Αὐτοκρατορίαν. Μὲ τὰς παπικὰς σταυροφορίας κυρίως μὲ τὴν Δ΄ σταυροφορίαν (ἀρχὰς τοῦ 13ου αἰῶνος), διελύθη ἡ Αὐτοκρατορία «πρὸς αἰώνιον αἶσχος τῆς Δύσεως», ὅπως γράφει ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἀρχιμ. Βασίλειος Κ. Στεφανίδης («Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία», ἕκτη ἔκδοσις, σελ. 518).

Ὁ Πάπας εἶναι ὁ μεγαλύτερος καὶ ὁ περισσότερον ἐπικίνδυνος ἐχθρὸς τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς μέγας αἱρεσιάρχης. Αὐτὸς ἐδημιούργησε βασικῶς τὸν Οἰκουμενισμόν, αὐτὸς διατηρεῖ τὴν Οὐνίαν καὶ αὐτὸς ἀπεργάζεται τὴν πανθρησκείαν, διὰ νὰ ἀφανίση τὴν Ὀρθοδοξίαν, ὡς νομίζει. Ὁ πολέμιος, ὅμως, τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι, κατ’ οὐσίαν καὶ πολέμιος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.

Αὐτὸν λοιπὸν τὸν Πάπαν ἔχουν ὑπερτιμήσει καὶ ὡς φαίνεται, εἶναι πρόθυμοι νὰ συνεχίσουν δοξάζοντες αὐτὸν οἱ Ὀρθόδοξοι Προκαθήμενοι. Ἐὰν  συνεχίσουν αὐτὴν τὴν τακτικήν των (κυρίως ὁ Πατριάρχης μὲ τὰς φιλοφρονήσεις του ὑπὲρ τοῦ Πάπα) τότε θὰ εἶναι ἀνάξιοι τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ προδόται τῆς ἀποστολῆς των.

Αὐτογελοιοποίησις δημοσίου ἀνδρός

Δὲν εὑρίσκεται μόνον ὁ Πάπας εἰς δυσχερεστάτην θέσιν νὰ συμμετάσχη εἰς τὰς ἑορταστικὰς ἐκδηλώσεις τῶν 200 ἐτῶν, ἀπὸ τὴν ἔναρξιν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἀλλὰ καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος. Ἐὰν ὁ Πατριάρχης ἀποτολμήση νὰ ἐπαινέση τοὺς ἥρωας τοῦ 1821, τότε θὰ αὐτογελοιοποιηθῆ ὅσον οὐδείς ποτὲ ἕτερος δημόσιος ἀνήρ. Αὐτὰ εἶπε διὰ τοὺς ἥρωας αὐτούς. «…Δυστυχῶς, οἱ δύο λαοὶ διέκοψαν τὴν ὑπέροχη συμβίωσι τῶν 400 χρόνων, ὅταν ξεσηκώθηκαν κάτι ξεβράκωτοι, τὸ 1821 καὶ δημιούργησαν τὶς γνωστὲς προστριβές…».

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἤθελε νὰ εἴμεθα ἀκόμη σκλάβοι τῶν Τούρκων;

Previous Article

Θὰ κατηγορηθῆ καὶ ὁ Ἅγιος Παΐσιος;

Next Article

Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΟΔΟΥ…

Διαβάστε ακόμα