«ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ ΛΑΜΠΡΥΝΘΩΜΕΝ ΛΑΟΙ»!

Share:

Μᾶς ἀξίωσε γιὰ μία ἀκόμη φορά ὁ ἅγιος Θεὸς νὰ φθάσουμε καὶ νὰ ἑορτάσουμε τὸ μέγα καὶ κοσμοσωτήριο γεγονὸς τῆς Θείας Ἐγέρσεως τοῦ Λυτρωτῆ μας Χριστοῦ. Ὕστερα ἀπὸ μία μακρὰ ψυχοσωματικὴ καὶ πνευματικὴ προετοιμασία, φθάσαμε στὴν λαμπροφόρο Ἀνάσταση, γιὰ νὰ βιώσουμε τὸν ἀπύθμενο πλοῦτο τῆς χρηστότητας τοῦ Κυρίου μας, νὰ σκιρτήσουμε ὑμνώντας «τὸν αἴτιον» τῆς σωτηρίας μας, «τὸν μόνον εὐλογητὸν τῶν πατέρων, Θεὸν καὶ ὑπερένδοξον». Νὰ μεγαλύνουμε τὸν μεγάλο τροπαιοῦχο, ὁ Ὁποῖος νίκησε τὸ κράτος τοῦ διαβόλου καὶ κατάργησε τὸν ἔχθιστο ἐχθρό μας, τὸν πικρὸ θάνατο. Τὴν ἁγία νύχτα τῆς φωταυγοῦς Ἀναστάσεως, μὲ ψυχὴ ποὺ πάλει ἀπὸ ἀγαλλίαση, «θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τὴν καθαίρεσιν», ὥστε πιά, ἀποκολλημένοι ἀπὸ τὴν φθαρτότητα τῆς ἁμαρτίας, βιώνουμε καὶ προγευόμαστε μία ἄλλη βιοτή, τὴν αἰώνια! Ἔπαθε Ἐκεῖνος, γιὰ νὰ ἀπελευθερώσει ἐμᾶς ἀπὸ τὰ παθήματα τῆς ἁμαρτίας. Πέθανε Ἐκεῖνος, γιὰ νὰ θανατώσει τὸ θάνατό μας. Ἀνέστη Ἐκεῖνος, γιὰ νὰ μᾶς ἀναστήσει ἀπὸ τὸν θάνατό μας. Ἡ δική Του Ἔγερση σήμανε καὶ τὴ δική μας μελλοντικὴ ἔγερση, καθότι «Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο» (Α΄ Κορ.15, 20)! Ἂς ἀπολαύσουμε λοιπὸν μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ὕπαρξής μας, τὴν πλούσια τράπεζα τῆς χρηστότητάς Του, τοῦ ὑπέροχου «συμποσίου τῆς πίστεως», ὥστε πιὰ «μηδεὶς θρηνείτω πενίαν, ἐφάνη γὰρ ἡ κοινὴ βασιλεία»! «Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν»! Χριστὸς Ἀνέστη – Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Previous Article

Αντιεπιστημονική η θέση της «Επιτροπής Ειδικών» του Υπουργείου Υγείας για τη Θεία Κοινωνία!

Next Article

Είναι δυνατόν να σιγήσουν και οι δεήσεις υπέρ των κεκοιμημένων;

Διαβάστε ακόμα