ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΜΗΝΥΜΑ «Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας»

Share:

Ἀγαπητέ μας κ. Διευθυντά, Μαζί μέ τίς θερμές εὐχές μας σέ σᾶς καί τό Προσωπικό γιά ἕνα Καλό καί Εὐλογημένο Πάσχα, παρακαλῶ δεχθεῖτε τό παρακάτω ἀναστάσιμο μήνυμα γιά ὅλους, καθώς καί γιά τούς κρατουμένους τοῦ Καταστήματός σας.

* * *

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί κρατούμενοι, Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό πιό σπουδαῖο γεγονός πού συνέβη πάνω στή γῆ. Ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς ἐμφανίστηκε πολλές φορές στούς μαθητές του, γιά νά μή τούς μείνει ἡ παραμικρή ἀμφιβολία στό μυαλό καί στήν ψυχή ὅτι ὁ Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν νικώντας τό διάβολο καί νεκρώνοντας τό θάνατο. Καί μάλιστα στούς πιό δύσπιστους παρουσίασε, ὡς ἐπιβεβαίωση τῆς ἀληθινῆς ἀναστάσεώς του, πειστικές μαρτυρίες, γιά νά τούς ἀπαλλάξει ἀπό κάθε δισταγμό, τά τρυπημένα του χέρια, τά τρυπημένα του πόδια, τήν πληγωμένη του πλευρά. Τούς προσκάλεσε νά ψηλαφίσουν τά σημάδια αὐτά, πού ἦταν μαρτυρία ὄχι μόνο τῆς ἀναστάσεώς του, ἀλλά καί τῆς μεγάλης του ἀγάπης γιά τόν ἄνθρωπο. Αὐτό εἶναι τό μεγαλεῖο τοῦ Χριστοῦ! Ἄφθαστο. Μοναδικό. Γι’ αὐτό καί μυριάδες ψυχές σ’ ὅλους τούς αἰῶνες τόν ἀγάπησαν πολύ καί πέθαναν μ’ αὐτή τους τήν ἀγάπη γιά Ἐκεῖνον, πού πρῶτος μᾶς ἀγάπησε ὅλους, ἐνῶ ἤμασταν μακριά ἀπό τό Θεό καί ζούσαμε μέσα στήν ἁμαρτία. Αὐτή εἶναι ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ. Αὐτή εἶναι ἡ ταυτότητά του. Αὐτός εἶναι ὁ Χριστός. Μαρτυρία ἀναστάσεως καί μαρτυρία ἀγάπης. Μένει τώρα καί σέ μᾶς νά δώσουμε τή δική μας μαρτυρία μέσα στόν κόσμο. Νά διακηρύξουμε τήν ἀνάστασή του μέ τά λόγια μας. Καί μέ τήν πίστη μας. Νά διακηρύξουμε τήν ἀγάπη του, πού ἔγινε σταυρική θυσία γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, χωρίς καμιά διάκριση. Ἀλλά ἡ πιό δυνατή μαρτυρία τῆς ἀνάστασής του καί τῆς ἀγάπης του γιά μᾶς πρέπει νά εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Ἐμεῖς μέ τήν ἀλλαγή τῆς ζωῆς μας. Μέ τήν πνευματική μας ἀνάσταση. Μέ τήν ἀνάστασή μας ἀπό τήν ἁμαρτία στήν ἀρετή! Ἀπό τό μῖσος στή συγχώρεση. Ἀπό τό θυμό στήν πραότητα. Ἀπό τή βλασφημία στήν εὐλάβεια. Ἀπό τό κακό στό καλό. Ἀπό τό σκοτάδι στό φῶς. Κάποιος, πού τοῦ ζήτησαν ἀποδείξεις γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, εἶπε: «Ἐγώ εἶμαι ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε. Χρόνια πολλά ἤμουν μέσα σ’ ἕνα μνῆμα. Σάπιζα. Βρωμοῦσα. Ἔνιωθα δεμένος. Μέ πλάκωναν τά ἴδια μου τά πάθη. Δέν μποροῦσα νά νιώσω χαρά. Καί μιά μέρα πού ἀκούστηκε τό• Χριστός Ἀνέστη, μιά μέρα πού διάβασα τό Εὐαγγέλιο κι ἄκουσα τό μήνυμα τοῦ Χριστοῦ, ἔνιωσα νά σπάζουν τά δεσμά. Νά συντρίβονται οἱ πλάκες. Νά βγαίνω ἀπό τό μνῆμα. Νά μεταφέρομαι σέ μιά νέα ζωή. Στή ζωή τῆς χαρᾶς καί τῆς πραγματικῆς εὐτυχίας. Αἰσθάνομαι ἀναστημένος, χαρούμενος, ζωντανός, ὑγιής. Γιά τόν ἑαυτό μου ἐγώ εἶμαι ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη ὅτι ὅ Χριστός ἀναστήθηκε»! Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Ἄς ἀναστηθοῦμε κι ἐμεῖς στή ζωή τῆς ἀρετῆς καί τοῦ καλοῦ, στή ζωή τῆς ἀγάπης καί τῆς θυσίας, γιά νά δώσουμε τή μεγαλύτερη ἀπόδειξη σέ ὅλο τόν κόσμο ὅτι ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ καί μαζί Του ἀναστήθηκαν ἡ ἀγάπη καί θυσία. Ἡ ζωή καί ἡ ἀλήθεια.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

Μέ ἐγκάρδιες εὐχές καί ἀγάπη

Ἀρχιμ. Γερβάσιος

Ἰωάν. Ραπτόπουλος

Διάκονος τῶν Κρατουμένων

Previous Article

Ο αντιδημοκρατικός κατήφορος του κ. Γαβρόγλου φαίνεται να μην έχει τέλος!

Next Article

Η πολιτική ορθότητα οδηγεί σε παγκόσμια δίωξη και γενοκτονία των Χριστιανών