ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΛΑΡΙΣΗΣ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

Share:

ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΛΑΡΙΣΗΣ
κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

Ἀθῆναι 28 Ἀπριλίου 2020

Σεβασμιώτατε, Χριστός Ἀνέστη!

Ἡ ἀπαντητική ἐπιστολή σας μέ χαροποίησε γιά δύο λόγους: Πρῶτον, γιατί εἴχατε τήν ψυχική λεβεντιά καί τό πνευματικό ἦθος νά ἀναιρέσετε -ἔστω λεκτικά- τόν εἰς βάρος μου βαρύ χαρακτηρισμό σας ὅτι εἶχα «μετατρέψει τόν Ναό μας σέ πολιτικό μαγαζί» (παρ’ ὅτι στή συνέχεια ἐπιμένετε στόν χαρακτηρισμό σας), καί, δεύτερον, γιατί μέ πληροφορήσατε ὅτι θέλετε νά μιλή-σουμε σύντομα ἀπό κοντά καί, μετά χαρᾶς προσθέτω, ἐν πλάτει.
Ὡστόσο, δευτερολογῶ, διότι ἐκάματε ἀναφορές, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀνάγκη ἐπισημάνσεως. Δυστυχῶς, παρ’ ὅτι ἐπιθυμῶ νά ἀναφερθῶ τηλεγραφικά, δέν μοῦ τό ἐπιτρέπουν τά θέματα πού ἐθίξατε, ἀλλά καί ἡ κατηγορία, πού μοῦ προσάψατε, γράφοντας: «Βέβαια, στήν ἀνοικτή ἐπιστολή σας κάνετε κάτι χειρότερο, ἀπαντᾶτε ἐπιλεκτικά, ἀποφεύγοντας τήν οὐσία». Ποιά οὐσία, Σεβασμιώτατε; Αὐτήν, πού ὅπως γράψατε τήν ἐκφράσατε «σέ τριάντα (30) μόνο δευτερό¬λεπτα» καί γιά τήν ὁποία, ταὐτόχρονα, μοῦ λέτε ὅτι γι’ αὐτήν σᾶς κατηγόρησα «ἀνερυθριάστως»; Ἀναγκαστικά, λοιπόν, πρέπει νά μακρηγο-ρήσω.

1. Γράφετε ὅτι «Στήν Ὀρθοδοξία, δόξα τῷ Θεῷ, δέν πιστεύουμε στό ἀλάθη¬το τοῦ ὁποιουδήποτε ἀνθρώπου, παρά μόνο στό ἀλάθητο τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ» καί γι’ αὐτό ἐκάματε τήν κριτική σας στά ὅσα εἶπα τήν Μ. Παρασκευή. Οὐδείς ὁ διαφωνῶν! Ἐπικροτῶ καί ἐπαυξάνω! Ἐάν ἐκάνατε ἀκόμη καί ὀνομαστική κριτική στά ὅσα εἶπα, δέν ἐπρόκειτο νά ἀπαντήσω καθόλου, ἀφήνοντας τούς πιστούς νά κρίνουν. Ὅταν, ὅμως, συνδέετε τήν κριτική σας μέ συκοφαντικούς προσδιορισμούς, γιά νά μέ ἐξισώσετε ἐξευτελιστικά μέ τά πολιτικάντικα στοιχεῖα πού εἴχατε προαναφέρει, καί νά δώσετε ἐλεεινά κίνητρα στά λεγόμενά μου, αὐτό λέγεται «κτύπημα κάτω ἀπό τή μέση» καί δέ συνιστᾶ πνευματικό διάλογο, πού ἀποσκοπεῖ στήν οἰκοδομή τῶν πιστῶν, γι’ αὐτό καί σᾶς ἀπήντησα.
Παρά τή συγνώμη σας γιά τήν ἀτυχῆ ἔκφρασή σας γράφοντας, πρός τιμήν σας, «μή ἀνεχόμε¬νος κι ἐγώ ὁ ἴδιος τέτοιο χαρακτηρισμό», γράφετε: «Ὅλοι, θέλοντας νά ἐκμεταλλευθοῦν πολιτικά τόν πόνο τῶν Χριστιανῶν μας, προσπαθοῦν νά μετατρέψουν τή θλίψη σέ ὀργή γιά νά δημιουργήσουν ὁπαδούς. Γιατί τούς μιμεῖσθε; …. Τέλος πάντων, δέν εἴμαστε γιά νά τροφοδοτοῦμε κομματικά μαγαζιά»!
Ἀλήθεια, δέν μέ γνωρίζετε καθόλου; Ἔχω δείξει στήν 50ετῆ Ἱερατική μου διακονία ὅτι κινοῦμαι μέ ὑπολογισμούς ἤ ὅτι ἑλίσσομαι εὐκαιριακά; Ἐξετάσατε ὅσο θέλετε τήν οἰκονομική μου κατάσταση γιά νά καταλάβετε πόσο μέ ἐνδιαφέρουν τά ἐπίγεια ἀγκιστρώματα. Ἐξακολουθεῖτε, νά ἐπαναλαμβάνετε ὅτι «… Τέλος πάντων, δέν εἴμαστε γιά νά τροφοδοτοῦμε κομματικά μαγαζιά»! Τά γράφετε ἐσεῖς αὐτά, συσχετίζοντάς με μέ τό ΛΑΟΣ (πού ἔχει γνωστότατη προϊστορία καί Ἱστορία), μέ τή ΧΡΙΣΤΟΠΙΣΤΙΑ καί τά ὁποιαδήποτε πατριωτικά κόμματα, πού κινοῦνται μέ τίς προδιαγραφές τῶν κομμάτων τῆς παγκοσμίου πολιτικῆς, συμπεριλαμβάνοντας τήν Πατρίδα καί τόν Χριστό κατά τήν ἀντίληψή τους; Σᾶς ἀνέφερα τόν Μέγα Φώτιο, γιά νά καταλάβετε τήν ἀβυσσαλέα διαφορά, πού ἔχει άπό ὅλα τά παραπάνω, τό «ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ», πού ἐγκαινίασε ὁ Μέγας Ἅγιος Κωνσταντῖνος καί διά τοῦ Πολιτεύματος αὐτοῦ μεγαλούργησε και ἡ ΙΕΡΩΣΥΝΗ καί ἡ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, πλέον τῆς χιλιετίας, πραγματοποιῶντας ΜΟΝΑΔΙΚΟ Ἱστορικό ἐπίτευγμα!
Τό Πολίτευμα αὐτό, ἀναζωογόνησε ὁ Μ. Φώτιος, ἀποτρέποντας τήν ἀπορρόφηση τῆς ἀνθρωπότητος στό πνεῦμα Πλάνης, πού κυβερνᾶ τή Δύση. Κατά τήν Τουρκοκρατία, θαμμένο τό Πολίτευμά μας ἀπό τόν ἀλλόθρησκο κατακτητή, ἔδρασε ἀφανῶς, ἔθρεψε καί διετήρησε τό Γένος μας στά 400 χρόνια τῆς Σκλαβιᾶς, ἕως ὅτου τό ἀνέστησε ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ἀνιστῶν ἐκ τῶν ἐρειπίων της τήν Πατρίδα μας, δημιουργῶντας ἐκ νέου τό Κράτος μας ὡς τό ἰδανικό περιβάλλον γιά νά ἀσκηθῇ ἡ πνευματική ζωή, γιά νά δολοφονηθῇ, τελικά, αὐτός καί νά παραμένη θαμμένο ἐπί 200 χρόνια τό «ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ», μέ τή γνωστή σημερινή πολιτική κατάντια!
Γι’ αὐτό δημιουργήθηκε ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»! Ὄχι γιά νά ἐπιτύχη εὐκαιριακή εἴσοδο στή Βουλή, (αὐτό ἦταν ἐξ ἀρχῆς προδιαγεγραμμένο ὅτι δέν θά συμβῇ) ἀλλά γιά νά ἐπαναπροσδιορίση στά μάτια τῶν ὁρώντων, ὅτι τό «Διά τοῦ Σταυροῦ Πολίτευμα», χωρίς Σοσιαλισμούς, Καπιταλισμούς καί Ἐλευθεροοικονομισμούς (πού εἶναι οἱ πιό στυγνοί Καπιταλισμοί), μπορεῖ νά λυθοῦν ὄχι μόνο τά Ἑλληνικά, ἀλλά τά Παγκόσμια προβλήματα! Κυρίως, δέ, δημιουργήθηκε ὡς ἀνάγκη ἐκφράσεως τοῦ Ὀρθοδόξου Πιστεύω μας, πού εἶναι ἡ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ γιά τήν ἐπίγεια καί Ἐπουράνια ζωή, ὅπως ἐκφράζονται στήν Παλαιά καί Καινή Διαθήκη, πού ἀπαρτίζουν τήν Ἁγία Γραφή. Τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» θά τήν κρίνη ἡ Ἱστορία, ὄχι ὡς πρόσωπα, πού τήν ἐκφράζουν μέ ἀπερίγραπτη αὐταπάρνηση μέν, ἀλλά καί πολλές φορές μέ λάθη καί προσωπικές ἀδυναμίες (ὅπως τό κατά τή γνώμη σας ἐπισημανθέν λάθος, γιά τό ὁποῖο ἐγράψατε ὅτι «ἀμέ¬σως μετά τό περί οὗ ὁ λόγος κήρυγμά σας τό κόμμα ΚΟΙΝΩΝΙΑ ἀναρτῶντας βίντεο ἀπό τήν ὁμιλία σας, ἀπο κάτω δημιούργησε σύνδεσμο (https://bit.ly/Koinwnia-petition-1) γιά συλλογή ὑπο-γραφῶν ὑπέρ τῶν θέσεών σας», πρᾶγμα τό ὁποῖο δέν εἶναι ζητούμενό μου, οὔτε τρόπος ἐκφράσεώς μου, ἀλλά ἔτσι ἀπεφάσισαν οἱ Συνδιοικηταί της), ἀλλά θά κριθῇ ὡς πρός αὐτό πού ὑποδεικνύει καί, κυρίως, ὅτι ὑπῆρξε «φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ»!
Ἄν, Σεβασμιώτατε, δέν τά κατανοήσετε αὐτά, ἐσεῖς, ἕνας ἐκ τῶν νεωτέρων καί πνευματικῶν Ἱεραρχῶν, καί ἐξακολουθεῖτε νά συναριθμῆτε τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» στά κόμματα, πού κομματιάζουν τόν λαό τοῦ Θεοῦ καί δέν τήν θεωρεῖτε ΠΑΡΑΤΑΞΗ, πού ἀποσκοπεῖ νά συνάξη τούς ἐσκορπισμένους ἀνθρώπους στά ἐγχώρια franchsise κόμματα τοῦ ἐξωτερικοῦ καί νά τούς ἐπανενώση στό «ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ», τότε ἐξηγεῖται γιατί ἡ Ἱεραρχία μας, στήν πλειοψηφία της, σήμερα δέν ἔχει νά προσφέρη τίποτε ἄλλο στόν λαό μας ἀπό τό νά τοῦ συνιστᾶ κατ’ οἶκον προσευχή καί νά συντάσσεται καί νά ὑπακούη ἐν παντί στά κελεύσματα καί στίς πρακτικές του Κράτους!

2. Γράφετε: «Ἐ¬κείνη τή στιγμή Γέροντά μου, ἴσως παρασυρμένος ἀπό ἀγανά¬κτηση, δέν σκεφτήκατε ὅτι δημιουργούσατε ρήξη ἐνσπείροντας ἀμφιβολίες, γιά νά μήν πῶ καί ὅτι διχάζατε, τό ποίμνιο. Ποιός σᾶς ἔδωσε τέτοιο δικαίωμα; Γιατί δέν σκεφτήκατε μήπως μιά τέ¬τοια στάση θά μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ ὡς τακτική πεμπτο¬φαλαγγίτη (δέν λέω προδότη), ἔστω καί ἀκούσια, τήν ὥρα πού ἡ Ἐκκλησία μας ἀγωνιζόταν σθεναρά, ἀφ’ ἑνός μἐν νά κρατήσει ὑπεύθυνη στάση, ἀφ’ ἑτέρου δέ νά ἀπαλύνει τόν πόνο καί τή θλί¬ψη τῶν ἀνθρώπων της;».
Σεβασμιώτατε, τό δικαίωμα μοῦ τό ἔδωσε Ἐκεῖνος, πού εἶπε «Ἦλθον γάρ διχάσαι ἄνθρωπον ἀπό τοῦ πατρός αὐτοῦ καί θυγατέρα κατά τῆς μητρός αὐτῆς»! Μοῦ ἔδωσε τό δικαίωμα καί τό δίδει καί σέ κάθε ἄνθρωπο «ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον» Ἐκεῖνος, ἡ Παναλήθεια! Μοῦ δίδει τό δικαίωμα ὁ Χριστός μας, πού διχάζει τήν Ἀλήθεια ἀπό τό ψέμμα, ἀκόμη καί μέσα στήν οἰκογένεια! Ἐκεῖνος πού ἦλθε νά διχάση ἀκόμη καί τούς γονεῖς ἀπό τά παιδιά τους καί ἀπό ὁποιονδήποτε ἄλλον ἐπιχειρεῖ νά παρουσιάση τήν Ἀλήθεια, ὅπως αὐτός νομίζη! Ἔχετε, νομίζω, ἐπικοινωνία μέ ἀνθρώπους, πού θυσιάζουν πολλά γιά τήν ἀληθινή πνευματική ζωή. Ἐρωτήσατέ τους γιά νά διαπιστώσετε ὅτι ὅλοι αὐτοί αἰσθάνονται προδομένοι ἀπό τούς Ἐπισκόπους τους καί ὄχι ἀπό ἐκεῖνα πού ἐξέφρασα τήν Μ. Παρασκευή. Θά διαπιστώσετε ὅτι τά λόγια ἐκεῖνα κατέπαυσαν κατά πολύ τήν ὀργή τους, ἡ ὁποία ἔχει τέτοια ἔκταση ὥστε πολλοί νά δηλώνουν urbi et orbi ὅτι δέν θά ἐκκλησιασθοῦν ξανά σέ Ναούς, πού θά λειτουργοῦν Ἐπίσκοποι!
Ἀλήθεια, γιά ποιό ἀγῶνα τῆς Ἐκκλησίας ( μᾶλλον τῆς Ἱεραρχίας θά θέλατε νά εἰπῆτε, γιατί Ἐκκλησία, κατά τόν Ἅγιο Ἰγνάτιον τόν Θεοφόρον, εἴμαστε πρωτίστως ὅλοι ἐμεῖς, μαζί μέ ἐσᾶς τούς Ἐπισκόπους, οἱ Πρεσβύτεροι καί οἱ Διάκονοι [θυμηθεῖτε:«ἄνευ τούτων, Ἐκκλησία Θεοῦ οὐ καλεῖται»] καί ὁ πιστός λαός, πού δέν μᾶς ἐρωτήσατε ) κάνετε λόγο; Ὅτι μᾶς ἐπαναλάβατε τίς ὁδηγίες σκοπιμότητος τῆς Πολιτείας, συνευδοκῶντας στό κλείσιμο τῶν Ναῶν, καταλύοντας τό αὐτοδιοίκητον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; Αὐτόν τόν ἀγῶνα σας ἐπρόδωσα; Μέ αὐτή τή στάση σας θεωρεῖτε ὅτι ὁ λαός αἰσθάνθηκε ὅτι ἡ Ἱεραρχία του «ἀγωνιζόταν σθεναρά, ἀφ’ ἑνός μἐν νά κρατήσει ὑπεύθυνη στάση, ἀφ’ ἑτέρου δέ νά ἀπαλύνει τόν πόνο καί τή θλί¬ψη τῶν ἀνθρώπων της»; Ἄν τό νομίζετε αὐτό, Σεβασμιώτατε, τότε, συγχωρεῖσθε μου, ἀλλά εἶσθε πολύ γελασμένος. Ἐρωτήσατε τούς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τούς κοσμικούς, τούς ἀδιαφόρους καί τούς ἀθεϊστάς, πού ἐχάρηκαν, πράγματι, μέ τό νά ‘’ταπώσουν’’ ὅπως εἶπαν, τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, γιά νά ἀκούσετε τήν ἀπάντηση. Ἀκόμη δέν ἐμάθατε ὅτι ὅταν σᾶς ἐπαινοῦν ὅλες οἱ ἐγχώριες καί ἀλλοδαπές ἐξουσίες, δέν βαδίζετε καλά;
Φαντασθῆτε ποιά μεγαλύτερη τραγωδία θά εἶχε ἐπακολουθήσει ἄν δέν εἴχατε κάνει ἀγῶνα!

3. Γράφετε: «Μᾶς λέτε δηλαδή, ὅτι ἡ Ἱεραρχία δέν σᾶς ἄκουσε (μήπως πιστεύετε ὅτι ὤφειλε;), γι’ αὐτό καί πρέπει νά καταδικαστεῖ. Ξέρετε πόσοι ἄλλοι τά λένε αὐτά; Πρῶτοι αὐτοί πού ὑπονόησα στό κήρυγμά μου».
Βεβαίως καί ὤφειλε ἡ Ἱεραρχία μας, ὄχι μόνο νά μέ ἀκούση ἀλλά νά μέ καλέση, ὅπως καί κάθε Κληρικό, πού εἶχε στοιχεῖα γιά τό μέγα αὐτό θέμα, ὥστε νά βαδίζη μέ ὅσο τό δυνατόν μεγαλύτερο ἐξοπλισμό στήν ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος. Ἔτσι μᾶς ἔχει συνηθίσει ὁ Χριστός μας, τοῦ Ὁποίου Τύπος θέλετε οἱ Ἐπίσκοποι νά ἀναγνωρίζεσθε καί νά τιμᾶσθε. Ὁ Χριστός μας, ὄχι μόνο «ἔδιδε λόγον παντί τῷ αἰτοῦντι» -καί γι’ αὐτό τό μιμοῦνται στό διάβα τῆς Ἱστορίας ὅλοι οἱ Μαθηταί Του- ἀλλά ἔδωσε λόγο καί στόν ὑπηρέτη, πού Τόν ἐρράπισε: «Εἰ γάρ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περί τοῦ κακοῦ, εἰ δέ καλῶς, τί μέ δέρεις;»! Ἔτσι μᾶς συμπεριφέρθηκαν οἱ Πατέρες μας, ὡς μιμηταί τοῦ Χριστοῦ μας. Δέν μᾶς θεώρησαν ὡς ἄλογα ζῶα, παρ’ ὅτι ἦταν ἀπλησίαστη (σέ μένα τοὐλάχιστον) ἡ ἁγιότητα καί ἡ προσωπικότητά τους! Ὀφείλει ἡ Ἱεραρχία μας νά μᾶς ἐρωτᾶ, γιατί, εἴτε τό θέλει, εἴτε ὄχι, εἴμαστε ὁ κάθε Πρεσβύτερος «τό Συνέδριον τοῦ Ἐπισκόπου μας» καί ὡς Σύνεδροι, δέν μποροῦμε νά οἰκειοποιηθοῦμε τήν τακτική τοῦ «μή μιλᾶς, γιατί ὁ Δεσπότης σου ἔχει ἄλλη ἄποψη»!
Πῶς ἐξηγεῖτε, Ἐσεῖς, Σεβασμιώτατε, τό ὅτι δέν ἔχουν ἀκουσθεῖ μέχρι σήμερα ἀπό οὔτε ἑνός Ἱεράρχου τό στόμα πρός τήν Κυβέρνηση τά ἐρωτήματα:
α) Τί σχέση ἔχει ἕνας ἰός ( πού ἔχει νά κάνη μέ τήν ἰατρική), μέ αὐτά πού συνεχῶς ἐπαναλαμβάνουν οἱ πολιτικοί ὅλου τοῦ κόσμου (ἀκόμη καί ὁ Μπίλ Γκέϊτς τῆς Microsoft), ὅτι αὐτός ὁ ἰός θά ἀλλάξη ἐντελῶς ἀπό τοῦδε καί στό διηνεκές τή ζωή μας; Πῶς καί γιατί ἐπαναλαμβάνουν οἱ πολιτικοί μας , ὅπως ἡ κ. Μπακογιάννη, ὅτι αὐτός ὁ ἰός ἦλθε γιά νά μείνη, ἄν δέν εἶναι ἡ πρόφαση τοῦ ἰοῦ ἕνα καθαρά Πολιτικό Σχέδιο;
Καί β) Πῶς ἐξηγεῖτε, Ἐσεῖς, Σεβασμιώτατε ὅτι ὄχι μόνο ὁ ἰός ‘’προφητεύθηκε’’ ἀπό τό 2010 (διαβᾶστε τί ἔλεγε τότε ὁ Ροκφέλερ, ὅτι θά ἔλθη ἰός γιά νά ἀλλάξη τόν κόσμο!), ἀλλά καί ἀπό τό 2012 ‘’προφητεύθηκαν’’ λεπτομέρειες, ὅπως ἡ χώρα προελεύσεώς του καί ὁ τρόπος ἀντιμετωπίσεώς του ἀπό τούς Πολιτικούς; Αὐτά ἔχουν καταγραφεῖ ἀπό τότε σέ μελέτη, πού ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τοῦ Γερμανικοῦ Κοινοβουλίου, τόν Ἰανουάριο τοῦ 2013 καί εἶναι ἀνηρτημένη μέχρι σήμερα! Ὅλα αὐτά δέν σᾶς ἀπασχολοῦν; Ἀπασχολοῦν, ὅμως, τόν λαό μας καί ὀφείλετε νά τά ἐρευνήσετε, ὥστε τά ψεύδη νά ἀπορριφθοῦν καί ἡ Ἀλήθεια νά λάμψη. Γι’ αὐτό μᾶς χρειάζεσθε ΟΛΟΥΣ!
Ἐάν ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολύ περισσότερα, πού ἔχω παραθέσει ἀπό διμήνου, ἐάν αὐτά πού ἔχει παραθέσει ὁ σοφός καί πιστός στόν Θεό μας Καθηγητής κ. Κυριαζόπουλος καί τόσοι ἄλλοι, καί ὅλα ἐκεῖνα, πού συνεχῶς σαλπίζουν παγκοσμίου ἀξίας Ἐπιστήμονες (οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι κρατικοδίαιτοι καί γι’ αὐτό ἀδέσμευτοι), ὅτι δηλαδή, πρόκειται γιά μιά πρωτοφανῆ πολιτική ἀπάτη, δέν σᾶς ἐνδιαφέρουν, οὔτε κἄν σᾶς προβληματίζουν, τότε ὑπάρχει καί ἡ Ἱστορία! Καί κυρίως, ἡ Ἱστορία πού θά ἀποκαλυφθῇ ἐνώπιον «Τῆς Ἄνω Καθέδρας», τοῦ «Φοβεροῦ Βήματος τοῦ Χριστοῦ» μας!

4. Ἄφησα τελευταῖα δύο πράγματα:
Πρῶτον,
Αὐτό πού γράφετε, ἐξηγῶντας τά τἄχα ἀτοπήματά μου: «Εἶναι ἀλήθεια πώς ὅ,τι εἶπα γιά τό Ναό, τό εἶπα στηριζόμενος σέ σχόλια πού κατά καιρούς ἄκουγα στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ὅπου γνωρίζετε πώς πολλές φορές πα¬ρενέβην ὑπέρ ὑμῶν, γιά νά μή θιγεῖτε σέ τίποτε και ταυτιστεῖτε μέ ἄλλους στούς ὁποίους γίνονταν δριμύτατες παρατηρήσεις γιά τή στάση τους παραμονές ἐκλογῶν. Γενικότερα ὑπέρ ὑμῶν παρενέβαινα καί ἄλλοτε… Δέν κατανοῶ τά σχόλιά σας γιά τήν περίοδο «πού ἤμουν Ἀρχιγραμματεύς». Ἀρχιγραμματεύς δέν διετέλεσα ποτέ».
Ἄν ἀκούσατε ποτέ σχόλια εἰς βάρος μου γιά τό θέμα πού γράφετε, σαφῶς θά προήρχοντο ἀπό τό ἱστολόγιο τοῦ καταδικασθέντος συκοφάντου μου δημοσιογράφου. Πότε καί ποιός μέ εἶδε μέ τά μάτια του νά κινοῦμαι προεκλογικά; Ποιός μέ εἶδε μέ ψηφοδέλτια νά παρενοχλῶ χριστιανούς, ὅπως ἄλλοι Κληρικοί ἀνενδοίαστα μοίραζαν ἀνενόχλητοι ψηφοδέλτια τῶν ἐναλλασσομένων στήν ἐξουσία κομμάτων; Ἐάν σέ κατ’ ἰδίαν συζητήσεις καί πάντοτε ἐκτός τοῦ Ναοῦ, ἔλεγα τήν ἄποψή μου γιά τό τί πρέπει νά ἀλλάξη στόν Τόπο μας, ὅπως αὐτά πού σᾶς ἔγραψα σήμερα, αὐτό εἶναι ἀναφαίρετο δικαίωμά μου, ὅπως καί κάθε ἐλευθέρου ἀνθρώπου. Αὐτό λέγεται προεκλογικἠ ἐκστρατεία; Ὁσάκις κάποιος, παρασυρόμενος ἀπό τά μυθεύματα τοῦ συκοφάντου μου ( τόν ὁποῖον, σημειωτέον, μπροστά μου ὅλοι τόν ἀπαξιώνουν, ἀλλά βρίσκουν τρόπους νά τόν χρησιμοποιοῦν), συζητοῦσε κάτι στήν Ἀρχιεπισκοπή καί μοῦ τό μετέφεραν, ὅπως ἴσως καί ἐσεῖς, καί ζητοῦσα ὀνόματα, ἐλάμβανα τήν ἀπάντηση : «Ἔλα, τώρα, μή δινῃς σημασία, στό εἶπα γιά νά ξέρῃς». Ἀπό αὐτά μέ προστατεύσατε καί θέσατε καί ἀποσιωπητικά στό «ὑπέρ ὑμῶν παρενέβαινα καί ἄλλοτε…»; Δόξα τῷ Θεῷ δέν ἔχω κάτι νά κρύψω! Ὅ,τι πιστεύω μπορῶ νά τό σαλπίσω καί νά τό ἐξηγήσω καί μπροστά σέ Κάμερες. Αὐτό ἔπραττα «ἐκ νεότητός μου». Οἱ δημοσιογράφοι τό γνωρίζουν καί γι’ αὐτό δέν μέ καλοῦν ποτέ. Ἐσεῖς δέν τό γνωρίζετε;
Δεύτερον,
Γράφετε: «Γέροντα, δέν ἄλλαξα. Μᾶλλον ἐσεῖς ἀπό τότε πού Χάριτι Θείᾳ κατέστην Ἐπίσκοπος, σά νά μεταβάλατε τήν ἔναντί μου δι¬άθεσή σας. Πῶς ἀλλιῶς νά ἐξηγήσω κάποια δημοσιεύματα τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου», ἐφημερίδα στήν ὁποία ἔχετε ἰσχυρό λόγο, ὅπου ἀναπαράγουν ἐναντίον μου συκοφαντίες ἀπό λοῦμπεν ἰστοσελίδες πού ὑβρίζουν μέ σκοπό νά ἐκβιάσουν χρηματοδότη¬ση, τήν ὁποία καί δέν πρόκειται νά λάβουν ποτέ; Γιατί δέν πήρα¬τε ἕνα τηλέφωνο νά διασταυρώσετε; Δέν κρύφθηκα, οὔτε φοβή¬θηκα τή δημοσιότητα ποτέ.».
Ἀλήθεια, δέν λάβατε ἀπό ἐμένα ἀπάντηση σέ αὐτό, καί, μάλιστα, προτοῦ μοῦ θέσετε τό ἐρώτημα, γιατί διέβλεψα ὅτι ἔχετε χολωθεῖ ἐναντίον μου γιά κάποια δημοσιεύματα τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου», τοῦ ὁποίου μέ θεωρεῖτε, ὅπως φαίνεται, Ἀρχισυντάκτη, παρά τά ὅσα ἔχω πλειστάκις ἐπ’ αὐτοῦ δημοσιεύσει, λόγῳ τῶν ψευδῶν ἰσχυρισμῶν τοῦ καταδικασθέντος συκοφάντου μου; Δέν σᾶς ἔγραψα «Κρῖμα, γιατί μέχρι χθές ἔδινα μάχες γιά νά διαψεύδω δημοσιεύματα ἐναντίον τοῦ προσώπου σας (τεκμηριωμένα μέ φωτο-γραφίες), μόνο καί μόνο ἐπειδή σᾶς ἐγνώριζα ἐκ τοῦ σύνεγγυς!»; Αὐτά δέν ἀπαντοῦν στό ἐρώτημά σας; Βεβαίως καί ἀπαντοῦν καί, ἐπαναλαμβάνω, πρίν κἄν μοῦ θέσετε τό ἐρώτημα. Δέν ἔπρεπε νά λάβετε τό μήνυμα, χωρίς νά ἐκτεθῆτε περαιτέρω; Γιατί μέ ἐρωτᾶτε, λέγοντάς μου: «Γιατί δέν πήρα¬τε ἕνα τηλέφωνο νά διασταυρώσετε; Δέν κρύφθηκα, οὔτε φοβή¬θηκα τή δημοσιότητα ποτέ». Αὐτή ἡ ἐρώτηση ἀπευθύνεται σέ Ἀρχισυντάκτη, ὄχι σέ μένα, ἔστω καί ἄν πιστεύετε -ὅπως γράφετε- ὅτι ἔχω στόν « Ὀ. Τ» «ἰσχυρό λόγο». Δέν σᾶς ἤρκεσε αὐτό πού ἔγραψα, ὅτι μέχρι χθές ἔδινα μάχες γιά νά διαψεύδω δημοσιεύματα ἐναντίον τοῦ προσώπου σας (τεκμηριωμένα μέ φωτογραφίες), μόνο καί μόνο ἐπειδή σᾶς ἐγνώριζα ἐκ τοῦ σύνεγγυς!»; Πρέπει, τελικά, νά γίνω ἀρχισυντάκτης τοῦ «Ὀ. Τ.», νά ἐρευνῶ ὅλα τά ἄρθρα πρίν τυπωθοῦν καί ἄλλα νά ἐγκρίνω καί ἄλλα νά ἀπορρίπτω, καί μετά μοῦ γράφετε ὅτι τά δημοσιεύματα τοῦ συκοφάντου μου δέν τά διαβάζετε;
Ἀπό ποῦ, λοιπόν, ἀρύεσθε τίς πληροφορίες, περί τῆς σχέσεώς μου μέ τόν «Ὀρθ. Τ.», πέραν τῶν ὅσων κατ’ ἐπανάληψιν ἔχω τεκμηριωμένα δηλώσει; Εἶχα ποτέ τήν ἀξίωση νά ἀπαντᾶτε σεῖς ἐκ μέρους μου ἐναντίον τῶν συκοφαντῶν μου; Ἐπί δωδεκαετίαν δέχομαι συκοφαντίες καί τίς ἀντιμετωπίζω μόνος μου. Γιατί καί σεῖς δέν κάνετε τό ἴδιο, παρ’ ὅτι, ὅπως ἔγραψα, ἔδωσα μάχες γιά τό πρόσωπό σας στόν «Ὀ. Τ.»; Τά ἴδια παράπονα εἶχε κατά τό παρελθόν καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί συνεξηγηθήκαμε. Τελικῶς, τό «πές, πές, κάτι θά μείνῃ» ἰσχύει σέ ὅλη του τήν μεγαλοπρέπεια! Στό τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ», Ὀκτώβριος 2019, σελ. 403, τό ὁποῖο σᾶς ἀποστέλλεται καί ὑπάρχει καί στό διαδίκτυο, ἐδημοσίευσα τήν τελευταία ἀπάντησή μου πρός τήν Διεύθυνση τοῦ «Ὀ. Τ.», ὅπου κατέληγα: «Ἔγραψα καί ἐπαναλαμβάνω γιά πολλοστή φορά, ὅτι ὄχι μόνο δέν διευθύνω τόν « Ὀρθ. Τύπον», ἀλλά καί δέν εὐκαιρῶ νά διαβάσω παρά μόνο τά βασικά ἄρθρα του καί ὅ,τι ἄλλο σημαντικό, ἀρκετά δέ ἀπό τά γραφόμενα, δέν μέ βρίσκουν σύμφωνο. Γι’ αὐτό τό τελευταῖο, παρακαλῶ, κ. Διευθυντά, νά ἔχω τήν κατανόησή σας!».

5. Ἐπιλεγόμενα:
Γράφετε: «Δέν κατανοῶ τά σχόλιά σας γιά τήν περίοδο «πού ἤμουν Ἀρχιγραμματεύς». Ἀρχιγραμματεύς δέν διετέλεσα ποτέ».
Τί δέν καταλαβαίνετε ἀκριβῶς ἀπό αὐτά πού σᾶς ἔγραψα; Τά ἐπαναλαμβάνω: «Ὅλη αὐτή ἡ χθεσινή χολή στό κήρυγμά σας δικαιολογεῖται, ἀφ’ ἑνός μέν ἀπό τήν ἰδία ἀντίληψή σας γιά τό πρόσωπό μου (ὅπως μοῦ τήν εἴχατε ἐκφράσει), ἀλλά καί, ἀφ’ ἑτέρου ἀπό τήν ἀλγεινή εἰκόνα τῆς Ἱεραρχίας, πού εἴχατε σχηματίσει καί μοῦ τήν εἴχατε ἐκφράσει ὡς Γραμματεύς καί Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου;». Σᾶς μπέρδεψε ὅτι ἔγραψα πώς ὑπήρξατε Ἀρχιγραμματεύς ἐνῶ ὑπηρετήσατε μόνο ὡς Γραμματεύς Α΄; Συγνώμη, γιά τήν ἀνακρίβειά μου, ἀλλά εἶχα τήν ἐντύπωση ὅτι ὑπήρξατε καί Ἀρχιγραμματεύς, γιατί ὅλοι μιλοῦσαν γιά τό πρόσωπό σας. Αὐτή, ὅμως, ἡ ἀνακρίβεια ἀλλάζει τό νόημα πού ἐκφράζω; Ὅτι ὡς Ἀρχιμανδρίτης δέν εἴσαστε εὐχαριστημένος ἀπό τήν πλειοψηφία τῆς Ἱεραρχίας, ἐνῶ ὅπως φαίνεται, ὡς Ἐπίσκοπος τά θεωρεῖτε σ’ Αὐτήν ὅλα ‘’ἀνθηρά’’;
Σεβασμιώτατε, μέ ὅλη μου τήν ψυχή καί τήν καρδιά, περιμένω νά ξανασυναντηθῶ μέ τόν Σεβαστόν καί ἀγαπητόν μου Πατέρα Ἱερώνυμον, ὅπως τόν ἐγνώριζα ὡς Ἀρχιμανδρίτη!

Σᾶς φιλῶ τό χέρι μέ πολύ σεβασμό καί ἀγάπη
π. Βασίλειος Ἐμμ. Βολουδάκης

Απάντηση Σεβ. Μητρ. Λαρίσης στην επιστολή του π. Βασιλείου Βολουδάκη

Ἀγαπητέ π. Βασίλειε, ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Πραγματικά μέ τιμᾶτε μέ τή δημοσιοποίηση σκέψεων καί ἀπόψεών σας πού ἀφοροῦν τήν ἐλαχιστότητά μου. Καί τοῦτο διότι ἀφ’ ἑνός εἴχαμε καιρό νά τά ποῦμε, ἀφ’ ἑτέρου πάντα ἡ συ­νεξήγηση ἔστω καί δημόσια, μόνον ὠφέλη προκαλεῖ.

Ξεκινῶ. Ὄχι μόνο μέχρι πρότινος, ἀλλά καί νῦν καί ἀεί ἐκφράζω τήν ἀμέριστη ἐκτίμηση καί τό σεβασμό μου στό πρόσω­πό σας, ὅπως καί στό πρόσωπο τοῦ κάθε Ἱερέως καί τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Αὐτό ἰσχύει ἰδιαίτερα γιά τούς ἐργάτες τοῦ ἀμπελῶ­νος τοῦ Κυρίου. Δέν συνεπιφέρει ὅμως, τήν ὑποχρέωση νά σιω­πῶ, ὅταν διαπιστώνω λάθη, τά ὁποῖα τελούμενα δημοσίως ἐγκυ­μονοῦν τόν κίνδυνο νά παραπλανηθεῖ ο λαός τοῦ Θεοῦ.

Στήν Ὀρθοδοξία, δόξα τῷ Θεῷ, δέν πιστεύουμε στό ἀλάθη­το τοῦ ὁποιουδήποτε ἀνθρώπου, παρά μόνο στό ἀλάθητο τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ. Εἶναι δέ πράξη σεβασμοῦ καί ἀγάπης ἡ διακριτική ὑπόδειξη τοῦ σφάλματος τοῦ ἄλλου, ἰδίως ὅταν ἐπη­ρεάζεται λαός. Αὐτό καί ἔκανα! Στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς μου εὐθύνης, ἀποσιώπησα τό ὄνομά σας γιά νά ἀναφερθῶ μόνο στό ἀτόπημά σας, στό νά προφέρετε τή λέξη ΑΙΣΧΟΣ ἐναντίον Ἀρχιερέων, ἀλλά συνεκδοχικά καί κατά τῶν Ἱερέων πού ὑπο­στασιοποιοῦσαν τήν ἔννοια τῆς ὑπακοῆς πρός τήν Ἐκκλησία. Ἐ­κείνη τή στιγμή Γέροντά μου, ἴσως παρασυρμένος ἀπό ἀγανά­κτηση, δέν σκεφτήκατε ὅτι δημιουργούσατε ρήξη ἐνσπείροντας ἀμφιβολίες, γιά νά μήν πῶ καί ὅτι διχάζατε, τό ποίμνιο. Ποιός σᾶς ἔδωσε τέτοιο δικαίωμα; Γιατί δέν σκεφτήκατε μήπως μιά τέ­τοια στάση θά μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ ὡς τακτική πεμπτο­φαλαγγίτη (δέν λέω προδότη), ἔστω καί ἀκούσια, τήν ὥρα πού ἡ Ἐκκλησία μας ἀγωνιζόταν σθεναρά, ἀφ’ ἑνός μἐν νά κρατήσει ὑπεύθυνη στάση, ἀφ’ ἑτέρου δέ νά ἀπαλύνει τόν πόνο καί τή θλί­ψη τῶν ἀνθρώπων της;

Μέ κατηγορεῖτε ἀνερυθριάστως ὅτι ξιφούλκησα ἐναντίον σας. Πῶς; Ἐπειδή σέ ἕνα κήρυγμα εἴκοσι-ὀκτώ (28) λεπτῶν, ἀνα­φέρθηκα συνεσκιασμένα σέ ἐσᾶς γιά τριάντα (30) μόνο δευτερό­λεπτα; Μήν ἀλλοιώνουμε τό νόημα τῶν λέξεων γιά νά δημιουρ­γήσουμε ἐντυπώσεις ὅπου δέν ἔχουμε ἐπιχειρήματα… Βέβαια, στήν ἀνοικτή ἐπιστολή σας κάνετε κάτι χειρότερο, ἀπαντᾶτε ἐπιλεκτικά, ἀποφεύγοντας τήν οὐσία. Καί ἡ οὐσία εἶναι τό ἀτό­πημά σας νά χαρακτηρίσετε ὡς αἶσχος τή συνετή στάση τῆς Ἐκ­κλησίας ὁλόκληρης. Ποια ἦταν ἡ αἰτιολογική σας βάση; Τό λέτε καί στήν ἐπιστολή σας. Τό ὅτι δέν ἀξιοποιήσαμε «τίς 5 τεκμηριω­μένες (;) ὁμιλίες» σας, μέ τίς ὁποῖες προσπαθήσατε νά μᾶς πεί­σετε νά μήν πιστεύουμε «τά κρατικά φερέφωνα καί τίς ψεύτικες τηλεοπτικές εἰκόνες», χαρακτηρίζοντας τήν πανδημία ὡς «πολι­τική ἀπάτη μιᾶς γρίπης, πού μέσω αὐτῆς θέλουν παγκοσμίως οἱ πολιτικοί νά ἀλλάξουν τά σύμπαντα». Μᾶς λέτε δηλαδή, ὅτι ἡ Ἱεραρχία δέν σᾶς ἄκουσε (μήπως πιστεύετε ὅτι ὤφειλε;), γι’ αὐτό καί πρέπει νά καταδικαστεῖ. Ξέρετε πόσοι ἄλλοι τά λένε αὐτά; Πρῶτοι αὐτοί πού ὑπονόησα στό κήρυγμά μου. Τό πολιτικό κόμ­μα πού πρόσφατα ἀπομάκρυνε ὁ ἑλληνικός λαός μέ τήν ψῆφο του ἀπό τή Βουλή, τό ὁποῖο ἔχοντας ὡς ὅπλο καί σύνθημα τή βία δημιούργησε προβλήματα ἔξω ἀπό Ναούς στή Νίκαια καί τήν Κα­τερίνη. Ἔπειτα κάποιοι στή Βόρειο Ἑλλάδα πού προωθοῦν τή δημιουργία νέου πολιτικοῦ φορέα στό λεγόμενο πατριωτικό χῶ­ρο. Ὅλοι, θέλοντας νά ἐκμεταλλευθοῦν πολιτικά τόν πόνο τῶν Χριστιανῶν μας, προσπαθοῦν νά μετατρέψουν τή θλίψη σέ ὀργή γιά νά δημιουργήσουν ὁπαδούς. Γιατί τούς μιμεῖσθε; Γιατί ἀμέ­σως μετά τό περί οὗ ὁ λόγος κήρυγμά σας τό κόμμα ΚΟΙΝΩΝΙΑ ἀναρτῶντας βίντεο ἀπό τήν ὁμιλία σας, ἀπο κάτω δημιούργησε σύνδεσμο (https://bit.ly/Koinwnia-petition-1) γιά συλλογή ὑπο­γραφῶν ὑπέρ τῶν θέσεών σας;

Μέ ρωτᾶτε, λίγο ἀντιφατικά μέ τό σύνολο τῆς ἐπιστολῆς σας εἶναι ἀλήθεια, ἐάν εἶναι ἁμάρτημα νά καθοδηγοῦμε χριστι­ανούς στήν πολιτική. Στήν πολιτική ὄχι, στή μικροπολιτική καί στόν παραγοντισμό ναί. Στό κάτω-κάτω μέ τά ἴδια ἐπιχειρήμα­τα, γιατί νά ὁδηγηθοῦμε στήν ΚΟΙΝΩΝΙΑ κι ὄχι στή Χριστιανική Δημοκρατία, τό Λαϊκό Ὀρθόδοξο Συναγερμό, τό Χριστιανοδημο­κρατικό Κόμμα, τό Ἑλληνορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας, ἤ ἀκόμη καί στή Χριστοπιστία (ἄν κατεβαίνει στίς ἐκλογές ἀκόμα). Τέλος πάντων, δέν εἴμαστε γιά νά τροφοδοτοῦμε κομματικά μαγαζιά. Σέ κάθε περίπτωση, μέ προοπτική της τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πολιτεύεται, χωρίς νά συμπολιτεύεται, οὔτε νά ἀντιπολιτεύεται, ἀλλά μέ τό νά διαλέγεται.

Μέ συγκινήσατε μέ τή δικαστική σας περιπέτεια, τήν ὁποία δέν γνώριζα. Οὔτε τά δημοσιεύματα πού τήν προκάλεσαν εἶχα ὑπ’ ὄψη μου. Εἶναι ἀλήθεια πώς ὅ,τι εἶπα γιά τό Ναό, τό εἶπα στηριζόμενος σέ σχόλια πού κατά καιρούς ἄκουγα στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ὅπου γνωρίζετε πώς πολλές φορές πα­ρενέβην ὑπέρ ὑμῶν, γιά νά μή θιγεῖτε σέ τίποτε και ταυτιστεῖτε μέ ἄλλους στούς ὁποίους γίνονταν δριμύτατες παρατηρήσεις γιά τή στάση τους παραμονές ἐκλογῶν. Γενικότερα ὑπέρ ὑμῶν παρενέβαινα καί ἄλλοτε… Δέν κατανοῶ τά σχόλιά σας γιά τήν περίοδο «πού ἤμουν Ἀρχιγραμματεύς». Ἀρχιγραμματεύς δέν διετέλεσα ποτέ.

Γιά νά ἐπανέλθω ὅμως, στήν ἐναντίον μου διαμαρτυρία σας ὡς πρός τό Ναό ὡς «προεκλογικό μαγαζί» καί μή ἀνεχόμε­νος κι ἐγώ ὁ ἴδιος τέτοιο χαρακτηρισμό, σᾶς ζητῶ συγγνώμη γιά τήν ἔκφραση. Ἐλπίζω, ἡ μετάνοια ἑνός Ἐπισκόπου νά σταθεῖ ἱκανό παράδειγμα πρός ἐσᾶς ὥστε νά ἀνακαλέσετε τήν ἀδόκιμη τουλάχιστον, φράση πού ἐκτοξεύσατε καί σᾶς ἐξέθεσε ἐνώπιον τῆς Ἐκκλησίας.

Γέροντα, δέν ἄλλαξα. Μᾶλλον ἐσεῖς ἀπό τότε πού Χάριτι Θείᾳ κατέστην Ἐπίσκοπος, σά νά μεταβάλατε τήν ἔναντί μου δι­άθεσή σας. Πῶς ἀλλιῶς νά ἐξηγήσω κάποια δημοσιεύματα τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου», ἐφημερίδα στήν ὁποία ἔχετε ἰσχυρό λόγο, ὅπου ἀναπαράγουν ἐναντίον μου συκοφαντίες ἀπό λοῦμπεν ἰστοσελίδες πού ὑβρίζουν μέ σκοπό νά ἐκβιάσουν χρηματοδότη­ση, τήν ὁποία καί δέν πρόκειται νά λάβουν ποτέ; Γιατί δέν πήρα­τε ἕνα τηλέφωνο νά διασταυρώσετε; Δέν κρύφθηκα, οὔτε φοβή­θηκα τή δημοσιότητα ποτέ. Τόν Ἅγιο Θεό μόνο φοβᾶμαι καί τό ἔλεός Του ἐκζητῶ. Σέ Αὐτόν ὀφείλω τήν Ἀρχιερωσύνη μου καί τήν ἀσκῶ ὅσο Αὐτός θέλει καί ὅπως Αὑτός ὑποβάλλει. Καί ἐμένα ὁ χειροτονήσας με Ἀρχιερεύς ἐκλήθη εἰς τάς αἰωνίους Μονάς. Μήπως αὐτό καθιστᾶ τήν Ἱερωσύνη μου αὐτόνομη σέ σχέση μέ τή σύγχρονη Ἐκκλησία; Ἀντίθετα ἠ αὐτονόμηση σημασιοδοτεῖ πνευματικό θάνατο. Ἡ ὑπακοή στήν Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἀρχή καί τό τέλος τῆς σωτηρίας μας καί τῆς ἀποστολῆς μας ἐπί γῆς. Σᾶς διαβεβαιῶ καί πάλι πώς ἡ καλόπιστη κριτική μου ἀπέναντί σας δέν μεταβάλλει τήν ἔναντί σας ἀγάπη μου καί τόν αὐτονόητο σεβασμό, ἰδίως στό προσωπικό σας ἔργο, μέ τήν παράκληση νά κατανοήσετε πώς δέν εἶναι τό μόνο στήν Ἐκκλησία.

Εὐελπιστῶντας σύντομα νά σᾶς συναντήσω γιά νά τά ποῦ­με καί ἀπό κοντά, διατελῶ

Μέ σεβασμό και ἐλπίδα!

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΛΑΡΙΣΗΣ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

   Ἀθῆναι 27 Ἀπριλίου 2020

Σεβασμιώτατε, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μετά πολλῆς ἐκπλήξεως πληροφορήθηκα ἀπό τό διαδίκτυο τήν χθεσινή Ὁμιλία σας ( 26 Ἀπριλίου 2020) σέ Ναό τοῦ ἑορτάζοντος Ἱ. Ναοῦ τοῦ ἁγίου Θωμᾶ Λαρίσης, στήν ὁποία ἐκάματε εὐθεῖα ἀναφορά στό πρόσωπό μου (χωρίς νά ἀναφέρετε τό ὄνομά μου), μέ συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς, πού μέ ἄφησαν ἐμβρόντητον!

Μέχρι πρότινος, Σεβασμιώτατε, ἐκδηλώνατε ἀμέριστη ἐκτίμηση στό πρόσωπό μου καί, ἐπειδή ἔχω χειροτονηθεῖ τό ἔτος πού ἐσεῖς γεννηθήκατε, αἰσθανόμουν καί τόν σεβασμό σας. Καί ἐκ μέρους μου ὑπῆρχε ἀνυπόκριτη καί ἀπροϋπόθετη ἐκτίμηση στήν δική σας προσωπικότητα.

Τί σᾶς ἔκαμε, λοιπόν, ξαφνικά νά ἐξαπολύσετε μύδρους ἐναντίον μου, υἱοθετῶντας συκοφαντίες, πού ἐπενόησε ἕνας Κύπριος δημοσιογράφος κατοικῶν στήν Ἀμερική καί ὡς «κατ’ ἐξακολούθησιν συκοφάντης» μου καταδικάσθηκε σέ 12 μῆνες φυλάκιση καί ἐκρεμεῖ καί νέα δίκη του τόν Σεπτέμβριο;

Ξιφουλκήσατε ἐναντίον μου μέ βαρυτάτους χαρα-κτηρισμούς γιατί ἐτόλμησα νά ἐκφράσω τήν ἀγανάκτηση χιλιάδων πιστῶν ἀνθρώπων τήν Μ. Παρασκευή; Τοὐλάχιστον 1.000.000 μέ ἄκουσαν, καί χιλιάδες μοῦ ἔστειλαν τήν συμπαράστασή τους!

Ἀντί νά ἀξιοποιήσετε τίς 5 τεκμηριωμένες ὁμιλίες μου, πού εἰδικά ἐπιμελήθηκα γιά τήν πληροφόρηση τῆς Ἱεραρχίας μας, γιά νά μή πιστεύη τά Κρατικά φερέφωνα καί τίς ψεύτικες τηλεοπτικές εἰκόνες (ὁμιλίες πού προηγήθηκαν τῶν ὅσων εἶπα στό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου καί ἐν συνεχείᾳ κατά τό πρωί τῆς Μ. Παρασκευῆς), ἀντί νά προβληματισθῆτε ἀπό τά ντοκουμέντα (ἔγγραφα Κρατικά), πού ἀποδεικνύουν τήν πολιτική ἀπάτη μιᾶς γρίπης, πού μέσω αὐτῆς θέλουν παγκοσμίως οἱ πολιτικοί νά ἀλλάξουν τά Σύμπαντα, ξιφουλκήσατε ἐναντίον μου μέ τήν ποταπή συκοφαντία ὅτι «προεκλογικά εἶχα κάνει τόν Ναό μου πολιτικό μαγαζί συγκεκριμένου Κόμματος»;

Σέ ποιές πληροφορίες σας τό στηρίζετε αὐτό, ἄν ὄχι στόν καταδικασθέντα ἀπό τήν Ἑλληνική Δικαιοσύνη συκοφάντη μου, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ἡ μόνη πηγή χαλκευμένων πληροφοριῶν γιά τό πρόσωπό μου;

Ποιό εἶναι τό συγκεκριμένο κόμμα, τό ὁποῖο ὑπεστήριξα χρησιμοποιῶντας τἄχα τόν Ναό μου ὡς προεκλογικό μαγαζί καί τό ὁποῖο, προεκλογικά ἐκ τῶν πραγμάτων ἦταν ἀδύνατον νά ὑποστηρίξω, ἀφοῦ δέν μετεῖχε στίς τελευταῖες ἐκλογές(!);

Μιλᾶτε γιά τήν Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», τήν ὁποία δημιούργησαν πνευματικοί ἄνθρωποι μέ πολλές θυσίες, ἐμπνεόμενοι ἀπό τό βιβλίο μου «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ», τό ὁποῖο παρουσίασε ὁ μακαριστός π. Γεώργιος Μεταλληνός ὡς πνευματικό βιβλίο; Εἶναι ἁμάρτημα αὐτό, νά καθοδηγῆς χριστιανούς στήν Πολιτική, ὅπως ὁ Μέγας Φώτιος καθοδηγοῦσε μέχρι λεπτομερειῶν στήν πολιτική τό πνευματικό του παιδί, τό Βόριν τῆς Βουλγαρίας, τον μετέπειτα Μιχαήλ, γράφοντάς του ὁλόκληρο πολιτικό σύγγραμμα καί λέγοντάς του ὅτι θά ἤθελε νά ἦταν πιό κοντά γιά νά τόν παρακολουθεῖ λεπτομερῶς;

Αὐτά εἶναι τά ἀτοπήματά μου, ἀπό τά ὁποῖα μέ προστάτευσαν οἱ τότε ἀρχιερεῖς γιά νά διασώσουν τἄχα τήν εἰκόνα μου; Μέ προστάτευσαν ἀπό ποιό ἀτόπημα; Ἀπό τό ὅτι ἡ Παράταξη αὐτή, δέν εἶχε καμμιά ἐκ μέρους μου βοήθεια στήν ἐνορία μας (παρεκτός ἑνός πολύ παλαιοῦ δημοσιεύματος στό περιοδικό μας γιά νά ἀναδείξω τό κριτήριο, πού πρέπει νά ἔχη ὁ πιστός στήν ἐπιλογή τῶν ἀρχόντων), παρ’ ὅτι ἐπιτελεῖ ἔργο Θεοῦ, ὅπως μέ διαβεβαίωναν πολλοί ἀρχιερεῖς καί ἀνώτεροι στήν Ἱεραρχία, ἐνῶ ἄλλοι Κληρικοί, ὄντως εἶχαν κάνει ἐκλογικό κέντρο τῶν μεγάλων κομμάτων τήν ἐνορία τους; Ἐνῷ ἀπέφευγα καί τό ὄνομα τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» νά ἀναφέρω, ἀκόμη καί ὅταν τελοῦσαν στό Ναό μας τό μνημόσυνο τοῦ Καποδίστρια καί ἔλεγα μόνο «περί τῶν κατά Θεόν πολιτευομένων», ὁ Διευθυντής Τύπου τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἦταν ὑποψήφιος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ὁ Διευθυντής τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑποψήφιος τῆς Ν. Δημοκρατίας! Αὐτά τά ἐγνωρίζατε ὡς Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου, ἀλλά δέν ἦσαν ἀτοπήματα, παρ’ ὅτι πρόκειται γιά κόμματα, μέ ἐναλλασσόμενα μέλη, πού ἀποχριστιάνισαν τήν Ἑλλάδα!

Πέραν αὐτῶν, ἐφ’ ὅσον ἐσεῖς εἴχατε ὅλα αὐτά τά ἐναντίον μου μυθεύματα ἀκούσει καί ἐνστερνισθεῖ, γιατί δέν μοῦ εἴχατε κάνει τήν παραμικρή νύξη, ἀπό συναδελφική ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον γιά τό τί κυκλοφορεῖ περί τοῦ προσώπου μου στό ἐκκλησιαστικό παρασκήνιο, γιά νά σᾶς ἐξηγήσω τό τί συμβαίνει καί νά μή συζητοῦνται αὐτά τά μυθεύματα «πίσω ἀπό τήν πλάτη μου»; Ὅλη αὐτή ἡ χθεσινή χολή στό κήρυγμά σας δικαιολογεῖται, ἀφ’ ἑνός μέν ἀπό τήν ἰδία ἀντίληψή σας γιά τό πρόσωπό μου (ὅπως μοῦ τήν εἴχατε ἐκφράσει), ἀλλά καί, ἀφ’ ἑτέρου ἀπό τήν ἀλγεινή εἰκόνα τῆς Ἱεραρχίας, πού εἴχατε σχηματίσει καί μοῦ τήν εἴχατε ἐκφράσει ὡς Γραμματεύς καί Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου;

Μοῦ εἶναι ἀπίστευτο τό πῶς ἀλλάζουν οἱ ἄνθρωποι! Κρῖμα, γιατί μέχρι χθές ἔδινα μάχες γιά νά διαψεύδω δημοσιεύματα ἐναντίον τοῦ προσώπου σας (τεκμηριωμένα μέ φωτογραφίες), μόνο καί μόνο ἐπειδή σᾶς ἐγνώριζα ἐκ τοῦ σύνεγγυς!

Ὅσο γιά τήν Ἱερωσύνη μου, δέν τήν ὀφείλω σέ κανένα ἀπό τούς σημερινούς Ἱεράρχας. Τήν ὀφείλω πρωτίστως στόν Ἅγιο Γέροντά μου π. Σίμωνα Ἀρβανίτη, τήν ὁποία εἶδα στό πρόσωπό του καί αὐτήν ἀγάπησα (παρ’ ὅτι γεννήθηκα σέ οἰκογένεια 2 γενεῶν Κληρικῶν!) καἰ, κατόπιν στόν μακαριστό Μητροπολίτη Κισάμου Εἰρηναῖον, πού αὐτός οὐσιαστικά διοικοῦσε ἐν παντί τόν λαό τῆς Ἐπαρχίας του καί ὄχι μόνο καί στόν μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, πού εἶχε τόν ἀνδρισμό νά εἰπῇ στόν Ἀνδρέα Παπανδρέου: «Ἄκουσε, Πρόεδρε, τό δικό μου μαγαζί εἶναι γωνιακό, ἐσύ θά χάσης!»

Σεβασμιώτατε, νά εἶσθε πάντα καλά! Καί πάλι,

                     ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

π. Βασίλειος Ἐμμ. Βολουδάκης

Previous Article

Ἔκκλησις Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν γιά νά ἀνοίξουν οἱ Ἐκκλησίες

Next Article

ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΜΙΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΙ ΕΝΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ…

Διαβάστε ακόμα