Απάντησις προς τον κ. Τελεβάντον

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Ο κ. Παναγιώτης Τελεβάντος κατηγορεί τον Ο.Τ. ότι «επιτίθεται εναντίον των ηγετών του αντιοικουμενιστικού αγώνα», καθώς και εναντίον του Σεβ. Ναυπάκτου και ότι υποβάλλει αυτήν την γραμμήν εις αυτόν ο αιδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Βολουδάκης. Πολλάκις διευκρινίσαμε ότι αδίκως λέγονται αυτά δια τον Ο.Τ. και τον π. Β. Βολουδάκην, ο οποίος τυγχάνει από τους παλαιοτέρους συνεργάτας του Ο.Τ., καθώς ο Ο.Τ. διέθετε πάντοτε ελευθέραν πένναν και έθετεν ερωτήματα προς πάσαν κατεύθυνσιν. Δυστυχώς ο κ. Τελεβάντος επιμένει εις την ανεδαφιαίαν άποψίν του απλώς, δια να δημιουργήση σύγχυσιν εις το αναγνωστικόν μας κοινόν η δια προσωπικούς λόγους διαφημίσεως. Εκπλησσόμεθα πως απαντά με τόσον επιθετικόν ήθος αναγνωρίζων εμπάθειαν εις τον π. Βασίλειον και εις τους αρθρογράφους μας με άρθρα συκοφαντικά επαληθεύων την παροιμίαν «εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι».

Δεν θα ανεφερόμεθα καθόλου εις το πρόσωπόν του, εάν η κατηγορία που μας απευθύνει δεν ήτο βαρυτάτη και δι’ αυτό χρήζει απαντήσεως. Πρώτον, το κείμενον του Σεβ. Ναυπάκτου δια την «οντολογίαν του προσώπου» εδημοσιεύθη εις το πρωτοσέλιδον της εφημερίδος επί ένδεκα συνεχείας! Αυτό και μόνον καταρρίπτει κάθε υπόνοιαν περί δήθεν επιθέσεως εις τον Σεβασμιώτατον. Δεύτερον κείμενον που εγράφη δια την στάσιν του Σεβασμιωτάτου θέτει λογικά και θεολογικά ερωτήματα και όχι χαρακτηρισμούς. Ερωτήματα θα πρέπη να υποβάλωνται μόνον εις συγκεκριμένα πρόσωπα; Αν οι αντιοικουμενισταί δεν έθεταν εις το απυρόβλητον μερικά πρόσωπα η κατάστασις εις το αγώνα θα ήτο καλυτέρα. Απεναντίας ο κ. Τελεβάντος χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς και όχι επιχειρήματα, διότι επιθυμεί να διεγείρη παραπλανητικώς το θυμικόν και όχι το λογικόν εις τους αναγνώστας. Τρίτον, δεν κατανοούμεν τι σημαίνει «ηγέτες» του αντιοικουμενιστικού αγώνος. Υπάρχει κάποιος που αποδίδει τίτλους; Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επιθυμούν να φέρουν αυτούς τους τίτλους; Ο Ο.Τ. εδημοσί­ευσεν άρθρα πάντοτε δια διάλογον και κριτικήν. Ο κ. Τελεβάντος έχει αποκαλέσει τον Ο.Τ. ναυαρχίδα του αντιοικουμενιστικού αγώνος. Επιθυμεί να ορίση και τον ναύαρχον; Είναι σύνηθες αι Η.Π.Α. να διορίζουν κυβερνήτας… Οι «ηγέται» δεν ορίζονται αναδεικνύονται… Τέλος, παραθέτομεν εις τους αναγνώστας μέρος από κείμενον του κ. Τελεβάντου, το οποί­ον ανήρτησεν εις το ιστολόγιόν του παραμονάς της Συνόδου της Κρήτης με τίτλον «ΟΧΙ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΗ! ΑΓΙΑ ΟΜΩΣ;»:

«…Αν όμως η Σύνοδος τελικά συγκληθεί δεν παύει από το να είναι Μεγάλη Σύνοδος, αφού περίπου δέκα Ορθόδοξες Εκκλησίες θα συμμετέχουν σ’ αυτήν με πολλές δεκάδες επισκόπους… Θα εκδώσει αποφάσεις με ορθόδοξο περιεχόμενο; Αυτό είναι που τελικά μετρά και αυτό θα την αποδείξει στην πράξη Αγία και ορθόδοξη η θα την κατατάξει -Θεός φυλάξοι- στις ληστρικές Συνόδους της Εκκλησίας… Ας ευχηθούμε, λοιπόν, ότι, αφού η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος δεν θα είναι εκ   των   πρα­γμάτων Πανορθόδοξη, τουλάχιστον θα έχει το πιο σημαντικό στοιχείο μιας συνόδου, που είναι η αγιότητα και η οποία θα διαπιστωθεί ανάλογα με τις αποφάσεις που θα πάρει».

Ως διαφαίνεται ο κ. Τελεβάντος όχι μόνον χρησιμοποιεί τον τίτλον «Αγία και Μεγάλη» αλλά υπερασπίζεται ότι η Σύνοδος όντως είναι Μεγάλη! Επίσης καταφαίνεται η διαφορά με τον Ο.Τ.: Ο Ο.Τ. υπεστήριξεν από την αρχήν ότι η Σύνοδος έπρεπε να ματαιωθή ανεξαρτήτως των αποφάσεων που θα ελάμβανε, διότι συνεκλήθη αντικανονικώς και μεθοδευμένως και θα εδημιούργει σχίσματα, ενώ ο κ. Τελεβάντος την κρίνει μόνον συμφώνως προς τας αποφάσεις της. Άρα θα ηδύνατο να είναι και αγία! Πόσον αντιοικουμενιστικόν είναι αυτό; Ας απολογηθή ο κ. Τελεβάντος εις τους αναγνώστας του…

Γεώργιος Τραμπούλης

Διευθυντής Συντάξεως

 

 

Previous Article

The issue of Archbishop Demetrios’ “replacement” opens again…

Next Article

Παποκεντρικός Οικουμενισμός εις το περιβόλι της Παναγίας