ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑ Ο ΤΥΠΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΟΙΞΗ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

Share:

Τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ (†)

Ἡ ἐφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» στὸ φύλλο της 8.5.2019 δημοσίευσε ἄρθρο μὲ τὸν τίτλο: «ΣΚΟΠΙΑ: Ὁ ὕποπτος ρόλος τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Πάπα». Ἐκφράζω καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ στὴν φιλορθόδοξη Ἐφημερίδα τὰ θερμά μου συγχαρητήρια. Ὡς γνωστόν, ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἐπισκέφθηκε τὰ Σκόπια, γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὶς προσπάθειες τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν νὰ συντρίψουν κυριολεκτικὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν Ἑλληνισμό. Αὐτὸ γράφει καὶ ἡ “Δ”: “Στὶς βαθύτερες ἐπιδιώξεις τοῦ Βατικανοῦ εἶναι ὁ διωγμὸς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν εὐρύτερη περιοχή». Καὶ συνεχίζει: «Ὁ Πάπας μὲ τὴν παρουσία του στὴ γειτονικὴ χώρα, ἀφενός, ἐπέδωσε τὰ διαπιστευτήριά του στὸ ἀποτέλεσμα τῆς προδοτικῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καί, ἀφετέρου, στόχευε στὶς βαθύτερες ἐπιδιώξεις τοῦ Βατικανοῦ, ἐκεῖνες ποὺ ἀφοροῦν τὸν διωγμὸ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ διὰ τῆς Οὐνίας, τοῦ θρησκευτικοῦ καὶ πολιτικοῦ σχήματος, δηλαδή, ποὺ γεννήθηκε στοὺς πιὸ σκοτεινοὺς νόες τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, μὲ στόχο ἕνα καὶ μοναδικό: τὸν ἐκδυτικισμό τῆς «μὴ λατινικῆς Ἀνατολῆς» καὶ τὴν πνευματικὴ ὅσο καὶ πολιτικὴ ὑποταγή της στὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα».

Εἶναι ἀληθινὴ εὐλογία ὅτι ἕνα μὴ θρησκευτικὸ δημοσιογραφικὸ μέσο κρίνει τόσο πνευματικὰ καὶ χριστιανορθόδοξα τὴ συνεχιζόμενη στάση τοῦ Βατικανοῦ, μὲ τόσο μῖσος καὶ πάθος, κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Στὸ σημεῖο αὐτό συναντώμεθα καὶ συμπίπτουμε ἀπολύτως οἱ κατὰ τῆς μεγάλης πλάνης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀγωνιζόμενοι Ὀρθόδοξοι, Κληρικοὶ καὶ Λαϊκοί, ὡς καὶ ἡ κατ’ ἐξοχὴν ἀγωνιστικὴ Ἐφημερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (Γιὰ τὴν Οὐνία καὶ τὸν ἀντορθόδοξο ρόλο της, κατευθυνόμενο ἀπὸ τὸ Παπικὸ Κράτος βλ. π. Γ. Δ. Μεταλληνοῦ, ΟΥΝΙΑ: πρόσωπο καὶ προσωπεῖο… Ἀθήνα 1992, 1993(2)). Ἔχουμε ἐπανειλημμένα τονίσει ὅτι ὁ Πάπας καὶ τὸ Κράτος του (Βατικανὸ) μᾶς θέλουν ἢ οὐνίτες ἢ οὐνιτίζοντες. Ὄχι ὀρθοδόξους, καὶ μάλιστα πατερικά. Γι’ αὐτὸ κάνουν ὅ,τι μποροῦν, γιὰ νὰ πολεμοῦν καὶ τορπιλίζουν τήν Ὀρθοδοξία.

Ἡ στάση ὅμως αὐτὴ τοῦ Παπισμοῦ ἐνοχοποιεῖ στὸ ἔπακρο τοὺς Οἰκουμενιστές μας, στὴν κορυφὴ τῶν ὁποίων βρίσκεται τὸ φιλοπαπικὸ Φανάρι. Ἡ δράση τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στὰ Σκόπια εἶναι γι’ αὐτὸ μία ἰσχυρότατη πρόκληση, γιὰ νὰ λάβει θέση τὸ Πατριαρχεῖο μας, ἀναθεωρώντας καὶ μὲ τὴ νέα αὐτὴ ἀφορμή, τὴ στάση του ἀπέναντι στὸν (νεοταξικὸ) Οἰκουμενισμό. Ἡ τυχὸν σιωπή του θὰ εἶναι ἄμεση ἐπιβεβαίωση τοῦ γεγονότος, ὅτι ἰσχύει καὶ στὴν ἐποχή μας ὁ μεγάλος ἐκεῖνος λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (κεφ. 20, 29- 30). Εὔχομαι νὰ διαψευσθοῦμε.

Σημ. Ο.Τ.: «Δημοσιεύομεν τήν ἀνωτέρω ἀνέκδοτον ἐπιστολήν τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ (†) πρός τόν Ο.Τ. ἀπό τό ἀρχεῖον.

Previous Article

Διωγμὸς ἀξίων κληρικῶν

Next Article

Ἡ δῆθεν εὐλάβεια τοῦ Πάπα διὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον