ΑΠΟΤΡΕΠΟΜΕΝ “ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΣΙΚΟΝ” ΠΟΛΕΜΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΝ

Share:

Ὁ κ. Πομπέο μὲ τὸν Προκαθήμενον τῶν σχισματικῶν τῶν Σκοπίων (04.10.2019). Ὁ Κων/λεως μετὰ τὴν Οὐκρανίαν θὰ δώση αὐτοκεφαλίαν εἰς Σκόπια. Σεβασμιώτατοι, πεῖτε “ὄχι” εἰς τὸ ψευδοαυτοκέφαλον.

Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης

«Καὶ ἐλοιδόρησαν (οἱ Φαρισαῖοι) αὐτὸν (τὸν τυφλὸν) καὶ εἶπον, σὺ εἶ μαθητὴς Ἐκείνου (τοῦ Χριστοῦ), ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωϋσέως ἐσμὲν μαθηταί·» (Ἰωάν. θ΄ 28).
[Ἤτοι, καὶ (οἱ Φαρισαῖοι) εἰρωνεύθηκαν ἰσχυρὰ αὐτὸν (τὸν θεραπευμένο τυφλό), λέγοντας, ὅτι ἐσὺ εἶσαι μαθητὴς Ἐκείνου (τοῦ Χριστοῦ) ἐμεῖς εἴμεθα μαθηταὶ τοῦ μεγάλου Μωϋσέως].

Ἀπελπισία εἰς τοὺς Ψευδο-Αὐτοκεφαλιστάς

Νὰ προβοῦμε καὶ στὸν ἀναγκαῖο παραλληλισμὸ τοῦ τεθέντος ἀνωτέρω Εὐαγγελικοῦ χωρίου:
«Οἱ σύγχρονοι Φαρισαῖοι μᾶς εἰρωνεύονται καὶ μᾶς λέγουν: Ἐμεῖς εἴμεθα μαθηταί, ὑποτακτικοὶ καὶ δοῦλοι, τῶν πανισχύρων Ἀμερικανῶν, ἐσεῖς ὅμως εἶσθε ἐκείνου τοῦ ἀποχωρήσαντος ἀπὸ τὸν κόσμο τοῦτο Χριστοῦ».
«Ναί, ἡμεῖς, εἴμεθα τέκνα μόνον τοῦ Κυρίου καὶ θὰ πλεονεκτήσομε», ἀποκρινόμεθα μὲ σταθερὰ πεποίθηση.
Μεγάλος τρόμος καὶ ἀπελπισία κατέλαβε τοὺς Πολιτικοὺς καὶ Ἐκκλησιαστικοὺς ταγοὺς ποὺ ἐπιστηρίζουν τὴν “Ψευτο-Αὐτοκεφαλία” τῆς Οὐκρανίας.
Οὐδεμία ἀπὸ τὶς δέκα τρεῖς (13) Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες τοὺς ἀνεγνώρισε.
Οὔτε καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία φυσικὰ τὸ ἔκανε, οὔτε πρόκειται νὰ τὸ πράξη.
Οἱ πιέσεις πέφτουν στὸ κενὸ καὶ δὲν ἐπιφέρουν κανένα ἀποτέλεσμα.

Πιέζουν μὲ πλειάδα
Πρέσβεων ἀπὸ Η.Π.Α.

Πρὸ ἑξαμήνου λοιπὸν (6-5-19), μετέφεραν στὴν Ἀθήνα ΟΛΟΥΣ τοὺς Πρεσβευτὲς τοῦ ΥΠ.ΕΞ .τῶν Η.Π.Α., τοὺς ἁρμοδίους γιὰ παγκόσμια θέματα Θρησκειῶν, προκειμένου νὰ πιέσουν τὸν Προκαθήμενο τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ ὑπερασπιστὲς τῶν προκαλεσάντων τὸ Σχίσμα θριαμβολογοῦσαν, πὼς ἄμεσα θὰ ὑποταχθῆ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
Φυσικά, ἔπεσαν ἐντελῶς ἔξω στοὺς ἀνόμους ὑπολογισμούς των.
Ἡ πενταμελὴς ὁμάδα πιέσεως, ὑπὸ τὸν πρέσβη κ. Σάμιουελ Μπράουνμμπακ, πέρασε τὶς πύλες τοῦ Μελάθρου τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπεχώρησε μὲ ἄδεια χέρια καὶ σκυμμένο κεφάλι.

Περισφίγγουν καὶ μὲ τὸν ΥΠΕΞ,
τῶν Η.Π.Α. κ. Μ. Πομπέο

Κατ’ αὐτὴ τὴν ἐποχή, χρησιμοποιοῦν ἀκόμη μεγαλύτερα ὅπλα ἐξουσίας. Προσκαλοῦν τὸν ἴδιο τὸν ἐπικεφαλῆς τῶν Διπλωματικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν ΗΠΑ, τὸν Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν κ. Μάϊκ Πομπέο (4-5/10-19).
Προφανῶς, αὐτὸς θὰ προσπαθήση νὰ φέρη εἰς πέρας ἔργο ἀδύνατο. Νὰ διατάξη ὡς ἀφεντικὸ ὀγδόντα δύο (82) Ἱεράρχες. Ἔρχεται ἀκριβῶς κατὰ τὶς παραμονὲς τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ι.Σ.Ι.), πραγματοποιουμένη στὶς 8-11/10/19. Νομίζει πὼς θὰ διατάξη τοὺς Ἕλληνες Ἀρχιερεῖς, ὥστε αὐτοὶ νὰ ἀναγνωρίσουν Ἀχειροτονήτους καὶ Καθῃρημένους ὡς κανονικοὺς “Ἐπισκόπους”.

Μυστικὸς Στρατὸς
τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἑλλάδος

Οἱ Πατερικὲς Μορφὲς μᾶς ἐνισχύουν λέγοντάς μας πώς, ὁ Κύριος, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ φανερὸ “Στρατό” Του, τοὺς φανεροὺς Μαθητές του, στρατολογεῖ καὶ ἕνα ἄλλον ἀόρατο καὶ “Μυστικὸ Στρατό”, ποὺ εἶναι οἱ μυστικοὶ καὶ κεκρυμμένοι Μαθητὲς Νικόδημος καὶ Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας.
Ξαφνικά, κατὰ τὴν ἐπίσκεψι τοῦ ΥΠ.ΕΞ. τῶν Η.Π.Α. τὴν Κυριακὴ τὸ πρωΐ ἡ σύζυγός του μετέβη στὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου καὶ ἐκκλησιάσθηκε ὡς Ὀρθόδοξος Χριστιανή.
Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐπεβεβαιώθη, ὡς πλήρως ἀληθινὴ ἡ ἀνάρτησις Λιβανέζικης Ἱστοσελίδος, πὼς ἡ κ. Σουζάνα Πομπέου εἶναι Ἑλληνίδα Ὀρθόδοξος Χριστιανή.
Ἐξ ὅσων φαίνεται ἀνήκει στοὺς συνειδητοὺς Ἕλληνες γ΄ γενιᾶς ποὺ διατηροῦν καθαρὴ τὴν θρησκευτικὴ καὶ Ἑλληνική τους συνείδησι, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται.
Ἀλλὰ καὶ ὁ σύζυγός της κατάγεται ἀπὸ τὴν Μεγάλη Ἑλλάδα, τὴν λεγομένη Νότιο Ἰταλία.

Χωματένιο “Ἄγαλμα” ἀταλάντευτο

Φαντασθεῖτε ἐπάνω σ’ ἕνα χωματένιο “Ἄγαλμα” νὰ ἐξαπολύονται μυριάδες βόμβες καὶ εὐθύβολοι κεραυνοὶ καὶ αὐτὸ νὰ μὴ ὑφίσταται οὐδεμία ζημία. Νὰ παραμένη ἀγέρωχο. Σίγουρα, ἀπαρτίζεται ἀπὸ ἄλλο ὑπερκόσμιο ὑλικό.
Ἐπάνω του ὁ περίλαμπρος Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, μέσα του ἡ Χάρις τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ ἐν αὐτῷ ρέει τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου μας. Εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας, ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς παρατεινόμενος εἰς τοὺς αἰῶνες.

Β. Πούτιν: «Ὁ Πατριάρχης χρηματίσθηκε»

Ὀφείλουμε νὰ ὑπενθυμίζουμε πώς, αὐστηρὴ ἀπάντησι γιὰ τὶς ἐνέργειες τῆς ἄφρονος Ὑπερδυνάμεως τῶν Η.Π.Α. καὶ τοῦ ἐν “Φαναρίῳ” “Ὑπὸ-Προξένου” των, δημοσιοποίησε ὁ Πρόεδρος τῶν Ρώσων, ὁ κ. Βλαδίμηρος Πούτιν. Τὸ πανίσχυρο ἀντίπαλον δέος ἐνεργοποίησε στὴν κυριολεξία μιὰ ἀτομικὴ βόμβα:
-«Ὁ Πατριάρχης ΧΡΗΜΑΤΙΣΘΗΚΕ!».
Ἰδοὺ τί ἀναφέρουν σχετικῶς τὰ δημοσιεύματα:
«….ὁ Ρῶσος Πρόεδρος ὑποστήριξε πὼς «τὸ χρῆμα καὶ ἡ ἀμερικανικὴ ἐνθάρρυνση ἀποτέλεσαν κλειδὶ γιὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Βαρθολομαίου νὰ στηρίξει τὴν αὐτοκεφαλία στὴν Οὐκρανία».
«Θεωρῶ ὅτι βασικὸ κίνητρο τοῦ Βαρθολομαίου», κατήγγειλε, «εἶναι νὰ ὑποτάξει τὴν (σ.σ.: Οὐκρανικὴ) ἐπικράτεια καὶ στὴ συνέχεια νὰ ἀποκομίσει ὀφέλη ἀπὸ αὐτό. Θεωρῶ ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ βασικὸ κίνητρο, ἐκτὸς φυσικὰ ἀπὸ τὶς ὑποδείξεις τῆς Οὐάσιγκτον». (Ἐφημερὶς τὰ Νέα, 21-12-18)

Μύδρους εξαπέλυσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν εναντίον του Βαρθολομαίου


Καὶ νὰ ἡ χλιαρὴ κίνησις τοῦ “Φαναρίου” γιὰ τὴν αἰτίαση. Δὲν ἀποκρίνεται εὐθέως καὶ κατηγορηματικῶς, ἀλλὰ μὲ εἰρωνεῖες καὶ μὲ νηπιώδεις ὑπεκφυγές:
«Ὁ Βαρθολομαῖος ἀπάντησε στὸν Πρόεδρο τῆς Ρωσίας, ὅταν σήμερα δέχθηκε παιδιὰ ποὺ τοῦ εἶπαν τὰ κάλαντα.
«Ἂν καὶ ἡ ρωσικὴ Ἐκκλησία μὲ κατηγορεῖ ὅτι πῆρα χρήματα γιὰ νὰ κάνω αὐτὴ τὴν Αὐτοκεφαλία, στὴν πραγματικότητα δὲν πῆρα χρήματα, ἀλλὰ πολλὲς καραμέλες καὶ σοκολάτες ἀπὸ τὸ ἐργοστάσιο τοῦ Ποροσένκο», εἶπε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ἀναφερόμενος ἐμμέσως πλὴν σαφῶς στὸν Πούτιν» (Ἱστοσελὶς real.gr, 24/12/2018).
Ἐδῶ, τὸ οὐσιαστικότερο δὲν εἶναι τὸ τί ἀναφέρει ἕνα Πολιτικὸ πρόσωπο Παγκοσμίου ἀκτινοβολίας, ὅπως ὁ κ. Β. Πούτιν. Ἀληθὲς ἢ ψευδές. Ἀκριβὲς ἢ παρεφθαρμένο. Ὄχι!
Τὸ θέμα εἶναι ἡ ἀπολύτως ἀναγκαία ἐπίσημος ΚΑΝΟΝΙΚΗ ἀντίδρασις τοῦ “Φαναρίου”. Ἡ ὑποχρεωτικὴ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ Ἀπολογία. Τὰ ψεύδη δὲν τὰ ἀφήνουν νὰ αἰωροῦνται, ἐκτὸς … ἐὰν εἶναι ἀλήθεια.
Ὑπεράσπισις ποτὲ δὲν πραγματοποιήθηκε. Δὲν ὑπῆρξε καμιὰ δημοσία καὶ κατηγορηματικὴ διάψευσις γιὰ τὴ διπλὴ καὶ βαρυτάτη κατηγορία. Παρὰ μόνον, ὁ ἀνωτέρω καταγραφεὶς σκαιὸς νήπιος ἐπικοινωνιακὸς “ρητορικὸς ἑλιγμός”. Καθαρὰ δημοσιοσχεσίτικος καὶ ἀκατάλληλος νὰ ξεγελάση ἀκόμη καὶ ἁπλοϊκοὺς Χριστιανούς.
Κατ’ ἀλήθειαν, γιὰ τὴν οὐσία τῆς καταγγελίας, ἐπεκράτησε μόνον μία παγερὴ “Σιωπή”. Τέτοια πού, ὁ κάθε νοήμων καὶ λογικὸς Πιστός, εὔκολα δύναται νὰ τὴν ἑρμηνεύση ὡς “Ἐνοχικὴ Σιωπή”.
Ὁ Χριστὸς μᾶς παραγγέλλει νὰ ἀποκρινώμεθα μὲ σαφήνεια καὶ καθαρότητα εἰς ὅ,τι μᾶς ἐρωτοῦν καὶ εἰς ὅ,τι μᾶς κατηγοροῦν.
«Ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὐ οὐ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν» (Ματθ. ε΄ 37),
(Τουτέστιν, νὰ εἶναι δὲ ὁ λόγος ὁ δικός σας, τῶν μαθητῶν μου, ναὶ ναὶ ἢ ὄχι ὄχι. Τὸ δὲ περισσότερον ἀπὸ αὐτὰ προέρχεται μόνον ἀπὸ τὸν πονηρό, τὸν πατέρα τοῦ ψεύδους).
Τὴν ἴδια ἐντολὴ ἐπαναφέρει καὶ ὑπογραμμίζει ἔντονα καὶ ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ὁ θεῖος Παῦ­λος, στὴν Β΄ Κορ. γ΄ 10.

Ἀντιδρᾶ δυναμικὰ ὁ ΥΠΕΞ
τῆς Ρωσίας κ. Σ. Λαβρὼφ

Κατὰ τὸ τελευταῖο διάστημα, ὅπως ἀνεμένετο, οὕτω καὶ ἐγένετο. Παρὰ πᾶσαν προσδοκίαν γιὰ τοὺς ἀσυνέτους, στὸ παιγνίδι εἰσέρχεται πιὸ δυναμικὰ καὶ ἡ ἄλλη Ὑπερδύναμις, ἡ Ρωσία. Μόλις πρὸ ἡμερῶν (02-10-19), ὁ ἴδιος ὁ Ὑπουργὸς τῆς τῶν Ἐξωτερικῶν, ὁ κ. Σεργκέι Λαβρώφ, (Σέργιος Λάμπρου), ἐπετέθη κατὰ τῶν Η.Π.Α, γιὰ τοὺς ἀσφυκτικοὺς ἐκβιασμούς, ποὺ ἀσκοῦνται στὴν Ἑλλάδα, στὴν Κυβέρνησί της καὶ στὴν Ἐκκλησία της γιὰ τὸ προκείμενο μεῖζον θέμα.
Δημοσίως ἐξετόξευσε ἕνα δριμὺ κατηγορῶ κατὰ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς γιὰ πιέσεις πρὸς ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ὥστε αὐτὲς νὰ προβοῦν εἰς ἀναγνώρισι τῆς λεγομένης “Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας”.
Φαίνεται πώς, ἐπιτέλους “ἐξύπνησε” καὶ ἀντιδρᾶ δεόντως καὶ ἡ Ρωσία στὶς ἀνομίες τῶν Η.Π.Α., γιὰ τὸ θέμα.

Ἡ Ρωσία χρησιμοποιεῖ
τὰ Διπλωματικά της “Ὑπὲρ-Ὅπλα”

Εἶναι πασιφανὲς πώς ἡ Ὑπερδύναμις τῆς Ρωσίας κινητοποιεῖ δυναμικὰ καὶ ἀνάλογα τὸ δικό της Παγκόσμιο Διπλωματικὸ Μηχανισμό. Θὰ ὑποχρεώση τὶς ΗΠΑ νὰ “μαζευτοῦν στὸ καβούκι τους” καὶ νὰ μὴ παρανομοῦν στὴν Παγκόσμιο κονίστρα, περισφίγγοντας Ἐλεύθερες Χῶρες καὶ Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Νὰ μὴ τολμοῦν νὰ διασαλεύουν δολίως, τὴν ὅποια, μικρὴ ἔστω, Παγκόσμιο Δικαιοσύνη καὶ αὐτοτέλεια τῶν Λαῶν.
Ἀσφαλῶς οἱ Ρῶσοι διαθέτουν πανίσχυρα διπλωματικὰ ὅπλα, φανερὰ καὶ ἀφανῆ, γιὰ νὰ “περιθριγκώσουν” τοὺς Προτεστάντες τῶν Η.Π.Α., καί, ἐν προκειμένῳ, νὰ ἀνακόψουν τὶς ἐγκληματικές τους κινήσεις. Καὶ φρονοῦμε πώς, ἀναγκαστικῶς, θὰ ταπεινωθοῦν οἱ Ἀμερικανοί, διότι ἀσυλλόγιστα ἄνοιξαν πολλὰ μέτωπα καὶ ἀδυνατοῦν νὰ τὰ ἐλέγξουν.
Ἡ ὑπερφίαλος ὑπεροψία τους τοὺς εὐτελίζει. Πίστευαν ἀνοήτως ὅτι εἶναι οἱ “Μόνοι” Παγκόσμιοι Γεωπολιτικοὶ Παῖκτες. Καὶ τώρα ξυπνοῦν αἰφνιδιασμένοι, στὴν Οὐκρανία, στὴ Συρία, στὴν Λιβύη, στὸ Ἰράκ, στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, στὸ Ἰρὰν καὶ … στὴ Νότιο Ἀμερική, στὴν Βενεζουέλα καὶ ἀλλαχοῦ. Σπάζουν τὰ “μοῦτρα” τους στὴν κυριολεξία.
-Μαζευτεῖτε!!! Συνέλθετε. Δὲν ταξιδεύετε μόνοι σας ἐπάνω σ’ αὐτὸν τὸν Πλανήτη Γῆ, εἰδοποιοῦν μὲ αὐστηρότητα οἱ Ρῶσοι.
Καὶ γιὰ νὰ ἐπεκτείνουμε τὴν περίπτωσι ἐπικαιροποιοῦμε παλαιὰ ἐσθλὴ Σοφία. Μὲ “Χρονοκάψουλα” ἐκτελοῦμε “Χρονοτάξιδο” 2.600 ἐτῶν πίσω, ὥστε νὰ γευτοῦμε μία ἀλλιώτικη στιχομυθία:
-«Καὶ τί ἆραγε ἐνεργεῖ ὁ Θεὸς στὸν κόσμο;», ἐρώτησαν δεικτικὰ καὶ εἰρωνικά, ὁρισμένοι ἄθεοι ἀμφισβητίες τὸν Φιλόσοφο Στοχαστή. Πάραυτα, ὁ βαθύνοος Ποιητής, ἀνασύρει ἀτίμητο θεολογικὸ “μαργαρίτη” ἀπὸ τὰ ἀβόλιστα βάθη τοῦ ὠκεανοῦ.
-«Τοὺς μὲν “Ὑψηλούς” … χαμηλώνει, τοὺς δὲ … “Χαμηλούς” … ὑψώνει» (Χίλων ὁ Λακεδαιμόνιος, ἕνας ἐκ τῶν ἑπτὰ σοφῶν τῆς Ἀρχαιότητος).
(Ἤγουν, τοὺς ὑπερηφάνους ἐξουσιαστὲς τῆς Οἰκουμένης τοὺς ἀφαιρεῖ τὴν δύναμι καὶ ἀναβαθμίζει τοὺς ἁπλοϊκοὺς καὶ ταπεινούς, ὑψώνοντάς τους).

Ἀπάντησις: Δὲν ὑπάρχει
“Σύνοδος Αὐτοχειροτονήτων”

Καὶ ποιὰ θὰ εἶναι ἀσφαλῶς ἡ ἀπάντησις τῆς Ἑλλάδος, στοὺς πεμφθέντες καὶ “ἀποπεμφθέντες” “ἀποδιοπομπαίους” ντόπιους καὶ ξένους “Πομπέους”; Ἀπόκρισις τῶν ὅποιων ἀληθῶν Ἡγετῶν καὶ τοῦ Εὐσεβοῦς Λαοῦ της. Τῶν δυναμικῶν Κληρικῶν της καὶ τῶν σθεναρῶν Μοναχῶν της.
Πολλαπλὴ καὶ καταλυτική.
• «Δὲν ὑφίσταται “Σύνοδος Ἐπισκόπων” στὴν Οὐκρανία, ἡ ὁποία νὰ συναπαρτίζεται ἀπὸ Ἀχειροτονήτους καὶ Καθῃρημένους».
• «Φυσικά, δὲν θεωροῦνται ἔγκυρα τὰ “Ἱερὰ Μυστήρια”, τὰ τελούμενα ἀπὸ τέτοιου εἴδους ρασοφοροῦντα ἄτομα».
• «Ἐδῶ εἶναι Βαλκάνια, «δὲν εἶναι «Παῖξε – Γέλασε!»».
• «Κυρίως δὲ ἐδῶ εἶναι Μεγάλη Ρωμιοσύνη, «δὲν εἶναι Παῖξε – Γέλασε!». Πολλοὶ νομιζόμενοι κοσμοκράτορες «θρυμμάτισαν τὰ μοῦτρα τους».
Δὲν ἀνοίγομεν “Ἑλληνο-Ρωσικὸν” πόλεμον
Ἐδῶ στὴν Πύλη τοῦ Παραδείσου ποὺ ἀποκαλεῖται Ἑλλάς, τὰ ζητήματα διακινοῦνται στὸ πλαίσιο καὶ στοὺς ρυθμοὺς τοῦ Ἱ. Εὐαγγελίου καὶ τῶν Ἱ. Κανόνων. Ἡ Ρωμιοσύνη δὲν πρόκειται νὰ ἀνοίξη “Ἑλληνο-Ρωσικὸ” πόλεμο εἰς θέματα Ὀρθοδοξίας, ἐπειδὴ τὸ διατάσσουν οἱ Ἀμερικανοί, γιὰ τὰ γεωπολιτικά τους συμφέρονται. Ἐμεῖς δὲν πρόκειται νὰ σχίσουμε τὸν Ἱ. Χιτῶνα τοῦ Κυρίου μας, μὲ ἀνίατο Σχίσμα, γιὰ τὰ “ἀλαμπῆ” μάτια τῆς Οὐασιγκτῶνος.
Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο, ὁ κ. Μ. Πομπέο ἀποπέμπεται, ὅπως τοῦ ἀξίζει, ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Ἐξοβελίζεται ἀπὸ τὰ ἐσωτερικὰ θέματα τῆς Πανορθοδοξίας. Θὰ παραμείνη μόνος του καὶ εὐτελισμένος, συνακολουθούμενος ἀπὸ τὸν ὑφιστάμενό του τὸν “Ὑπο-Πρόξενο”, ὁ ὁποῖος ἐπιπλέει κάπου ἐκεῖ στὸ “Βόσπορο”.
Νὰ μὴ λησμονοῦμε μὲ πόση ἐνάργεια, τὸ ἀδιάψευστο στόμα τῆς Θεοτόκου Στρατηγοῦ μας, καταγράφει δυναμικὰ καὶ ποιητικὰ τὴν ἔκβασι τῶν Ἱστορικῶν μεταπτώσεων:
«Καθεῖλεν (ὁ Κύριος) δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινοὺς» (Λουκ. α΄ 52).
[Τουτέστιν, ἐγκρέμισε (ὁ Κύριος) μεγάλους βασιλιάδες καὶ δυνάστες ἀπὸ τοὺς θρόνους των καὶ ἀνύψωσε στὴν ἐξουσία ἀνθρώπους ταπεινοὺς καὶ πτωχούς].

Previous Article

Περί ακύρου των χειροτονιών των ουκρανών σχισματικών και μη κανονικότητας της «Ορθοδόξου εκκλησίας της Ουκρανίας»

Next Article

ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» ΚΑΙ «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ