ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟΝ!

Share:

Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ

  Τὶς τελευταῖες δεκαετίες εἶναι κοινῶς διαπιστωμένο, ὅτι κάποιοι γνωστοί- ἄγνωστοι κύκλοι, μὲ προεξάρχοντα τὰ σκανδαλοθηρικὰ ΜΜΕ, παραμονὲς τῶν δύο σπουδαιοτέρων ἑορτῶν τῆς χριστιανοσύνης, Χριστουγέννων καὶ Πάσχα, βομβαρδίζουν τὸ λαό μας μὲ ἄθλια θεατρικά/ κινηματογραφικά/ συγγραφικὰ ἔργα (ὅπως «ὁ τελευταῖος πειρασμός», «ὁ ἅγιος Πρεβέζης»,«τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Ἰούδα», «Κώδικας Ντὰ Βίντσι», σκάνδαλον Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου, κ.ἄ.). Σκοπός τους νὰ κλονίσουν τὴν πίστι τῶν πιστῶν στὸ Θεὸ καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη τους στὴν Ἐκκλησία. Εἶναι ἐπίσης γνωστό, πὼς σκοτεινὲς δυνάμεις ἀπεργάζονται τὴν ἐκθεμελίωσι τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν Εὐρώπη καὶ κυρίως στὰ παραδοσιακὰ Ὀρθόδοξα ἔθνη, μὲ τὴν Ἑλλάδα, ὡς καρδιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας, νὰ ἀποτελεῖ κεντρικὸ ἐχθρικὸ στόχο τους.

  Στὶς ἡμέρες μας, βλέποντας οἱ κύκλοι αὐτοὶ μὲ ἀνησυχία, ὅτι ἡ προσχεδιασμένη πανδημιακὴ ἀπάτη, ποὺ προπαγάνδισαν ἐργολαβικῶς ἐπὶ διετία, τὸ κλείσιμο τῶν Ὀρθοδόξων ναῶν καὶ ἡ δικτατορικὴ στέρησι ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν δὲν κατάφεραν νὰ κάμψουν τὸ θρησκευτικὸ φρόνημα τοῦ λαοῦ μας, –ἀντιθέτως τὸ ἀνύψωσαν καὶ χαλύβδωσαν–, ἀνακάλυψαν δύο ἑστίες στὴν καρδιὰ τῆς Ἀθήνας, ποὺ διατηροῦν ἄσβεστη τὴν πίστι καὶ ἐλπίδα τῶν πιστῶν χριστιανῶν, καί, πρὶν ἀκόμη ἀποφανθῇ ἡ δικαιοσύνη (πολιτικὴ καὶ ἐκκλησιαστική), ἀφαιρώντας τὸ ἀναφαίρετο τεκμήριο ἀθωότητος, κατηγοροῦν, δικάζουν καταδικάζουν, δυσφημοῦν, σπιλώνουν δύο κληρικούς, τοὺς ὁποίους κυριολεκτικὰ ἔχει ἀγκαλιάσει τὸ πανελλήνιο. Ἔτσι σπείρουν ζιζάνια ἀμφιβολίας στὶς ἀνυποψίαστες ψυχές, προκαλοῦν δυσπιστία ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας καὶ οὐσιαστικὰ οἱ κατήγοροι γίνονται πολέμιοι τῆς Πίστεως καὶ ἐχθροὶ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ! Γίνεται πλέον ἀντιληπτό, ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ δυσ­φημιστικὴ ἐκστρατεία κατὰ τοῦ π. Δημητρίου Λουπασάκη τῶν Ἁγίων Ἰσιδώρων τοῦ Λυκαβηττοῦ, καθὼς καὶ ἡ ἀκολουθήσασα ἐκστρατεία κατὰ τοῦ π. Ἀντωνίου Παπανικολάου τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου δὲν ἔχει ἁγνὰ καὶ ἄδολα κίνητρα. Στὴν πρώτη μάλιστα περίπτωσι, ἀρχιερατικά, δυσ­τυχῶς, χείλη, –τὰ ὁποῖα ὑποτίθεται ὅτι οὐ ψεύδονται–, χαρακτήρισαν τὸν μὲν ἱερέα ὡς «θαυματοποιό» (ἀμφισβητώντας οὐσιαστικὰ τὰ πολλαπλὰ θαύματα, ποὺ τελεῖ ἡ χάρι τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας στὸν Λυκαβηττό), τὰ δὲ θαύματα ὡς «πληγή» καὶ «ἀπάτη ὁλκῆς»! Πλήρη σοφίας καὶ δικαιοσύνης ἀρχιερατικὰ πορίσματα! Ἐλέησον αὐτούς, Κύριε, καὶ «μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην». Οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ τοσαύτην πώρωσιν εὕρομεν. Οἱ Ἰουδαῖοι ἀρχιερεῖς δὲν ὠνόμασαν ποτὲ τὶς χαριτόβρυτες κολυμβῆθρες (δεξαμενές) Σιλωὰμ καὶ Βηθεσδᾶ «πληγές»! Οἱ θαυματουργικὲς θεραπεῖ­ες πληγές, τὸ φῶς σκότος!

  Πληγές, ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, εἶναι οἱ συνεπίσκοποί σας, ποὺ ὑποστηρίζουν γυμνῇ τῇ κεφαλῇ τὴ θεομίσητη ὁμοφυλοφιλία καὶ ὅλα τὰ συναφῆ ἁμαρτήματα, καθὼς καὶ ὅσοι ἀπὸ ἐσᾶς, συνεργοῦντες ἀβασάνιστα μὲ ἀσυνειδήτους κυβερνῆτες, κλείσατε τίς ἐκκλησίες, καταργήσατε τὴν περιφορὰ τῶν ἐπιταφίων, μεταφέρατε ἀντικανονικὰ τὴν ὥρα ἑορτασμοῦ τῆς Ἀναστάσεως, συνοδοιπορεῖτε μὲ αἱρετικοὺς πατριάρχες, ὑποστηρίζετε τὴν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμβαρίου, συλλειτουργεῖτε μὲ ἀχειροτονήτους καὶ σχισματικοὺς «ἐπισκόπους» κ.ο.κ.

  Ὅσο γιὰ τὰ ἀνθρωποφάγα ΜΜΕ συνιστοῦμε στοὺς ἁρμοδίους νὰ μελετήσουν τὴν περίφημη «πρὸς Εὐτρόπιον ἐπιστολήν» τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, διότι στὴν τόσο ἀπρόβλεπτη ζωὴ «ἔχει ὁ καιρὸς γυρίσματα», ὅπως λέγει ὁ θυμόσοφος λαός μας καὶ ἀποδεικνύει ἀδυσώπητα ἡ καθημερινότητά μας. Ὁ δὲ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς διαβεβαιώνει, ὅτι «ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθή­σεται ὑμῖν» (Ματθ. 7:2).

  Σημ. «Ο.Τ.»: Ὁ «Ο.Τ.» εἰς ὑποθέσεις αἱ ὁποῖαι δὲν ἅπτονται τοῦ δόγματος καὶ εἰς τὰς ὁποίας ἀναμένεται νὰ ρίψη ἅπλετον φῶς ἡ δικαιοσύνη δημοσιεύει ἄρθρα ἐγκρίτων συνεργατῶν προκειμένου νὰ ἀναδεικνύωνται καὶ ἕτεραι ὄψεις αὐτῶν τῶν ζητημάτων, εἰς τὸ πλαίσιον προσπαθείας ἀντικειμενικῆς πληροφορήσεως.

Previous Article

Μεγάλη ἡ διακινδύνευσις μὲ τὴν ἀξιοποίησιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας

Next Article

Ἀνόσιος καὶ ἀνούσιος διάλογος μὲ αἱρετικοὺς Ἀγγλικανούς