ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΣ «ΟΥ ΓΑΡ ΟΙΔΑΣΙ ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙ»

Share:

Ὑπέταξαν τὴν Ἀνάστασιν εἰς τὰ «μέτρα»
τοῦ ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΥ κ. Μητσοτάκη!

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΣ
«ΟΥ ΓΑΡ ΟΙΔΑΣΙ ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙ»

Ζήτημα ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ἡ τέλεσις τῆς Ἀναστάσεως
κατὰ μεταμεσονύκτιον ὥραν, ὅπως ἀναφέρουν οἱ Ἱ. Εὐαγγελισταὶ
καὶ ἐθέσπισεν ΑΠΑΡΑΒΑΤΩΣ ὁ 89ος Κανὼν
τῆς Πενθέκτης Ἁγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος

Δὲν πιστεύουν εἰς τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου! Δὲν πιστεύουν εἰς τίποτε ἀπολύτως! «Κάνουν μεγάλους Σταυροὺς», ἐνῶ εὑρίσκονται μὲ τὴν πλευ­ρὰν τῶν Σταυρωτῶν τοῦ Κυρίου! Ὅλοι ὅσοι ἐπιθυμοῦν εἴτε πολιτικοὶ εἴτε ἀρχιερεῖς εἴτε ἁπλοὶ ἄνθρωποι νὰ ἀποστερήσουν τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τὴν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα, κρατοῦντες, ὑπὸ ὁμηρίαν τοὺς ἱεροὺς ναοὺς δὲν διαφέρουν εἰς τίποτε ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς τῶν πρώτων αἰώνων, ἐκ τῶν ὁποίων ἄλλοι δὲν ἐπίστευαν ὅτι ὁ Χριστὸς ἀνεστήθη σωματικῶς καὶ ἄλλοι ἑόρταζαν τὸ ἰουδαϊκὸν Πάσχα, διότι ἐξίσωναν τὸ συμβολικὸν νομικὸν Πάσχα μὲ τὴν πραγματικὴν Ἀνάστασιν. Ἐκεῖ ἔχομεν φθάσει σήμερον: εἰς τὴν ἀποστασίαν! Ὅλα διὰ τοὺς Διοικοῦντας εἶναι συμβολικά! Δὲν ἐνίκησεν ὁ Χριστὸς τὸν θάνατον, ἀλλὰ τὰ ἐμβόλια καὶ ἡ καραντίνα! Δυσ­τυχῶς, δὲν ὑπάρχουν Ἅγιοι Πατέρες νὰ τοὺς καταδικάσουν, ἀλλὰ θὰ τοὺς «καταδικάση» ὁ λαὸς καὶ τοὺς μὲν καὶ τοὺς δέ!

Κύριε Πρωθυπουργέ,
θὰ ἔχετε τὸ τέλος
τοῦ Πιλάτου!

Δὲν ἀπευθύνονται τὰ παρόντα εἰς τὸν κ. Πρωθυπουργόν, διότι δὲν ἀκούει κανένα παρὰ μόνον τὰς ἐντολάς τῶν μασονικῶν στοῶν καὶ τῶν διεθνιστικῶν δικτύων. Αὐτοὶ διαφεντεύουν τὸν ἴδιον, τὴν Κυβέρνησίν του καὶ τὴν πατρίδα μας! Ἀπευθύνονται ὅσα γράφομεν εἰς τὸν πιστὸν λαὸν, ὁ ὁποῖος πλήττεται δεινῶς ἀπὸ τὴν ἀντίχριστον πολιτικήν!

Ο ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΣ κ. Μητσοτάκης, ἀφοῦ ἐπρόδωσε τὴν ἐμπιστοσύνην ἐκείνων τῶν Ἑλλήνων, ποὺ ἐπίστευσαν ὅτι θὰ ἀναιροῦσε τὴν ἐκπώλησιν τῆς Μακεδονίας, ἀφοῦ ἐνέπαιξεν ὅλους τούς φιλοθεάμονας τῶν κρατικοδιαίτων συστημικῶν ΜΜΕ ὅτι τὰ «λοκντάουν» ἔσωσαν τὴν χώραν μας ἀπὸ τὴν ἐπιδημίαν, συνεχίζει νὰ καταπατῆ τὰς θρησκευτικάς ἐλευθερίας καὶ νὰ μὴ ἐπιτρέπη τὴν ἐλευθέραν προσέλευσιν τῶν πιστῶν εἰς τὸ μοναδικὸν στήριγμά των, εἰς τὴν Ἐκκλησίαν!

Ὡς ἄλλος Πιλᾶτος «νίπτει τὰς χεῖρας του» μεταθέτων δῆθεν τὴν εὐθύνην τῶν μέτρων εἰς τοὺς λοιμωξιολόγους, διὰ τοῦτο καὶ τὸ τέλος τοῦ Πιλάτου θὰ ἔχη. Ὅταν ἀντιληφθῆ ὁ λαὸς τὴν ζημίαν ποὺ προεκάλεσεν εἰς τὴν Ἑλλάδα, θὰ «ξηλωθῆ» ἀπὸ «προσώπου γῆς»! Ἀκόμη ὅμως καὶ ἂν ἐξαπατήση τὸν λαόν, ὥστε μὲ εὐρωπαϊκὰ τεχνάσματα νὰ μοιράση χρήματα παντοῦ, δὲν θὰ ἐκφύγη τῆς αἰωνίου καταδίκης, διότι προετίμησε νὰ ἀπελευθερώση τὰς δραστηριότητας «τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπατεῶνος», τὸν Βαραββᾶν, ἀλλὰ ὄχι τοὺς ἱεροὺς ναούς.

Κυρία Ὑπουργέ,
θὰ καταλήξετε
εἰς τὸν ἀγρὸν
τοῦ Κεραμέως!

Μὲ καμάρι ἡ κ. Ὑπουργὸς (πάλαι ποτὲ Ἐθνικῆς) Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως ἀνεκοίνωσε τὴν χορήγησιν ἀπὸ τὸ κράτος ἐφάπαξ ποσοῦ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. «Ἔθος» τοῖς Ὑπουργοῖς «ρίπτειν τὰ τίμια»! Μήπως εἶναι τὰ χρήματα τῶν φορολογουμένων πιστῶν, τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ποὺ κατεσπατάλησε τὸ κράτος «ζῶν ἀσώτως», τῶν «παγκαρίων», πού ἔμειναν ἄδεια ὑπαιτιότητι τῆς Κυβερνήσεως, τὰ ὁποῖα ἐπιστρέφει ἡ κ. Κεραμέως εἰς τὸν φυσικὸν ἰδιοκτήτην καὶ αὐτὸ τὸ παρουσιάζει ἡ κ. Ὑπουργὸς ὡς εὐεργεσίαν! Δὲν ἔχει ἀνάγκην ἡ Ἐκκλησία τὰ ἀργύρια τῆς προδοσίας; Μήπως πρόκειται γιὰ τὸ ἀντίτιμον διὰ τὴν σιωπὴν τῶν Ἱεραρχῶν εἰς τὴν κατάπαυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας; Ἀφήσατε τοὺς ἱεροὺς ναοὺς ἀνοικτοὺς καὶ τότε θὰ ἴδετε καὶ πάλιν ὅτι καμίαν χρείαν τῶν «ἐπὶ τιμῇ αἵματος» χρημάτων δὲν ἔχει ἡ Ἐκκλησία!

Ἀντιθέτως, τὴν ἀνάγκην τῆς Ἐκκλησίας ἔχει ἡ κ. Ὑπουργὸς καὶ ὄχι μόνον διὰ τὰς ψήφους! Θὰ ἔπρεπε νὰ ζητῆ τῆς Ἐκκλησίας τὴν συγχώρησιν διὰ «πάντα τὰ ἐγκλήματα» αὐτῆς! Δὲν εἶναι μόνον αἱ σαρωτικαὶ ἀποφάσεις της διὰ τὰ θρησκευτικά, τὴν γενετήσιον ἀγωγὴν κ.λπ., πού ἀφήνουν ὄπισθέν τους μίαν καθημαγμένην νεολαίαν, ἀλλὰ καὶ ὁ τρόπος τῆς παρουσίας εἰς τοὺς ἱεροὺς ναούς. Πέρυσι ἐνεφανίσθη μὲ μάσκα εἰς τὴν Ἀνάστασιν τυπικῶς καὶ δι’ ὀλίγον, ὥστε νὰ ἐξαργυρώση ἐκ τῶν προτέρων τὴν καλὴν εἰκόνα διὰ τὰ θεοκτόνα κυβερνητικὰ σχέδια νὰ παραμείνουν ἐπὶ ἔτος οἱ ἱεροὶ ναοὶ ἄνευ πιστῶν! Ἤλλαξαν τὰ μέτρα μόνον διὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ τὴν ἑορτὴν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, προκειμένου νὰ ἔχουν ἄλλοθι οἱ  πολιτικοὶ νὰ μεταβοῦν εἰς τοὺς Καθεδρικοὺς, διὰ νὰ τοὺς προβάλλη ἡ τηλεόρασις! Ἐδολοφόνησε τὴν πίστιν τῶν ἀνθρώπων, ποὺ εἶναι εἰκόνες τοῦ Θεοῦ στερῶντας τους τὸν Θεάνθρωπον! Ἔστρεψε τοὺς ἀνθρώπους τοιουτοτρόπως εἰς τὴν κατανάλωσιν ναρκωτικῶν, ποὺ ηὐξήθησαν ραγδαίως, ὅπως καὶ ἡ ἐνδοοικογενειακὴ βία! Ἐκείνη πού «ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι», πῶς θὰ «ἔσωζεν ἄλλους»; Τοιοῦτοι πολιτικοὶ εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἑλλάδα ἐξωστρακίζοντο καὶ ἐγίνοντο ξένοι! Καὶ εἰς τοὺς ξένους οὔτε τὸ ἴδιον χῶμα δὲν ἁρμόζει καὶ κατέληγαν κατὰ τὰ Ἱ. Εὐαγγέλια εἰς τὸν «ἀγρὸν τοῦ Κεραμέως». Αὐτὸν ἀγοράζει, κ. Ὑπουργέ, ἡ «χορηγία» Σας!

Σεβασμιώτατοι, οἱ Ἀρχιερεῖς ἐσφράγισαν
τὸν τάφον τοῦ Κυρίου!

Πῶς, ἆραγε, Σεβασμιώτατοι, θὰ πῆτε ψέματα δημοσίως ἐνώπιόν του Θεοῦ; Πῶς κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος θὰ ψάλετε «Σήμερον ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡμᾶς συνήγαγε», ὅταν ἀπὸ τὰ ἑκατομμύρια πιστῶν, θὰ ἔχετε ἐπιτρέψει μόνον εἰς 50 ἢ 100 ἄτομα νὰ εἶναι παρόντα; Δὲν ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι τὸ Πάσχα, ἐπειδὴ ἦτο ἡ «ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν» ὑπεχρέωνε μέχρι καὶ τοὺς ἀσκητάς νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν ἐπιβεβλημένην εἰς τὸν ἑαυτὸν τους ἀπομόνωσιν, τὸν ἐγκλεισμόν, διὰ νὰ πανηγυρίσουν ὅλοι μαζί; Τὰ καταργεῖτε ὅλα; Ναί, διότι ἡ ἰδικὴ σας πρότασις πρὸς τὴν Κυβέρνησιν ἔγραφεν ἕνα ἄτομον ἀνὰ μερικὰ τετραγωνικά, ποὺ διὰ τοὺς περισσοτέρους ἱεροὺς ναοὺς σημαίνει ἐλάχιστα ἄτομα, δηλ. ἐμπαιγμὸς πρὸς τοὺς πιστοὺς καὶ τοὺς κληρικούς σας! Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὸ ἀνώτατον ὅριον τῶν 100 ἀτόμων -ἔστω καὶ διὰ τοὺς Καθεδρικοὺς- εἶναι μία ἀπόδειξις τῆς παραδοχῆς τῆς ἐνοχῆς σας, διότι ὑποβιβάζετε τοὺς ἱεροὺς ναοὺς εἰς χειροτέραν θέσιν ἀπὸ τὰ ὑπερκαταστήματα, ποὺ δὲν ἔχουν τοιοῦτον περιορισμόν, ἀποκαλύπτοντες κατὰ βάθος τὸν φόβον σας ὅτι «εἰς τοὺς ναοὺς κολλάει»! Οἱ ἴδιοι στοχοποιεῖτε τὴν θείαν λατρείαν! Φοβεῖσθε μήπως ἀπευθύνουν καὶ εἰς ἐσᾶς τὸ «οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος» καὶ διὰ τοῦτο προτιμᾶτε νὰ παραμείνετε τύποις ἔξω τοῦ «πραιτωρίου», ἀντὶ νὰ μεταβῆτε εἰς τὸ Μέγαρον Μαξίμου καί νά ἀπαιτήσετε ἀπό τον κ. Πρωθυπουργόν τήν ἐλευθερίαν τῆς Ἐκκλησίας, «ἵνα μὴ μιανθῆτε, ἀλλ’ ἵνα φάγητε τὸ Πάσχα», ἐγκαταλείποντες καὶ πάλιν τὸν Χριστὸν τὴν ὑστάτην ὥραν, διὰ νὰ τὸν σταυρώση ἡ πολιτικὴ ἐξουσία!

Ἡ πολιτικὴ ἐξουσία Τὸν ἐσταύρωσεν, ἀλλὰ οἱ Ἀρχιερεῖς ἦσαν ποὺ ἐσφράγισαν τὸν τάφον. Τί εἶπεν ὁ Πιλᾶτος εἰς τοὺς «ἀρχιερεῖς καὶ φαρισαίους», πού ἐζήτησαν τὴν σφράγισιν τοῦ μνημείου; «ἔχετε κουστωδίαν, ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. Οἱ δὲ (ἀρχιερεῖς) πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας» (Ματ. κζ΄ 66)! Ἡ ἱστορία λοιπὸν ἐπαναλαμβάνεται: Προέτρεξεν ἡ Ἱεραρχία νὰ μειοδοτήση εἰς μέτρα καίτοι ἡ Κυβέρνησις τίποτε δὲν εἶχεν ἀκόμη ἐξαγγείλει. Τοιουτοτρόπως διὰ τοὺς ἀφελεῖς παρουσιάζεται ἡ Ἱεραρχία ὡς ἐπιδιδομένη εἰς κάποιαν προσπάθειαν καὶ ἡ Κυβέρνησις ὡς ὑποχωροῦσα σεβομένη τὴν Ἐκκλησίαν. Κανεὶς δέν θά σκεφθῆ ὅτι πρόκειται περί συμπαιγνίας;

Ἀσέβεια ἡ ἀλλαγὴ τῆς Ἀναστάσεως

Πλεῖστα ἐκκλησιολογικὰ ἐρωτήματα πηγάζουν ἀπὸ τὰς ἐπαφὰς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν μὲ τὸν κ. Πρωθυπουργὸν καὶ τὸ δελτίον τύπου τῆς ΔΙΣ τῆς 20ῆς Ἀπριλίου 2021. Ἡ ΔΙΣ εἶχεν ἀποστείλει ἐπιστολὴν πρὸς τὸν κ. Πρωθυπουργὸν ζητοῦσα τὴν ἱκανοποίησιν συγκεκριμένων αἰτημάτων. Ἀκόμη καὶ εἰς αὐτὰ ὅμως ἐνέδωσεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μὲ αἰχμὴν τοῦ δόρατος τὴν ἀλλαγὴν τῆς ὥρας τῆς Ἀναστάσεως. Διατί νὰ ἐξουσιοδοτηθῆ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νὰ συνομιλήση μόνος μὲ τὸν κ. Μητσοτάκην; Εἰς τὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα ΠΑΝΤΟΤΕ θεσμοθετεῖται ἀντιπροσωπία, διότι δὲν πρόκειται διὰ «προσωπικὴν ὑπόθεσιν». Δὲν εἶναι κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, διὰ νὰ συνομιλῆ μὲ τὴν de facto κεφαλὴν τῆς Πολιτείας!

Ἀπὸ τὰς δηλώσεις τῶν τελευταίων ἡμερῶν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ΜΜΕ κατέστη γνωστὸν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δέχεται πιέσεις. Διατί ὁ ἴδιος δὲν προβαίνει εἰς διάγγελμα πρὸς τὸν ἑλληνικὸν λαόν; Πῶς δέχεται ἡ ΔΙΣ νὰ τὸν ἀφήνη μόνον καὶ ἀπροστάτευτον μὲ τὸν κ. Μητσοτάκην; Διατί οἱ Ἱεράρχαι δὲν ἀπαιτοῦν σύγκλησιν τῆς Ἱεραρχίας, ὥστε νὰ διαμοιρασθῆ ἡ πίεσις; Αὐτὸ νὰ εἴπουν πρὸς τὸν Πρωθυπουργόν: «Ἔχομεν Συνοδικὸν Σύστημα καὶ δὲν δύναται νὰ ἀποφασίζη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος»! Ἡ ὀπισθοχώρησις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου γίνεται «νόμος» διὰ τὸν ἑορτασμὸν τοῦ Πάσχα; Τελικῶς, ἀπεκτήσαμεν καὶ «Πάπαν τῶν Ἀθηνῶν»; Τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς ΔΙΣ γράφει ὅτι ἡ ἰδία ἁπλῶς «ἐνημερώθηκε»! Οὔτε ἐνέκρινεν οὔτε ἐψήφισεν οὔτε τίποτε, παρὰ μόνον ἀπεδέχθη παθητικῶς τὸν ἐνδοτισμὸν ἑνὸς ἀνθρώπου ὑπὸ τὴν πίεσιν τοῦ ἀδιστάκτου κυβερνήτου! Ὁ ρόλος τῶν περίπου ὑπολειπομένων 70 Ἱεραρχῶν εἶναι ἐκκλησιολογικὸς ἢ διακοσμητικός;

Ἡ παρουσιαζομένη ὡς βελτίωσις τῶν συνθηκῶν ἐκκλησιασμοῦ κατὰ τὴν Μ. Ἑβδομάδα οὔτε ἀνταποκρίνεται εἰς τὸ αἴσθημα τῶν πιστῶν οὔτε εἶναι βέβαιον ὅτι δὲν θὰ τροποποιηθῆ ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν, ὅπως ἔγινε π.χ. καὶ τὰ Θεοφάνεια. Διὰ τοῦτο καὶ τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς ΔΙΣ πλὴν τῶν ὡρῶν δὲν ἀποτυπώνει συγκεκριμένα μέτρα, καθὼς ἀναμένει καὶ ἡ ἰδία τὴν ΚΥΑ! Τὸ Κράτος θὰ καθορίζη τὴν λειτουργίαν τῆς Ἐκκλησίας; Ἔπρεπε νὰ στοιχηθῆ εἰς κοινὴν γραμμὴν μὲ τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης, ὅπως καὶ τῆς Κύπρου, ποὺ δὲν θεωροῦν δοκίμους τὰς ἀλλαγάς εἰς τὰ ὡράρια. Ἀλήθεια, αἱ Μητροπόλεις τῶν Δωδεκανήσων τί θὰ πράξουν; Ἑκάστη ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία θὰ πράττη διαφορετικά;

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἀρρυθμίαν προκύπτουν καὶ σοβαρὰ θεολογικὰ ζητήματα μὲ τὴν ἀλλαγὴν τῆς ὥρας τῆς Ἀναστάσεως. Πῶς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος παραβαίνει τὸν 89ον Κανόνα τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποὺ ἀπαγορεύει τέλεσιν τῆς Ἀναστάσεως πρὶν τὸ μεσονύκτιον; Πῶς θὰ τελεσθοῦν δύο Θ. Λειτουργίαι, τὴν ἴδιαν ἡμέραν καί ἀπὸ τὸν ἴδιον ἱερέα, τὸ Μ. Σάββατον, κάτι ποὺ ἀπαγορεύεται ρητῶς; Πῶς καταργεῖται ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ τὸ συμβολικὸν «τριήμερον» τῆς ταφῆς τοῦ Κυρίου; Ὁ συμβολισμὸς περιέχει κάποια θεολογικὴν σημασίαν, ἡ ὁποία ἀνταποκρίνεται εἰς τὴν ἱστορικὴν πραγματικότητα. Διαλύοντες τὴν σχέσιν ἱστορίας καὶ συμβολισμοῦ ἀπονοηματοδοτεῖται ἡ Λειτουργική! Μήπως αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπός; Μὲ τὴν ἀποσύνθεσιν τῆς Λειτουργικῆς καὶ τὴν μετάθεσιν τῆς Ἀναστάσεως νὰ ὁδηγηθῶμεν εἰς ὁμοίαν πορείαν μὲ αὐτὴν τοῦ Παπισμοῦ, μετὰ καὶ τὴν μεταρρύθμισιν τῆς λατρείας κατὰ τὴν Β΄ Βατικανήν, καὶ τελικῶς εἰς ἀλλαγὴν Πασχαλίου καὶ κοινὸν ἑορτασμὸν τοῦ Πάσχα τὸ 2025;

Ἡ ΔΙΣ, ποὺ δέχεται τὴν ἀνατροπὴν θεμελιωδῶν ζητημάτων τῆς Ἐκκλησίας, νὰ γνωρίζη ὅτι θὰ ὑποστῆ καὶ τὴν διακωμώδησιν τῆς λατρείας, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἱεραρχῶν (π.χ. ἤδη ΜΜΕ ἔγραψε: «Θὰ ἀναστήσουν τὸν Χριστὸ τὴν δεύτερη μέρα»!). Τί τελικῶς ἐξυπηρετεῖ; Τὴν προπαγάνδα ὅτι ὁ κορωνοϊὸς πρὶν τὶς 12 δὲν «κολλάει», ἐνῷ μετὰ τὶς 12 «κολλάει»; Νὰ δέχεται ὅτι πανηγυρίζει μὲ τὴν «Ζωή (ἀκόμη) ἐν τάφῳ»; Ἡ ἀποδοχὴ αὐτῶν τῶν παραλογισμῶν εἰς θεολογικὸν καὶ πολιτικὸν ἐπίπεδον δεικνύει τὴν πλήρη ὑποταγὴν-ἀλλοτρίωσίν της.

Φωνὴ λαοῦ, ὀργὴ Θεοῦ

Χιλιάδες ὑπογραφαί ἔχουν συγκεντρωθῆ διὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν ἱερῶν ναῶν. Ὁ «Ο.Τ.» ἤδη ἀπὸ τὸν Αὔγουστον ἔδωσε τὸ σύνθημα τοῦ «πνευματικοῦ ξεσηκωμοῦ» μὲ τὴν συλλογὴν ὑπογραφῶν, διότι τί νόημα ἔχουν οἱ ἑορτασμοὶ διὰ τὰ 200 ἔτη ἐθνεγερσίας, ὅταν ὁ λαὸς δὲν λαμβάνη τὸ μήνυμα ὅτι πρέπει κάθε ὥραν νὰ εἶναι ἕτοιμος διὰ τὸν πνευματικὸν «ξεσηκωμόν»; «Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ ἡμέρα σωτηρίας»! Κατόπιν ὀρθῶς ἔπραξαν καὶ πολλοὶ ἄλλοι σύλλογοι καὶ συνεκέντρωσαν ὑπογραφάς, ἔστω καὶ ἂν οἱ «δοκοῦντες» ὅτι διοικοῦν δὲν τείνουν εὐήκοα ὦτα. Ἀρκεῖ καὶ μόνον τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ κοινωνία κοχλάζει ἐναντίον ὅσων τὴν ἐποχὴν τῆς Τουρκοκρατίας θὰ ἦσαν μὲ τὸ μέρος τῶν Κοτζαμπάσιδων καὶ θὰ ἔλεγαν «δὲν ἔφθασε ἀκόμη ἡ ὥρα τοῦ πνευματικοῦ ξεσηκωμοῦ, καθῆστε ἥσυχοι, κάνετε ὑπακοὴ εἰς ἐμᾶς ποὺ ἔχομεν σύνεσιν»! Τί φερετζὲς, τί μάσκα ἐν τέλει «φόρα τον καὶ κάνε ὑπακοή»…

Ὁ λαὸς τοῦ Κυρίου, ὁ εὐλογημένος αὐτὸς λαός, δὲν θὰ κάνη «ὑπακοὴ» εἰς τὸν σατανᾶν ποὺ τὸν θέλει λόγῳ τῶν μέτρων μακρὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου! Ὁ σατανᾶς πού θέλει νά θυσιάσωμεν τό Πάσχα εἰς τὸν βωμόν τοῦ τουρισμοῦ, ὁ ὁποῖος διά τοῦ «μαμμωνᾶ» διαφθείρει τά ἤθη μας. Θὰ ἀψηφήση τοὺς ΑΡΝΗΤΑΣ τοῦ Χριστοῦ, διότι ὑπάρχουν καὶ τοιοῦτοι ἀρνηταί, καὶ θὰ καταφύγη, ὅπου δύναται, διὰ νὰ διαλαλήση τὸν ἐπινίκιον ὕμνον «Χριστὸς Ἀνέστη»! Ἀλλὰ διὰ τὴν Ἱεραρχίαν μας θὰ συν­εχίση νὰ ἰσχύη τὸ «Ἐπικράνθη καὶ γὰρ κατηργήθη». Γράφομεν ταῦτα με πόνον ψυχῆς ἐκφράζοντες τήν ἀγανάκτησιν τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔστω τὴν Μ. Ἑβδομάδα καί τό Πάσχα ζητοῦν νά ἑορτάσουν ἐλεύθερα τὰ Πάθη καί τήν ζωηφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου μας.

Ὅλοι οἱ ἱερεῖς νὰ τελέσουν, συμφώνως πρὸς τὸ ἀρχαῖον τυπικόν, ὁλονυκτίας.

Previous Article

Ανοικτή Επιστολή προς τους Συνοδικούς Αρχιερείς

Next Article

ΕΞΕΤΡΑΠΗ ΕΝΤΕΛΩΣ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ; ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ!