Αἱ λέξεις «ἀλήθεια» καὶ «πατέρες»

Share:

Εἰς τὸ κήρυγμα τῆς Θ. Λειτουργίας, εἰς τὴν ὁποίαν ἐχοροστάτησεν ὁ Πατριάρχης Κων/λεως εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μακροχωρίου κατὰ τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὡμίλησε διὰ τὸ τί σημαίνει δι’ αὐτὸν «ἀλήθεια» καὶ «πατέρες». Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα fanarion.blogspot.gr:

«Ἡ λέξις, ἡ ὁποία ἐκφράζει τὴν «ἀλήθειαν» δι’ ἡμᾶς, εἶναι τὸ «Συνεχίζομεν». Συνεχίζομεν, διότι ὁ φιλάνθρωπος Θεός, ὁ «ἀεὶ μεθ’ ἡμῶν», μᾶς ἔταξε νὰ φυλάσσωμεν ἐδῶ, εἰς τὴν Πόλιν τοῦ Κωνσταντίνου, τὸν τόπον καὶ τὸν τρόπον τοῦ βίου τοῦ Γένους… Συνεχίζομεν, διότι μόνον τοιουτοτρόπως τιμῶμεν τὴν μνήμην, τὰς θυσίας καὶ τὰ ὁράματα τῶν πατέρων μας… “Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον σεμνύνεται, διότι, μετὰ ἀπὸ πολλοὺς αἰῶνας, κατώρθωσεν, ἐν μακρᾷ προετοιμασίᾳ ὁμοῦ μετὰ τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, νὰ συγκαλέση τὴν «Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον» τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία συνῆλθεν ἐν Κρήτῃ τὸν Ἰούνιον τοῦ ἔτους 2016… Τὰ συνοδικὰ κείμενα προβάλλουν τὴν «πατερικὴν» αὐτοσυνειδησίαν καὶ ταυτότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἀναδεικνύουν τὴν σημασίαν τοῦ ὀρθοδόξου ἤθους διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν συγχρόνων προκλήσεων… ἡμεῖς οἱ ἐν τῇ Πόλει τοῦ Κωνσταντίνου, πιστοὶ κληρονόμοι αὐτῆς τῆς πολυτίμου παραδόσεως, φυλάσσομεν τὸν τόπον καὶ τὸν τρόπον τοῦ βίου τῶν πατέρων μας, τὰ ὅσια καὶ τὰ Ἱερά τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Γένους, συνεχίζοντες, ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι καὶ μὲ τὸ αὐτὸ σθένος καὶ ἐπιμονήν, τὰς παραδόσεις μας καὶ διασώζοντες ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον παρελάβομεν».

Ἀπὸ αὐτὰ ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἑρμηνεύει μὲ ἰδικὸν του τρόπον τὰς λέξεις, διότι τελικῶς ἡ «παρακαταθήκη» ποὺ ἔχει λάβει δὲν εἶναι τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ τῶν μασόνων προκατόχων του Μ. Μεταξάκη καὶ Ἀθηναγόρου, καθὼς ἀπὸ αὐτοὺς παρέλαβε τὸν οἰκουμενισμόν. Δὲν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖον οἱ πρόσφατοι ἔπαινοι τοῦ Πατριάρχου πρὸς τὸν διάκονόν του π. Θεόδωρον Μεϊμάρην διὰ τὸ νέον βιβλίον του διὰ τὸν Μεταξάκην!

Previous Article

Ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ἐπιθυμεῖ ἀκύρωσιν συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης, ἀλλὰ ὄχι τῶν Πρεσπῶν;

Next Article

Αἰχμαὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κατὰ τοῦ Πρωθυπουργοῦ;

Διαβάστε ακόμα