Αἱ σκοτειναί μεθοδεύσεις τῆς νέας τάξεως πραγμάτων – ΙΓ΄

Share:

Ὁ ἀποχριστιανισμὸς τῆς Εὐρώπης

Τοῦ Δρ. Φιλολάου Δημητρίου, Διδάκτορος Νομικῆς,

Δικηγόρου παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ / Ι.Β.Α. –  Α.Α.Α. –  LCIARB

– ΙΓ΄ –

4ον. Η ITΑΛIΑ

βγ.-Τὸ Μυστήριον τοῦ Γάμου.

“Ἐκκλησιαστικὸς γάμος ἢ πολιτικὸς γάμος;

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπιλογὴ ποὺ ἀντιμετωπίζουν ὅλο καὶ περισσότερο τὰ ζευγάρια ποὺ ἀποφασίζουν νὰ παντρευθοῦν. Τὸ 2018, γιὰ πρώτη φορά, Α (51%) ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν πολιτικῶν γαμήλιων τελετῶν στὴν Ἰταλία ἦταν μεγαλύτερος ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν τῶν θρησκευτικῶν τελετῶν. Ἐντὸς τῆς ἴδιας τῆς χώρας, τὰ νούμερα εἶναι σχετικά: 63% στὸ βορρᾶ, 34% στὸν πιὸ συντηρητικὸ νότο. Ὁ μὴ θρησκευτικὸς γάμος πέτυχε ἴσως καλύτερα νὰ δημιουργήσει μία βαθιὰ αἴσθηση τελετῆς μὲ ὅλα τὰ στολίδια ποὺ ὑποκαθιστοῦν τὴν τελειότητα τoῦ θρησκευτικοῦ.

βδ.-Ἡ κατάρρευσις τῆς Οἰκογενείας καὶ ἡ μάστιγα τῆς Ὑπογεννητικότητος

Διαβάζουμε σὲ πρόσφατο δημοσίευμα μὲ τίτλον:

“Ἰταλία: Ἡ ὑπογεννητικότητα ἕνα σοβαρὸ πρόβλημα”. Τὸ πρόβλημα τῆς ὑπογεννητικότητας προσλαμβάνει στὴν Ἰταλία ὅλο καὶ μεγαλύτερες διαστάσεις. Μέχρι τὸ τέλος τοῦ αἰώνα, ἡ Ἰταλία μπορεῖ νὰ ἔχει 40 ἑκ. κατοίκους.

Οἱ τελευταῖες προβλέψεις ἐντείνουν τὴν ἀνησυχία: μέχρι τὸ 2030, στὴ νότια Ἰταλία ὅπου κάποτε ὑπῆρχαν μεγάλες οἰκογένειες, ὁ συνολικὸς πληθυσμὸς ἀναμένεται νὰ μειωθεῖ κατὰ 5%. Σὲ ὅλη τὴν χώρα, οἱ γεννήσεις ἄγγιξαν, πέρυσι τὶς 400.000, ἐνῷ οἱ θάνατοι ξεπέρασαν τὶς 700.000.

Στὸ οὐσιαστικὸ αὐτὸ πρόβλημα, μόλις ἀναφέρθηκε ὁ Τζὰν Κάρλο Μπλαντζάρντο, πρόεδρος τοῦ Ἰταλικοῦ Ἰνστιτούτου Στατιστικῆς Istat: “Χρειάζονται προσεκτικὰ σχεδιασμένες πολιτικὲς γιὰ πραγματικὴ στήριξη τῶν οἰκογενειῶν, τόνισε. Παράλληλα, ὑπογράμμισε ὅτι γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἀλλάξει ἡ ὅλη κατάσταση, πρέπει νὰ ἐπιτευχθεῖ μία “συμμαχία γενεῶν”. Ἡ ὑλοποίηση νέων πολιτικῶν, ὅμως, συναντᾶ οὐσιαστικὰ ἐμπόδια. Ἀρχίζοντας ἀπὸ τὶς δαπάνες γιὰ τὴν πληρωμὴ τῶν συντάξεων ποὺ ἀπορροφοῦν τὸ 17% τοῦ ἰταλικοῦ Ἀκαθάριστου Ἐγχώριου Προϊόντος, ἐνῷ ὁ δείκτης γεννητικότητας στὴ χώρα εἶναι μόλις 1,24%. Ἐντυπωσιάζει ἡ πρόβλεψη σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία, ἂν δὲν ἀντιστραφεῖ ἄμεσα ἡ συγκεκριμένη τάση μέχρι τὸ τέλος τοῦ αἰώνα, ἡ Ἰταλία, ἡ ὁποία σήμερα ἀριθμεῖ 59 ἑκατομμύρια κατοίκους, ἀναμένεται νὰ περιορίσει τὸν πληθυσμό της στὰ 40 ἑκατομμύρια. (Ἴδε, ITAΛIA:Ὑπογεννητικότητα Ἕνα σοβαρὸ Πρόβλημα. “Capital.gr/6 Dek. 2022).

βε΄.-Τὸ τελευταῖον ταξίδι…

Ἐλλείψει τοῦ Extreme Unction (=ἄκρα ἑνοποίησις), μὲ τὸ τελετουργικό του θυμίαμα, τὶς εὐλογίες καὶ τὶς παρηγορητικὲς προσευχές του – πολλοὶ Καθολικοὶ ἐπιλέγουν ἐναλλακτικὲς τελετὲς ἀποχαιρετισμοῦ, ποὺ ἀντικατοπτρίζουν τὸ τέλος τοῦ ταξιδιοῦ ἑνὸς ἀγαπημένου προσώπου καὶ θυμίζουν μία ζωὴ ποὺ ἔζησε καλά. Πολλὲς τέτοιες τελετὲς καί, πράγματι, πολλὲς θρησκευτικὲς τελετὲς κηδειῶν σήμερα τελειώνουν μὲ τὴν… καύση — μία πρακτικὴ ποὺ πρόσφατα σημειώθηκε μὲ ἀπότομη αὔξηση στὴν Ἰταλία. Μέχρι πρόσφατα, ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία ἦταν ἀρκετὰ κατὰ τῆς καύσης, ἀλλὰ εἶναι πλέον μιὰ ἀποδεκτὴ πρακτικὴ μὲ τὴν προειδοποίηση ὅτι οἱ στάχτες τοποθετοῦνται σὲ ἱερὸ ἔδαφος.

Λοιπόν, πῶς νὰ ὁραματισθεῖς αὐτὴ τὴ μελλοντικὴ κοσμικὴ κοινωνία στὴν περίπτωση ποὺ ἀντικαταστήσει τὰ παραδοσιακὰ θρησκευτικὰ ὁρόσημα; Ἐὰν ἡ θρησκεία προορίζεται νὰ διαδραματίσει ἕνα ὁλοένα μικρότερο ρόλο στὴν ἰταλικὴ κουλτούρα καί, ἂν αὐτὸ θεωρεῖται περισσότερο ὡς ἀνακούφιση παρὰ ὡς ἀπώλεια, ποῦ μποροῦμε νὰ ἀναζητήσουμε τὴν κοινότητα;”. Αὐτὴ ἡ τελευταία φράση “ποῦ μποροῦμε νὰ ἀναζητήσουμε τὴν κοινότητα” ἀποδίδει τὴν ἀγωνίαν τῶν Ἰταλῶν διὰ τὸ ὑπαρξιακὸν μέλλον τῆς ἐξαφανιζομένης πατρίδος των. Διότι εἶναι ἡ Χριστιανικὴ Πίστις καὶ Ζωὴ ποὺ διὰ τῆς “ἑνούσης Πίστεως” ἐξασφαλίζει καὶ τὴν “Ἑνωμένην Κοινότητα”, τὴν κοινὴν ἐθνικὴν συνείδησιν καὶ Ἰδιοσυστασίαν!

γ. Τὰ σκάνδαλα ὡς αἰτία καὶ ἀφορμὴ διὰ τὴν ἀπομάκρυνσιν ἀπό… τὴν Ἐκκλησίαν

Ἐφθάσαμεν εἰς τὸ τέλος τῆς ἐξετάσεως καὶ τοῦ σχολιασμοῦ τοῦ ‘ἀποχριστιανισμοῦ’ τῆς Ἰταλίας καὶ ἔτσι τῶν τεσσάρων μεγαλυτέρων Χωρῶν τῆς Εὐρώπης (Γαλλίας-Η.Β.- Γερμανίας – Ἰταλίας). Τὸ τελευταῖον αὐτὸ κεφάλαιον τῶν “σκανδάλων” κάθε καλόπιστος ἐρευνητὴς δὲν ἠμπορεῖ νὰ μὴ τὸ ὑπολογίσει καὶ νὰ τὸ συνεκτιμήσει σὰν σημαντικὴ αἰτία τῆς ἀποστασίας τῶν λαῶν ἀπὸ τὸν Χριστιανισμόν. Εἶναι ἐξ ἄλλου πολὺ σαφὴς καὶ αὐστηρὸς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου:

“Ἀνένδεκτόν ἐστι τοῦ μὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα. Οὐαὶ δὲ δι’ οὗ ἔρχεται = Εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴ ἔλθουν τὰ σκάνδαλα, ἀλλοίμονον ὅμως εἰς ἐκεῖ­νον, διὰ τοῦ ὁποίου ἔρχονται” (Λουκ. 17- 1). Διατὶ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἔλθουν τὰ σκάνδαλα;

Διότι: ‘…Λαμβανομένης ὑπ’ ὄψιν τῆς πανουργίας καὶ κακίας τοῦ σατανᾶ, τῆς ἀσθενείας καὶ διαφθορᾶς τῶν ἀνθρωπίνων καρδιῶν καὶ τῆς κρατούσης ἐν τῷ κόσμῳ ἀφροσύνης, εἶναι ἀδύνατον ἠθικῶς νὰ μὴ συμβοῦν τὰ σκάνδαλα’ (Τρεμπέλας).

Καὶ διατὶ τόσον αὐστηρὲς οἱ κυρώσεις κατὰ τῶν σκανδαλοποιῶν;

Διότι: ‘…Ὑπὸ τὸ ἔνδυμα τοῦ χριστιανικοῦ ὀνόματος ζοῦν ‘συμπεριφέρονται’ σκανδαλωδῶς καὶ δίδουν κακὸν παράδειγμα εἰς τοὺς ἀσθενεστέρους, γίνονται δὲ καὶ αἰτία τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ νὰ βλασφημῆται (Τρεμπέλας)”.

Τὸ ζήτημα τῶν σκανδάλων τὸ ἄφησα τελευταῖον, διότι δυστυχῶς εἶναι ὄχι ἁπλῶς “ἕνα παροδικὸν σύμπτωμα” ἀλλὰ μία ἀνομολόγητη χρονία πραγματικότης, ποὺ τὶς τελευταῖες ἰδίως δεκαετίες ἀμαυρώνει τῆς Εὐρώπης τὸν Πολιτισμόν, τὴν ἡγετικὴν πνευματικὴν ἀκτινοβολίαν της, μαζὶ καὶ τῶν ΗΠΑ.

Καὶ βλασφημεῖ τὸν Χριστὸν ἐν τοῖς ἔθνεσι, πρὸς ἱκανοποίησιν τοῦ… Διαβόλου!

ΔΕΝ θὰ κάνουμε ἐκτενῆ ἀνάλυσιν, ἀλλὰ θὰ ἐκθέσουμε μόνον βασικά τινα στοιχεῖα.

Ι) Θὰ ἀρχίσωμεν ἀπὸ τὴν τελευταίαν, τὴν Ἰταλίαν

– Διαβάζουμε σὲ δημοσίευμα τοῦ “Newsroom— Huffpost Greece/18/11/2022”:

“Σεξουαλική κακοποίηση: Στὸ φῶς ἔκθεση τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἰταλίας γιὰ ἐμπλοκὴ κληρικῶν.

Ἡ ἔκθεση βασίζεται σὲ καταγγελίες ἀπὸ 89 θύματα πρὸς τὸ Βατικανό – μόνο μέσα στὰ τελευταῖα δύο χρόνια. Ὁ ἀριθμὸς εἶναι ἐκπληκτικὰ ὑψηλός.

Ἡ Ἰταλικὴ Καθολικὴ Ἐκκλησία δημοσίευσε (17 Νοεμβρίου) τὴν πρώτη της ἐπίσημη καταγραφὴ γιὰ φερόμενη σεξουαλικὴ κακοποίηση κληρικῶν μὲ θύματα ἀνηλίκους καὶ εὐάλωτους ἐνήλικες, ὅμως οἱ ἑνώσεις θυμάτων διαμαρτύρονται ἤδη, ὅτι ὁ πραγματικὸς ἀριθμὸς τῶν θυμάτων εἶναι πιθανότατα πολὺ μεγαλύτερος, ἐπικρίνοντας τὸ περιορισμένο εὖρος τῆς σχετικῆς ἔρευνας ὡς «ἐπαίσχυντο». Ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία τῆς Ἰταλίας ἐντόπισε 68 φερόμενους ὡς δρᾶστες, σὲ μία ἔρευνα γιὰ τὴ σεξουαλικὴ κακοποίηση παιδιῶν καὶ εὐάλωτων ἀτόμων σὲ περίοδο μόλις δύο ἐτῶν – ἕνα χρονικὸ πλαίσιο ποὺ ἐπικρίθηκε ἀπὸ τοὺς συνηγόρους τῶν θυμάτων ὡς «ἀστεῖο»…”.

-Ἐπίσης εἰς τό, “https:gr.Euronews.com/2 Febr.2023-Giοrgia Orlandi” διαβάζουμε:

“Σέ περισσότερες ἀπὸ 400 ὑποθέσεις ἱερέων τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ποὺ κακοποίησαν ἀνήλικα ὑπολογίζει τὸ “Abuse Network” τὰ σεξουαλικὰ σκάνδαλα στὴν Ἰταλία.

Ἡ ὀργάνωση συνεστήθη ἀπὸ τὸν Φραντσέσκο Ζανάρντι, ποὺ εἶναι κι ἐκεῖνος θῦμα σεξουαλικῆς κακοποίησης στὴν καθολικὴ ἐκκλησία & συνέλεξε δεδομένα ἀπὸ ἄλλα θύματα τὰ τελευταῖα 13 χρόνια προκειμένου (ἡ ὀργάνωση) νὰ προχωρήσει στὴν ἔκθεσή της.

Ἐπίσημη ἐρευνητικὴ ὑπηρεσία δὲν ὑπάρχει στὴν χώρα. Ἡ ἔκθεση ἐστάλη στὶς ἰταλικὲς ἀρχὲς μὲ στόχο νὰ πεισθοῦν καὶ νὰ μιλήσουν κι ἄλλα θύματα, καθὼς ἐκτιμᾶται ὅτι ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς εἶναι κατὰ πολὺ ὑψηλότερος.

«Ἂν λάβετε ὑπ’ ὄψιν μία μεγαλύτερη χρονικὴ περίοδο, ὅπως γιὰ παράδειγμα στὴν Γαλλία, ὅπου ὑπάρχουν πάνω ἀπὸ 300.000 ταυτοποιημένα θύματα κακοποίησης, ἐδῶ στὴν Ἰταλία θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι περισσότερα κι ἀπὸ τὰ διπλάσια. Ἡ κατάσταση ἐδῶ εἶναι πολὺ σοβαρὴ καὶ γι’ αὐτὸ οἱ θεσμοὶ φοβοῦνται νὰ φέρουν “τὴν ἀλήθεια στὸ φῶς’ ἀναφέρει ἡ Λουντοβίκα Ἐουτζένι, συντάκτρια τοῦ περιοδικοῦ Adista”.

Θὰ συνεχίσουμε εἰς τὸ ἑπόμενον μὲ τὰ σκάνδαλα στὴν Γερμανίαν.

Previous Article

Η αγωγή «SMS-Gate» κατά της von der Leyen παραμένει στα …προσεχώς

Next Article

Άθλια δήλωση υποψηφίου: Διαλογή καρκινοπαθών στα νοσοκομεία για μείωση κόστους!