Αἱ ἀλλότριαι σκοπιμότητες τῆς «οἰκολογικῆς εὐαισθησίας» τοῦ Πατρ. Βαρθολομαίου

Share:

Ο ΠΑΤΡ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ τήρησε καὶ ἐφέτος τὸ «ἔθιμο», στὸ «σβησμένο» Φανάρι, «ἑορτάζοντας» τὸ …περιβάλλον, μὲ τὴν «οἰκολογικὴ» λειτουργία τῆς 1ης Σεπτεμβρίου! Ἡ δήλωσή του παρουσιάζει ἐνδιαφέρον: «Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, τὸ ὁποῖον κατὰ τὰς τελευταίας δεκαετίας πρωτοστατεῖ εἰς τὸν χῶρον τῆς προστασίας τῆς κτίσεως, θὰ συνεχίση τὰς οἰκολογικάς του πρωτοβουλίας, τὴν ὀργάνωσιν οἰκολογικῶν συνεδρίων, τὴν κινητοποίησιν τῶν πιστῶν καὶ πρωτίστως τῆς νεολαίας, τὴν ἀνάδειξιν τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος εἰς βασικὸν θέμα τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καὶ τῶν κοινῶν πρωτοβουλιῶν τῶν θρησκειῶν, τὰς ἐπαφὰς μὲ πολιτικοὺς ἡγέτας καὶ θεσμούς, τὴν συνεργασίαν μὲ περιβαλλοντικὰς ὀργανώσεις καὶ οἰκολογικὰ κινήματα. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ σύμπραξις διὰ τὴν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος δημιουργεῖ διαύλους ἐπικοινωνίας καὶ δυνατότητας διὰ νέας κοινὰς δράσεις» (Ἱστ. Βῆμα Ὀρθοδοξίας)! Ἀλλὰ μὲ ποιοὺς σκοπεύει νὰ συμπράξει γιὰ τὴ «σωτηρία τοῦ περιβάλλοντος»; Εἶναι γνωστὸ πὼς στὸ χῶρο τῆς οἰκολογίας πρωτοστατοῦν ὀργανώσεις τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καὶ κύρια νεοπαγανιστικὲς ὁμάδες, ὅπως ἡ μαγικοπαγανιστικὴ Wicca. Τὰ λεγόμενα «πράσινα» κόμματα ἔχουν σαφέστατο ἀντιχριστιανικὸ προσανατολισμό, ὅπως καὶ οἱ νεομαρξιστικὲς ὀργανώσεις, οἱ ὁποῖες «καπελώνουν» τὸ οἰκολογικὸ κίνημα. Ποιὰ συν­εργασία μπορεῖ νὰ ἀναπτύξει ἡ Ἐκκλησία μὲ τὶς ἀντίχριστες αὐτὲς δυνάμεις; Πόσο ἀνάγκη ἔχει ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἀπὸ τὴ φύση της εἶναι (καὶ) οἰκολογική, τὶς ψευδεῖς θρησκεῖες τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ ἀσκήσει τὴν «οἰκολογία» της; Πόσο δύσκολο εἶναι νὰ διακρίνουμε ἀλλότριες σκοπιμότητες στὶς «οἰκολογικὲς εὐαισθησίες» τοῦ Παν­αγιωτάτου;

Ἴδου ποῦ ἀποβλέπουν αἱ «οἰκολογικαὶεὐαισθησίαι» τοῦ Πατρ. Βαρθολομαίου!

ΤΙΣ ΣΑΦΕΙΣ ἀλλότριες σκοπιμότητες τῆς «οἰκολογικῆς εὐαισθησίας» του, τὶς βεβαιώνει καὶ τὶς ἐπεξηγεῖ ὁ ἴδιος ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος, στὴν «οἰκολογικὴ» πρωτοχρονιάτικη ἀνακοίνωσή του: «Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ σύμπραξις διὰ τὴν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος δημιουργεῖ διαύλους ἐπικοινωνίας καὶ δυνατότητας διὰ νέας κοινὰς δράσεις»! Ἡ κλήση γιὰ συνεργασία μὲ στόχο δῆθεν τὴν «διάσωση τοῦ περιβάλλοντος» ἀνοίγει διάπλατα τὶς πύλες στὶς συγκρητιστικὲς ἐπιδιώξεις του! Τοῦ δίνει νέες ἀφορμὲς καὶ δυνατότητες, γιὰ νὰ φέρει στὸ τραπέζι τῶν ἀνίερων διαλόγων τοὺς ἡγέτες τῶν ψευδοθρησκειῶν τοῦ κόσμου. Γι’ αὐτὸ πασχίζει, γιὰ νὰ ἀναδείξει τὴν «προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος εἰς βασικὸν θέμα τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καὶ τῶν κοινῶν πρωτοβουλιῶν τῶν θρησκειῶν»! Καὶ ποιὸς εἶναι ὁ ἀπώτερος σκοπὸς αὐτοῦ τοῦ «ἀγώνα»; Τὸ διατυμπανίζει ὁ ἴδιος καὶ μαζί του οἱ ὁμόφρονές του: ἡ ἐγκαθίδρυση τῆς παγκόσμιας εἰρήνης καὶ εὐημερίας διὰ τῆς θρησκευτικῆς συνεργασίας! Τί σημαίνει αὐτό; Ἡ συνένωση τῶν θρησκειῶν στὸ τερατῶδες σχῆμα τῆς πανθρησκείας, τῆς ἐφιαλτικῆς παγκόσμιας θρησκείας, ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν βασιλεία (δικτατορία) τοῦ ταχέως ἐρχομένου Ἀντιχρίστου! Δὲν εἶναι αὐτὰ δικές μας φαντασιώσεις, ἀλλὰ λόγια καὶ συμπεράσματα παλαιῶν καὶ σύγχρονων θεοφώτιστων ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, τὰ ὁποῖα ἐμεῖς οἱ ταπεινοὶ προβάλλουμε. Σὲ αὐτὸ ἀποσκοπεῖ ἡ «οἰκολογία» τοῦ «σβησμένου» Φαναρίου καὶ τοῦ «πράσινου» ἡγέτη του!

Previous Article

8 Ὀκτωβρίου

Next Article

Μασκοφορία και στον ¨Αη Βασίλη¨

Διαβάστε ακόμα