Αἱ Ἐκκλησίαι Ρωσίας, Γεωργίας καὶ Σλοβακίας ἀρνοῦνται νὰ κλείσουν τοὺς Ἱ. Ναοὺς

Share:

Ἡ ὑποταγὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Κυβέρνησιν ὠφείλετο εἰς τὴν δουλικότητα τῆς Διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν ὑπῆρξε κἄν ἀντίστασις! Τουλάχιστον, ἀνεξαρτήτως τελικῆς ἐκβάσεως, κάποιαι ἄλλαι Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι ἀγωνίζονται. Παραθέτομεν δημοσιεύματα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα pentapostagma.gr τῆς 12ης καὶ 15ης Μαρτίου 2020:
«Ἡ ἀπόφαση τῶν Ρώσων ἐκθέτει ἀκόμη περισσότερο τὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία
Κι ἐνῷ ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία ἐκτέθηκε ἀνεπανόρθωτα μὲ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ζητήματος τῶν μέτρων γιὰ τὸν κορωνοϊὸ , ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία διαμηνύει πὼς δὲν προτίθεται νὰ σταματήσει τὶς Λειτουργίες ἀκόμα καὶ ἂν ἐξαπλωθεῖ ὁ ἰός…
Κανένας κληρικὸς τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας δὲν θὰ ἐγκαταλείψει τὴν τέλεση τῶν Θείων Λειτουργιῶν ἀκόμα καὶ ἂν ἐξαπλωθεῖ ὁ κορωνοϊός, δήλωσε ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Συνδέσμου Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων Μητροπολίτης Ἱλαρίωνας. “Μπορῶ νὰ σᾶς πῶ ἀκριβῶς: δὲν θὰ κλείσουμε τὶς ἐκκλησίες μας καὶ δὲν θὰ σταματήσουμε τὶς Θεῖες Λειτουργίες”, δήλωσε ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Συνοδικῆς Ὑπηρεσίας Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων, στὸ Rossiya-24.
Ὡστόσο, εἶπε ὅτι τὸ ζήτημα τοῦ ποιὸς θὰ παραστεῖ στὶς Λειτουργίες, πῶς πρέπει νὰ συμπεριφέρονται οἱ ἄνθρωποι, πῶς νὰ προστατεύουν τοὺς ἄλλους, εἶναι ἕνα ἐρώτημα ποὺ ἡ Ἐκκλησία θὰ ἀπαντήσει σὲ κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ἀνάλογα μὲ τὸν τρόπο ποὺ ὁ ἰὸς ἐξαπλώνεται, δίδοντας προσοχὴ σὲ ποιὰ πόλη λένε οἱ ἀρχὲς καὶ οἱ γιατροί. “Ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ ξεχωρίσει ἀπὸ τὸ τί συμβαίνει καὶ πάντα θὰ φροντίσει ὄχι μόνο τὴν πνευματικὴ ἀλλὰ καὶ τὴ σωματικὴ ὑγεία τῶν μελῶν της”, δήλωσε ὁ Ἱεράρχης.
Ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ π. Ντμίτρι Σμιρνόφ, ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Πατριάρχη γιὰ τὰ Οἰκογενειακὰ Θέματα, πιστεύει ὅτι ἡ προσοχὴ ποὺ δίνεται στὸ θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι ὑπερβολική. “Τί πρέπει νὰ φοβόμαστε; Ἔχουμε 100.000 ἀνθρώπους ποὺ πεθαίνουν ἀπὸ φυματίωση καὶ κανεὶς δὲν φοβᾶται, δὲν ἀκοῦμε γιὰ προφυλάξεις. Ὑπάρχουν ὁρισμένοι κανόνες γιὰ τὴν ἐπικοινωνία μὲ ἀνθρώπους μὲ ἐνεργῆ μορφή, ἀλλὰ ὑπάρχει πλήρης σιωπὴ γιὰ ὅλες τὶς ἄλλες πτυχές” , δήλωσε ὁ ἱερέας στὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ Radonezh στὸν ἀέρα. Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, “ὑπάρχει μία ἐκστρατεία ποὺ ἐκτινάχθηκε γύρω ἀπὸ αὐτὸ τὸ ζήτημα, σὲ ὅλο τὸν κόσμο”. Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ πατέρας Δημήτριος παραμένει σκεπτικὸς σχετικὰ μὲ αὐτό. «Ἂς περιμένουμε καὶ νὰ δοῦμε», εἶπε καὶ πρόσθεσε ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρες διδάσκουν νὰ φοβόμαστε μόνο δύο πράγματα – τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἁμαρτία. “Οὔτε ὁ ἰός, ἀκόμα κι ἂν βρίσκεται σὲ κορώνα ἢ ἄλλο κεφάλι, ἐξουσιάζει τοὺς θανάτους καὶ τὶς ζωές μας. Μόνο ὁ Κύριος ὁ ἴδιος ἀποφασίζει γιὰ τοὺς θανάτους καὶ τὶς ζωές μας”, δήλωσε.
Τέλος, οἱ Ἐκκλησίες τῆς Μόσχας μὲ τὴ βοήθεια κοινωνικῶν λειτουργῶν θὰ ὀργανώσουν τὴν παράδοση τροφίμων καὶ φαρμάκων σὲ ἡλικιωμένους ἐνορίτες, ποὺ κινδυνεύουν νὰ μολυνθοῦν ἀπὸ κορωνοϊοὺς σὲ δημόσιους χώρους.
Ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ τιμωρηθῆ εἰς τὴν Σλοβακίαν
Στην Σλοβακία τὰ πράγματα εἶναι ἀλλιῶς ὅμως… Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Σλοβακίας Πέτερ Πελλεγρίνι εἶναι ἕτοιμος νὰ ἐπιβάλλει κυρώσεις κατὰ τῆς τοπικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἂν δὲν συμμορφωθεῖ μὲ τὰ μέτρα ποὺ ἐλήφθησαν στὸ πλαίσιο τῆς καταπολέμησης τῆς ἐξάπλωσης τοῦ ἰοῦ , ἀνέφερε τὸ τηλεοπτικὸ κανάλι TAZ .
Τὴ Δευτέρα, ὁ ἀριθμὸς τῶν μολυσμένων ἀπὸ τὸν ἰὸ COVID-19 στὴ Σλοβακία αὐξήθηκε σὲ ἑπτὰ ἄτομα. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς δὲν περιλαμβάνει τὴν οἰκογένεια τεσσάρων Σλοβάκων πολιτῶν ποὺ διαμένουν μόνιμα στὴν Αὐστρία καὶ διεγνώσθηκαν μὲ τὴν ἀσθένεια. Ὁ πρωθυπουργὸς ὑπενθύμισε ὅτι τὸ ἀρχηγεῖο τῆς κρίσης ἀπαγόρευσε ὅλες τὶς μαζικὲς δημόσιες ἐκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων τῶν Θείων Λειτουργιῶν ἀπὸ τὴν Τρίτη γιὰ 14 ἡμέρες καὶ ἡ ἡγεσία τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἔλαβε τὰ κατάλληλα μέτρα. Ὡστόσο, σύμφωνα μὲ τὸν Pellegrini, ἡ ἡγεσία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴ Σλοβακία ἀρνήθηκε νὰ ἀκυρώσει τὶς Λειτουργίες της. «Εἶμαι ἔκπληκτος καὶ ἀπογοητευμένος ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐνέργειες, ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει γιὰ νὰ βοηθήσει τοὺς ἀνθρώπους καὶ ὄχι γιὰ νὰ θέσει σὲ κίνδυνο τὴ δημόσια ὑγεία πρὸς τὸ συμφέρον τῶν ἐγωιστικῶν παραδόσεων», δήλωσε ὁ πρωθυπουργός.
Σκοπεύει νὰ ἀπευθύνει ἔκκληση πρὸς τοὺς ἡγέτες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴ Σλοβακία μὲ αἴτημα νὰ ἀλλάξουν γνώμη καὶ ἐνέργειες. Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, οἱ ἀρχὲς τῆς χώρας μποροῦν νὰ θεωρήσουν τὶς πράξεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ὡς ἀπειλητικὲς γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία καὶ νὰ ἀνταποκριθοῦν σὲ αὐτὲς μὲ κατάλληλα μέτρα. “Ἂν αὐτοὶ (οἱ ἡγέτες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας) δὲν σέβονται τὶς διαταγὲς καὶ παραμένουν ἀμετακίνητοι, θὰ εἶμαι ὁ πρῶτος ποὺ θὰ ξεκινήσει τὶς ἀπαραίτητες κυρώσεις ἐναντίον τους”, τόνισε ὁ πρωθυπουργός.
Παράλληλα, μία δήλωση στὴν ἱστοσελίδα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῶν Τσεχικῶν Χωρῶν καὶ τῆς Σλοβακίας ποὺ ὑπογράφηκε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Rostislav λέει ὅτι παρὰ τὴν ἐπιδημία, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴ Σλοβακία θεωρεῖ ὑποχρεωτικὸ νὰ ὑπενθυμίζει στοὺς πιστούς της τὴν ἀνάγκη νὰ καλύψουν τὶς πνευματικές τους ἀνάγκες.
Γεωργιανὴ Ἐκκλησία: Ἁγιασμὸς κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ
Ὅπως καὶ οἱ περισσότερες τοπικὲς Ἐκκλησίες καὶ πολλὲς μεμονωμένες ἐπισκοπὲς στὸν ὀρθόδοξο κόσμο, τὸ Γεωργιανὸ Πατριαρχεῖο ἐξέδωσε δήλωση σχετικὰ μὲ τὴν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἡ δήλωση συνδυάζει πρακτικὲς προτάσεις γιὰ τὴ διασφάλιση τῆς ὑγείας καὶ τῆς ἀσφάλειας μὲ μία σειρὰ πνευματικῶν κατευθυντήριων γραμμῶν. “Ἡ ἀστικὴ εὐθύνη ἀπαιτεῖ ἀπὸ ἐμᾶς νὰ ἀκολουθήσουμε αὐτὲς τὶς ὁδηγίες ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Κέντρο Ἐλέγχου Ἀσθενειῶν καὶ Δημόσιας Ὑγείας”, ἀναφέρει ἀρχικὰ ἡ δήλωση. Ἡ Ἐκκλησία παροτρύνει ἔτσι τοὺς ἐνορίτες της νὰ μὴ ταξιδεύουν στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἐπιστρέφουν ἀπὸ τὶς χῶρες ὑψηλοῦ κινδύνου νὰ ἀπομονωθοῦν. Ἐκεῖνοι ποὺ αἰσθάνονται ἄρρωστοι πρέπει νὰ παραμείνουν στὸ σπίτι καὶ νὰ καλέσουν ἕνα ἱερέα γιὰ ποιμαντικὴ φροντίδα, ἐὰν εἶναι ἀπαραίτητο. Ἡ Ἐκκλησία ὑπενθυμίζει ἐπίσης σὲ ὅλους νὰ ἐφαρμόζουν καλὴ ὑγιεινή, ὑπογραμμίζοντας ὅτι ἔχουν ἤδη ἐκδοθεῖ πρόσθετα μέτρα ἀσφαλείας καὶ ἀπολυμαντικὰ στὶς ἐκκλησίες.
Ὅσον ἀφορᾶ τὶς πνευματικὲς συμβουλές, ἡ Ἐκκλησία καλεῖ τοὺς πιστούς της νὰ πίνουν συχνὰ ἁγιασμὸ καὶ νὰ τὸ χρησιμοποιοῦν, γιὰ νὰ εὐλογοῦν τὰ σπίτια τους καὶ τοὺς χώρους ἐργασίας τους. Πρέπει ἐπίσης νὰ θυμοῦνται νὰ λένε τὴν προσ­ευχὴ ἢ ἁπλά, “Κύριε, ἐλέησον”.
Ὁ Πατριάρχης Γεωργίας Ἠλίας ἀποφάσισε ὅτι κάθε Κυριακὴ οἱ καμπάνες κάθε ἐκκλησίας σὲ ὅλη τὴ χώρα θὰ χτυποῦν ἀπὸ κοινοῦ στὶς 12 τὸ μεσημέρι (καθὼς καὶ σὲ ὅλες τὶς γεωργιανὲς ἐνορίες στὸ ἐξωτερικὸ τὴν ἀντίστοιχη τοπικὴ ὥρα) καὶ θὰ γίνονται προσευχές».

Previous Article

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου παραδέχεται ὅτι ἡ Θ. Κοινωνία μεταδίδει ἀσθενείας!

Next Article

Συστάσεις στον Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ

Διαβάστε ακόμα