«Αὐτοί δέν εἶπαν “κότες” Ἀρχιερεῖς;»

Share:

Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Κωνσταντῖνος Ραμιώτης,

πτυχ. Θεολογίας, Νομικῆς, πρώην Δικηγόρος, πρώην Δικαστής

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ Ἕλληνες Χριστιανοί,

1. Ἐν ὄψει τῶν σημερινῶν θλιβερῶν γεγονότων, (ἐκ τῆς κατασκευασμένης λοιμώξεως, ὅπως δεικνύουν τὰ πράγματα καὶ οἱ περιστάσεις καὶ τῶν συνεχιζόμενων ἀπαράδεκτων δημοσίων ἐνεργειῶν καὶ δηλώσεων ὁρισμένων ἀξιωματούχων καὶ “Ταγῶν” τῆς Ἐκκλησίας μας (ποιᾶς; χωρὶς τοὺς πιστούς;), ποὺ συχνὰ πυκνὰ ἐν συγχορδίᾳ ἐμφανίζονται,ὡς κοσμικοὶ ἄρχοντες κυριεύοντες τῆς Ἐκκλησίας, ταυτιζόμενοι μὲ τὸν καίσαρα, τὴν κοσμικὴ ἐξουσία, ἀγκαλιασμένοι (ὄχι ἡ Ἐκκλησία μας, ὁ πιστὸς λαός!) ποὺ ἐμφανίζονται λέγω, προπαγανδίζοντες, μὲ ἐπιχειρήματα, ποὺ προσβάλλουν τὴν πίστη μας καὶ τὴν λογική μας, ὑπὲρ τῶν θελήσεων καὶ τῶν στόχων τῶν παγκοσμιοεξουσιαστῶν καὶ τῆς λεγομένης “Νέας Τάξης πραγμάτων” (Ματθ. Κ, 25–26, Μᾶρκ. Ι 42–43, Λουκ. ΚΒ, 24,) μοῦ δημιουργοῦνται μελανὲς σκέψεις καὶ λογισμοί, ὅπως πιστεύω καὶ σὲ σᾶς, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, καὶ θέλω αὐτὸν τὸν μεγάλο πόνο τῆς ψυχῆς μου, νὰ τὸν μοιραστῶ μαζί σας, γιὰ τὸν ἀφανισμό, “ἀποτείχιση” τὴν εἶπαν τῶν πιστῶν καὶ τῶν ἁπλῶν κληρικῶν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, καθ’ ὅσον οἱ μεγάλοι μας Ταγοί, θέλουν νὰ ἐνεργοῦν καὶ νὰ ἐπιβάλλονται τυραννικὰ καὶ αὐταρχικὰ στοὺς πιστοὺς καὶ τὸν κλῆρο, ποὺ πρέπει κατὰ τοὺς νόμους τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας, ὡς πρόσωπα καὶ αὐτοὶ καὶ εἰκόνες Θεοῦ, νὰ ἔχουν γνώμη, concilium τὸ λένε.

2. Ἆραγε ξέχασαν ὅτι εἶναι οἱ διάκονοι τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του; Ξεχνοῦν ὅτι εἶναι οἱ διάκονοι τῶν πιστῶν, τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου Του, στὴν ἀλήθεια τοῦ ὁποίου ὀφείλεται ἡ ὑπακοή;

3. Ἀντίθετα δὲν βλέπουν πὼς οἱ ἄνθρωποι τῆς Νέας Τάξης Πρα-γμάτων, οἱ παγκοσμιοεξουσιαστές, εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἔφτιαξαν τὴν λοιμώδη νόσο καὶ σχεδιάζοντες, ἔφεραν τὸν κορωνοϊὸ καὶ τὰ ἐμβόλια καὶ θέλουν παγκόσμιο ἀπόλυτα ἐμβολιασμὸ τῶν ἀνθρώπων; Οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι δὲν εἶναι ποὺ μαζὶ μὲ τοὺς λεγόμενους οἰκουμενιστὲς (μασόνους, σιωνιστές, πολιτικοὺς κ.λπ.), ποὺ θέλουν νὰ ἐπιβάλλουν μία παγκόσμια θρησκεία; Ἡ Χριστιανικὴ Ἐκκλησία μας δὲν εἶναι θρησκεία, ποὺ ἔφτιαξαν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ Ἀποκάλυψη Θεοῦ, σωτηριωδῶν γεγονότων καὶ χάριτος Θεοῦ (Εὐαγγέλιο)!

4. Αὐτοὶ δὲν εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι ποὺ κήρυξαν ἀπηνῆ διωγμὸ κατὰ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως; Αὐτοὶ δὲν ἀμπάρωσαν τὶς ἐκκλησίες μας; Δὲν βλασφήμησαν τὰ Ἄχραντα μυστήρια; Αὐτοὶ δὲν εἶπαν “σάλιο”! Αὐτοὶ δὲν εἶπαν “κότες” Ἀρχιερεῖς; Αὐτοὶ δὲν ὁδηγοῦν στὰ δικαστήρια πιστοὺς χριστιανοὺς ὡς ψεκασμένους φασίστες καὶ ἐπικίνδυνους καὶ ὁμολογητές– Ἐπισκόπους; Αὐτοὶ δὲν κατέλυσαν τὸ πολίτευμα καὶ τὸν καταστατικὸ χάρτη τῆς χώρας μας, ἐν τοῖς πράγμασι, ποὺ εἶναι γραμμένος στὴν πίστη τῆς Ἁγίας Τριάδος; Δὲν κατέλυσαν τὶς θεμελιώδεις ἀνθρώπινες ἐλευθερίες καὶ ἀπόλυτα τὶς θρησκευτικὲς ἐλευθερίες μας, τὸν πνευματικό μας πολιτισμό, τὸν κοινωνικὸ ἱστὸ καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ λαοῦ; Αὐτοὶ δὲν μετέβαλαν τὶς καθιερωμένες καὶ Ἁγιασμένες–ἐγκαινιασμένες ἐκκλησίες στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀπὸ Ἅγια θυσιαστήρια τῶν μυστηρίων μας, σὲ κοινοὺς χώρους καὶ κέντρα ἐμβολιασμοῦ; Εἶναι οἱ Ἐκκλησίες τοῦ Θεοῦ ἡ κουζίνα τοῦ σπιτιοῦ τους; Αὐτοὶ δὲν κατέλυσαν τὴ λατρεία μας καὶ καθόρισαν ἐννέα (9) ἄτομα στὴν ἐκκλησία; Γιατί ὄχι 8 ἢ 10 ἢ 15; Αὐτὸ δὲν προβλημάτισε τοὺς προεστῶτες; Δὲν ἄκουσαν ἢ δὲν ἤξεραν ὅτι εἶναι ἀποκρυφιστικὸς ἀριθμός; Οἱ ἄνθρωποι τῆς Νέας Τάξης πραγμάτων δὲν ἔφτιαξαν καὶ δὲν ἔφεραν τὰ ἐμβόλια; Γιὰ πιὸ σκοπὸ καὶ στόχο αὐτὸς ὁ ἀκατόρθωτος παγκόσμιος ἐμβολιασμός; Καὶ γιατί νὰ εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη νὰ ἀκολουθήσουμε τὴ ”συμβουλὴ” μερικῶν ἀπὸ τοὺς παγκόσμιους ἡγέτες, π.χ. ὅπως ὁ Bill Gates ποὺ πέρυσι εἶπε, “7 δισεκατομμύρια ἄνθρωποι πρέπει νὰ ἐμβολιαστοῦν”.

5. Μὴ σκοτίζεσθε, ἀγαπητοὶ Χριστιανοί, καὶ μὴ βασανίζετε τὸ μυαλό σας. Τὰ πράγματα τὰ ξεδιαλύνει πολὺ χαρακτηριστικὰ ὁ Πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰσραήλ, δηλώνοντας στοὺς πολίτες τῆς χώρας του: “Ἂν δὲν ἐμβολιασθεῖτε τώρα, θὰ ἀναβληθεῖ ὁ ἐρχομὸς τοῦ Μεσσία”!

6. Εἶναι πολὺ λίγα τὰ πράγματα, ποὺ φέρνω στὴ σκέψη σας, ἀγαπητοὶ ἀδερφοί. Ἑπομένως, συμπερασματικὰ βγαίνει τὸ ἐρώτημα. Τί δουλειὰ ἔχουν οἱ προεστῶτες τῆς Ἐκκλησίας νὰ ταυτίζονται μὲ τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντες, νὰ τοὺς ἀκολουθοῦν καὶ νὰ ἐκτελοῦν τὶς ἐντολές τους;

7. Εἶναι δὲ χαρακτηριστικὸ ὅτι τώρα τελευταῖα οἱ κοσμικοὶ ἄρχοντές μας, ἐν ὄψει ἐπικείμενων ἐκλογῶν, ἄρχισαν ἤδη νὰ ἐμφανίζονται δειλά–δειλά στὶς Ἐκκλησίες, γιὰ ψήφους! Καὶ ἐδῶ πρέπει νὰ τονιστεῖ ὅτι κανεὶς Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος πραγματικά, δὲν πρέπει νὰ δώσει στοὺς διῶκτες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοὺς ἀθέους ψῆφο. Ἀπὸ τοὺς τριακόσιους, κανείς τους δὲν παραιτήθηκε ὡς Χριστιανός. Εἶναι ἀπαράδεκτο. Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ εἴμαστε τοῦ Χριστοῦ!

8. Τὸ δίλημμα τῆς ψήφου τὸ ξεκαθαρίζουν οἱ Ἅγιοί μας. Ἕνα παράδειγμα. Ὁ ἀείμνηστος Ἅγιος π. Ἰάκωβος Βλαχοδῆμος ἱερομόναχος, μὲ χαρίσματα καὶ ἀρετές, στὴν Ἰταλικὴ κατοχή, ζοῦσε στὴν Ἤπειρο, στὴν περιοχὴ τῆς Ζίτσας. Σὲ ἕνα ἐπεισόδιο μὲ τοὺς ἀντάρτες τοῦ ΕΛΑΣ, ὁ Γέροντας Ἱερομόναχος βρῆκε κυριολεκτικὰ τὸν μπελά του ἀπὸ αὐτούς, ὅταν ἐπέστρεψαν στὸ χωριό, τοῦ λένε: “Σὺ τοῦ λέγουν, γιὰ νὰ μὴ φοβηθεῖς καὶ φύγεις, ἀλλὰ νὰ καθίσεις ἐδῶ εἶσαι Ἐδεσίτης, εἶσαι μὲ τὸν προδότη τὸν Ζέρβα, ποὺ συνεργάζεται μὲ τὸν ἐχθρὸ (ὁ Ζέρβας ἦταν ἐθνικιστὴς καὶ πολεμοῦσε γνήσια τοὺς Γερμανούς, χωρὶς ὑστεροβουλίες). Εἶσαι μαύρη ἀντίδραση. Εἶσαι φασίστας. Τοὺς ἀπαντᾶ ὁ ἀσπρομάλλης Γέροντας. “Ἐγώ, παιδιά μου, εἶμαι μὲ τὸν Χριστό. Μ’ αὐτὸν νὰ πηγαίνετε καὶ ἐσεῖς, γιὰ νὰ δοῦμε προκοπή”. Τοῦ λέγουν: Ἄφησε τὶς κουτοπονηριές. Πές μας μονάχα ποιοὶ εἶναι καλύτεροι. Ἐμεῖς ἢ ἐκεῖνοι. (οἱ ἀριστεροὶ δηλ. ἢ οἱ δεξιοὶ) καὶ ἀπαντᾶ ὁ γέρων. Καὶ ἐσεῖς καὶ ἐκεῖνοι, φευγᾶτοι εἶσθε ἀπὸ τὸν Θεόν.

Ἐγὼ ξέρετε, πῶς σᾶς βλέπω; Σᾶς βλέπω καὶ τοὺς δύο σὰν δύο σπίτια χαλασμένα. Καὶ ἐκεῖνοι βέβαια χαλασμένοι εἶναι, ἀλλὰ τουλάχιστον ἔχουν θεμέλια! Ἐκεῖνοι ἐξαγριώθηκαν, ἕνας μάλιστα ἔβαλε σφαῖρα στὴ θαλάμη καὶ θὰ τὸν σκότωνε. Ὁ Θεὸς ὅμως προφύλαξε.

9. Ποιός σήμερα ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες ἔχει θεμέλιο τὸ Χριστό; Ἡ βιοκοσμοθεωρία τους εἶναι ὑλιστική, ἀθεϊστικὴ κ.λπ. Συνεπῶς οἱ Χριστιανοὶ δὲν μποροῦν νὰ ψηφίζουν διῶκτες τῆς Ἐκκλησίας.

10. Ἡ διάκριση τοῦ Γέροντος αὐτοῦ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ ἑξῆς περιστατικό: Σημειώνω ὅτι ὁ ἱερομόναχος αὐτὸς ἦτο κάτι σὰν τὸν Ἅγιο Πορφύριο. Ἦτο καὶ πνευματικὸς τοῦ Πατριαρχείου. Ἦταν ἡ ἐποχὴ τῶν πρώτων ἀντάρτικων ὁμάδων ΕΛΛΑΣ–ΕΔΕΣ. Οἱ νέοι τῆς Βίτσης, τριάκοντα τὸν ἀριθμόν, ἐζήτησαν τὴν συμβουλὴ τοῦ Γέροντος ποιοὺς νὰ ἀκολουθήσουν. Ὁ Γέρων ἀπήντησε: “παιδιά μου κανένας δὲν εἶναι τοῦ Θεοῦ. Οἱ μέν, –ὑπονοῶν τοὺς Ἐλασίτες– εἶναι ἀντίχριστοι, ἄνθρωποι τοῦ διαβόλου καὶ προσέχετε μὴ γελασθεῖτε καὶ τοὺς ἀκολουθήσετε. Οἱ ἄλλοι, εἶναι τοῦ μαμωνᾶ. Ἀλλὰ γιὰ νὰ σωθεῖτε, νὰ ἀκολουθήσετε τοὺς δεύτερους” Ἄκουσαν τὴν συμβολὴ καὶ ἐπανῆλθαν σῶοι στὶς οἰκογένειές τους. Ὁ Ἅγιος αὐτὸς ἄνθρωπος μᾶς λύνει Χριστιανικὰ τὸ γρῖφο τῶν ἐκλογῶν καὶ τῆς ψήφου. Ἂς τὸν ἀκούσομε!

11. Ἐπανερχόμενοι, λέμε, δὲν ἀντιλαμβάνονται οἱ προεστῶτες ὅτι μὲ τὶς παρεμβάσεις τους αὐτές, παρὰ τοὺς κανόνες, τὴν τάξη καὶ τὶς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας, προκαλοῦν καὶ κλονίζουν τὴν πίστη τῶν Χριστιανῶν καὶ μᾶς γεμίζουν μὲ πόνο, θλίψη καὶ ἀγανάκτηση γιὰ τὰ γενόμενα; Δηλώνουν ἐπὶ παραδείγματι ὅτι τὰ “τὰ ἐμβόλια εἶναι εὐλογία Θεοῦ”, ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος εἶναι τὰ ἐμβόλια , “ἀπὸ τὸ ἄλλο ὁ θάνατος”, ἀπὸ τὰ ἐμβόλια δὲν πέθανε κανείς! (ἔγινε γενικῶς ληξίαρχος τοῦ κράτους) κ.λπ. Γιατί ἆραγε ὁ ἐκβιασμὸς αὐτὸς τῶν πιστῶν; Ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι ὠμὸς ἐκβιασμός, τυραννικὴ πίεση, καὶ ἀναίρεση τῆς προσωπικότητας τῶν πιστῶν; Ποιμένουμε διανοητικὰ ἀναπήρους; Δὲν εἶναι τυραννικὴ καὶ αὐταρχικὴ συμπεριφορὰ τοῦ ἀξιώματός των. Δὲν κατεξουσιάζουν τοὺς πιστούς, πέρα ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο, μὲ τὸ κῦρος τοῦ ἀξιώματος ποὺ φανερὰ καταχρῶνται (Ματθ. Κ 25–25, Μᾶρκ. 10–42);

12. Ἄν ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα, τότε ἐμεῖς οἱ ἁπλοὶ Χριστιανοὶ καὶ οἱ ἁπλοὶ κληρικοὶ δικαιούμαστε νὰ ἐρωτήσουμε: Ἂν τὰ ἐμβόλια, ποὺ ἔφεραν οἱ παγκοσμιοεξουσιαστὲς “εἶναι ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ”, τότε ἡ λοιμώδης νόσος τοῦ κορωνοϊοῦ, ποὺ προηγήθηκε τί εἶναι;

Εἶναι εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ αὐτή; Ποιὸς ἔστειλε τὴν λοιμώδη νόσο καὶ γιὰ ποιὸ σκοπό; Μήπως εἶναι ράβδος Θεοῦ γιὰ τὴν παγκόσμια ἀποστασία, δηλαδὴ εἶναι ἡ αἰτία καὶ πηγή; Καὶ ἂν εἶναι ράβδος Θεοῦ( Ἡ Ἱερὴ Ἀποκάλυψη μεταξὺ τῶν πληγῶν ρητὰ ἀναφέρει καὶ τὶς λοιμώδεις νόσους), τότε πῶς αὐτὴ ἡ πληγὴ θὰ φύγει; Μόνο μὲ τὰ ἰατρικά–κοσμικὰ μέσα ἢ ἀπαιτοῦνται καὶ ὑπερφυσικά–πνευματικὰ μέσα; Μήπως εἶναι ἀναγκαῖο τὸ κήρυγμα μετανοίας πρὸς ὅλους, ἄρχοντες καὶ λαό, ποὺ δὲν εἴδαμε; Ἀντίθετα εἴδαμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὑπέκειψε, ἐφιμώθη, ἑάλω! Ποῦ εἶναι οἱ λιτανεῖες, ποὺ ἀποτελοῦν παράδοση καὶ πράξη τῆς Ἐκκλησίας; Ὅλα αὐτὰ οἱ ὑπεύθυνοι δὲν τὰ κήρυξαν, δὲν τὰ ζήτησαν, δὲν τὰ ἀπαίτησαν καίτοι τὸ πολίτευμά μας τὰ διασφαλίζει καὶ τὰ ὁρίζει!

13. Ὑπενθυμίζουμε πάντως, γιὰ τὴν ἀντίθετη πρὸς τὸ Εὐαγγέλιο αὐτὴ πορεία ποὺ ἀκολουθοῦν οἱ Ταγοί, κατὰ πάντα, τὸν Καίσαρα, τὰ λόγια ποὺ εἶπε ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος πρὸς Κορινθίους “…οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως (δηλ. Δὲν συμπεριφερόμαστε πρὸς ἐσᾶς ὡσὰν νὰ σᾶς ἔχουμε δούλους), ἀλλὰ συνεργοὶ ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν, τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε” (Κορ. Β, α, 24). Τινὲς τῶν “Ταγῶν” δὲν δίστασαν νὰ δείξουν, μάλιστα, στοὺς πιστούς, τὸ πόσο καλὰ σχηματίζουν τὴν μασονικὴ ἁλυσίδα! Μποροῦν καὶ ἀνάβουν ἀκόμη καὶ τὴν ἑπτάφωτο λυχνία! Γιατί ἆραγε; Ἡ ἀγανάκτησή μας καὶ ὁ σκανδαλισμός μας εἶναι μεγάλος!

14. Ἀγαπητοί Χριστιανοὶ εἴμαστε ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Μὴ πτοεῖσθε! Μὲ αὐτὰ ποὺ σᾶς ἔγραψα δὲν θέλω νὰ σᾶς προκαλέσω θλίψη! «Τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε», λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος. Μὴ φοβεῖσθε τὸν ἀντίδικο διάβολο καὶ τὶς μεθοδίες του. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ νικητὴς καὶ ἡ ἐλπίδα μας. Ἐμεῖς ἂς συνεχίσουμε τὸν πνευματικὸ ἀγῶνα τῆς μετάνοιας, ἐξομολογήσεως καὶ προσευχῆς. Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία μας θὰ μᾶς ἐλεήσουν. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ νικητὴς καὶ κρατάει τὴν ἱστορία τοῦ κόσμου, ἐκεῖνος τὴν ἀλλάζει, ὅπως θέλει, ὄχι οἱ ἄνθρωποι τῆς Νέας Τάξης. Νὰ εἶστε ἀπολύτως βέβαιοι ὅτι δὲν θὰ περάσει ἡ λεγόμενη παγκοσμιοποίηση. Δὲν θὰ περάσει ὁ οἰκουμενισμὸς καὶ δὲν θὰ περάσει ἡ πανθρησκεία! Ἀρχηγὸς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστός μας!

Μὲ εὐχὲς Χριστοῦ καὶ πολλὴ ἀγάπη

Previous Article

Εκκλησιαστικά παιχνίδια: Ποιοι επικροτούν «παρακολουθήσεις και εκβιασμούς μητροπολιτών»;

Next Article

Η συμμόρφωση των πιστών προς την Κ.Υ.Α. δεν είναι δυνατόν να ελεγθεί από το προσωπικό των Ιερών Ναών