Αὐτὸς εἶναι ὁ πραγματικὸς παπισμός!

Share:

Ο ΠΟΛΥΣΕΒΑΣΤΟΣ μας π. Γ. Μεταλληνός, ὁ συνεπὴς κληρικός, σοφὸς πανεπιστημιακὸς δάσκαλος καὶ ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθοδοξίας μας, εἶχε δημοσιεύσει στὴν ἐφημερίδα μας παλιότερα ἕνα ἀποκαλυπτικὸ ἐπιστημονικὸ ἄρθρο του γιὰ τὴν πραγματικὴ φύση τοῦ παναιρετικοῦ Παπισμοῦ. Παραθέτουμε ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα: «Ἡ γένεση τοῦ παπισμοῦ, δογματικὰ κατοχυρωμένου, ὁδήγησε στὴν ἐκκόλαψη τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ στὴν Εὐρώπη, μὲ τὴ θεία καταξίωση τῆς βίας. Θεολογικὴ θεμελίωση τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ εἶναι τὸ περίφημο dictatus papae (παπικὲς ὑπαγορεύσεις) τοῦ πάπα Γρηγορίου Ζ’ τοῦ Ἰλδεβράνδη (1073-1085) σὲ 27 προτάσεις, μὲ τὶς ὁποῖες ὁ πάπας αὐτοανακηρύσσεται ἀπόλυτος κύριος ἐκκλησίας καὶ πολιτείας (“ὁ μόνος ἄνθρωπος, τοῦ ὁποίου ὅλοι οἱ πρίγκιπες φιλοῦν τὰ πόδια”, “ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ καθαιρεῖ τοὺς αὐτοκράτορες”, “δὲν μπορεῖ νὰ κριθεῖ ἀπὸ κανένα” κ.λπ.). Ὁ “περὶ περιβολῆς” (de investitura) ἀγώνας καὶ ὅλοι οἱ μετέπειτα πόλεμοι τοῦ παπικοῦ κράτους εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ αὐτοῦ τοῦ πνεύματος. Ἡ αὐθεντία τοῦ Πάπα ἐξουδετέρωσε τὴν αὐθεντία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ποὺ μεταβλήθηκαν σὲ συμβουλευτικὰ σώματα τῆς παπικῆς ἐξουσίας. Ὁ πάπας μέσῳ τοῦ ἤδη ἀπὸ τὸν μεσαίωνα θεολογουμένου ἀλαθήτου του (ἐπίσημη δογματοποίηση τὸ 1870), σφετερίσθηκε τὸ ἀλάθητο τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Τὸ πρωτεῖο ἐξουσίας καὶ τὸ ἀλάθητο ἔδωσαν στὸν παπικὸ θεσμὸ τὴν ἀνωτάτη ἐξουσία στὸν κόσμο. Τὰ κράτη θεωρήθηκαν φέουδα τοῦ πάπα καὶ οἱ βασιλεῖς ὑποτελεῖς του, σὲ σημεῖο ποὺ νὰ τοῦ φιλοῦν τὸ πόδι καὶ νὰ ἐκτελοῦν καθήκοντα ἱπποκόμου του. Τὸ τριώροφο στέμμα του (ὡς σήμερα) δείχνει τὴν ἐξουσία τοῦ πάπα στὰ ἐπίγεια, οὐράνια καὶ κατα-χθόνια (καθαρτήριο, συγχωροχάρτια)»! Αὐτὸς εἶναι ὁ πραγματικὸς Παπισμός, ὁ ὄλεθρος τῆς ἀνθρωπότητας καὶ ὄχι αὐτὸς ποὺ θέλουν νὰ μᾶς παρουσιάσουν οἱ θιασῶτες τοῦ οἰκουμενισμοῦ!

Previous Article

Δύο Ἱεράρχαι ποὺ ἀπεγοήτευσαν τοὺς πιστούς

Next Article

Καθολικός Επίσκοπος μοιράζει αρτοκλασία σε Ορθόδοξο Ναό!

Διαβάστε ακόμα