Αὐτὸς ποὺ δὲν ἔγινεν Αὐστραλίας θά συλλειτουργήση μέ τούς ἀχειροτονήτους;

Share:

Ὁ κ. Ἀνδριόπουλος, διὰ νὰ ἀπαντήση εἰς τὰ ὅσα ἐδημοσίευσεν ὁ Σεβ. Πειραιῶς διὰ τὸ Οὐκρανικόν, ἐπεστράτευσε τὴν ὁμιλίαν εἰς τὰ ἐφετινὰ Θεοφάνεια τοῦ Θεοφ. Προι­κονήσου, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἀνέφερε:

«Περισσότερα ἀπὸ 25 ἑκατομμύρια (!) Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς τῆς Οὐκρανίας, παιδιὰ ὡς χθὲς ἑνὸς κατώτερου Θεοῦ, ἀποπαίδια τῆς Ἐκκλησίας, προδομένα ἀπὸ τοὺς πνευματικούς των πατέρες καὶ ἡγέτες, ἄνοιξε ἡ μεγάλη ἀγκαλιὰ τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας, μὲ τὴν γενναία ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καὶ τῆς Συνόδου τοῦ μαρτυρικοῦ Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ τοὺς δέχτηκε…

…τὴν ἅγια αὐτὴ ἡμέρα θὰ λάβουν ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Πρώτου της Ὀρθοδοξίας τὸν πολυπόθητο Τόμο τῆς Αὐτοκεφαλίας τους, Τόμο πολυτιμότερο ἀπὸ κάθε Χρυσόβουλο καὶ Οὐκάζιο Αὐτοκρατορικό. Κι αὐτὸ γιατί μὲ τὸν Τόμο αὐτόν, πέρα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀνεξαρτησία, οὐσιαστικὰ διασφαλίζεται καὶ ἡ ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια τοῦ ταλαιπωρημένου μεγάλου αὐτοῦ λαοῦ. Τὴν ἡμέρα τῶν φετινῶν Ἐπιφανίων, ὁ Μητροπολίτης Ἐπιφάνιος Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας, ἀναγνωρίζεται ἐπίσημα ὡς πνευματικὸς πατέρας καὶ ἐκκλησιαστικὸς ταγὸς τοῦ Οὐκρανικοῦ Λαοῦ καὶ ἀναλαμβάνει ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων τὴν ὕψιστη εὐθύνη νὰ ὁδηγῆ τὸ εὐσεβὲς Ἔθνος… …κάνοντας χρήση τῶν προνομίων ποὺ δίδουν στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως οἱ Ἱεροὶ Κανόνες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων… προέβη Συνοδικῶς στὴ χειραφέτησή τους καὶ στὴν ἀνάδειξή τους στὸ status τῆς 15ης Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς οἰκογενείας τῶν Ὀρθοδόξων… Ἀλλὰ «τοῦ σκότους ὁ προστάτης» ἔχει συνέμπορο τὸν ρωσσικὸ ἰμπεριαλισμό, ὁ ὁποῖος ἐκ στόματος «ἀδελφικοῦ» Πατριαρχικοῦ, ἀλλὰ καὶ Πουτινικοῦ καισαρικοῦ, ἐρεύγεται ἄρρητα, ἀθέμιτα, βλάσφημα, συκοφαντικὰ καὶ ἀνόσια, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός… Ὁ μικρὸς τὸ δέμας Πατριάρχης γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἀποδεικνύει ψυχικὲς καὶ πνευματικὲς διαστάσεις Γίγαντος! Ἄτλαντος, ποὺ σηκώνει γερὰ στοὺς ὤμους του τὸν κόσμο τῆς ἐκκλησιαστικῆς εὐθύνης τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας. Κάποτε ὁ Χαλκηδόνος Ἀθανάσιος τὸν εἶχε ὀνομάσει νέο-Κυναίγειρο».

Αὐτὸ τὸ κείμενον μᾶς λέγει, κατὰ πρῶτον, ὅτι ὁ Πατριάρχης «πρόδωσε» καὶ ἔκανε «ἀποπαίδια» τὰ 30.000.000 τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, διὰ νὰ προσλάβη τὰ ὑπόλοιπα. Κατὰ δεύτερον, ὅτι αὐτὸ ἦτο προϊὸν αὐθαιρεσίας, διότι δὲν ὑπάρχουν Ἱ. Κανόνες ποὺ αἰτιολογοῦν ἀνύπαρκτα «προνόμια», διότι ἂν ὑπῆρχον θὰ τοὺς ἀνέφερε ρητῶς. Τρίτον, ὅτι ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος δύναται νὰ αὐξάνη ἢ νὰ μειώνη τὸν ἀριθμὸν τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν κατὰ ἰδίαν βούλησιν. Τέταρτον, ὅτι εἶναι θεμιτὸν νὰ ἀπευθύνεσαι μὲ τὸν πλέον ἀνόσιον τρόπον πρὸς τὴν μεγαλυτέραν πληθυσμιακὰ Ἐκκλησίαν τῆς Ὀρθοδοξίας. Πέμπτον, ὅτι εὐθύνεται ὁ κακὸς Πούτιν, ὄχι ὁ καλὸς Τράμπ. Ἕκτον, ὅτι δὲν πειράζει ἂν δὲν ἔχουν Ἀποστολικὴν Διαδοχήν. Αὐτὰ καὶ ἄλλα τόσα ἐκστομίζει ὅποιος ἐλπίζει ὅτι μὲ κολακείας καταλαμβάνεις θρόνον Ἀρχιεπισκόπου. Δίδεις «γῆν καὶ ὕδωρ» καὶ μένεις τελικῶς «ἐκτὸς νυμφῶνος».

Previous Article

Λέμε Όχι στην «βατικανοποίηση» του Φαναρίου!

Next Article

Τὰ πεντακόσια ὅπλα τοῦ Θεοῦ

Διαβάστε ακόμα