Βέλη Κωνσταντινουπόλεως κατὰ Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων

Share:

Κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν ὀνομαστηρίων του ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀνέφερε πολλὰ μὴ συνάδοντα μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν. Ἀνοίκεια ὅμως ἦτο ἡ ἔμμεσος ἐπίθεσίς του πρὸς τὴν Σιωνίτιδα Ἐκκλησίαν, τὴν Μητέρα τῶν Ἐκκλησιῶν, πρὸς τὸ δοκιμαζόμενον Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς προκατόχους του! Παραθέτομεν χαρακτηριστικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ὁμιλίαν:

«Μαζὶ μὲ τὰς ἐξονομασθείσας δύο καὶ τὰς λοιπὰς κατὰ τόπους Ἐκκλησίας θὰ συνεχίσωμεν, ἐλέῳ Θεοῦ, τὴν ζωὴν καὶ τὴν μαρτυρίαν τῆς «ἐνδιαλόγου Ὀρθοδοξίας» μὲ Πρῶτον τὸν Κωνσταντινουπόλεως, ὡς εὐθαρσῶς ὑπέμνησε καὶ ὑπεγράμμισεν ὁ μακαριστὸς Ἀντιοχείας Ἰγνάτιος κατὰ τὴν ἐν Φαναρίῳ Σύναξιν τῶν Προκαθημένων τοῦ ἔτους 2008.

Ὁ αὐτὸς ἀοίδιμος εὐρυμαθὴς Πατριάρχης, ἐν Γράμματι αὐτοῦ πρὸς ἡμᾶς τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1994, ἀναφερόμενος εἰς πρόθεσιν τοῦ τότε Πατριάρχου Ἱεροσολύμων νὰ ὀργανωθῆ συλλείτουργον τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων ἐν Βηθλεὲμ τὰ Χριστούγεννα τοῦ ἔτους 2000, προσθέτει: «παράξενος ἡ πρότασις αὕτη, διότι προέρχεται ἐκ τοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων!». Μὲ θαυμαστικὸν εἰς τὸ τέλος. Καὶ ὁ νοῶν νοείτω.

Καὶ ἀκόμη: ὅταν ἠθέλησεν ὁ αὐτὸς Ἀντιοχείας Ἰγνάτιος νὰ ἀποστείλη Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας του εἰς Παρισίους, διὰ νὰ ἐξυπηρετῆ τὰς θρησκευτικὰς ἀνάγκας τῶν ἐκεῖ ἀραβοφώνων πιστῶν, ἐζήτησε τὴν ἄδειαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ κατόπιν τῆς συγκαταθέσεως τοῦ τελευταίου ἀπέστειλε τὸν Παλμύρας Γαβριήλ—ὄχι τὸν Παρισίων ἢ τὸν Γαλλίας ἢ τὸν Δυτικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ τὸν Παλμύρας. Ἔτσι ἐφρόνουν καὶ ἔπραττον οἱ παλαιότεροι καὶ σοφώτεροι, σεβόμενοι τοὺς κανόνας καὶ τὴν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας, δι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ὀρθοδοξία εἶχε περισσοτέραν ἑνότητα καὶ ὀλιγώτερα προβλήματα…

Δὲν θὰ ἐπιτρέψωμεν τὴν συγκατάβασιν, τὴν οἰκονομίαν, τὴν εὐγένειαν, τὰς μερικὰς φιλόφρονας ὑποχωρήσεις, τὰς ἐνεργείας τοῦ περασμένου αἰῶνος, εἰς τὰς ὁποίας ἀτυχῶς προέβησάν τινες τῶν πρὸ ἡμῶν, μὲ ὄνειρον μίαν ἑνότητα, μακράν, ὅμως, τῆς αὐθεντικῆς καὶ παλαιᾶς ἐκκλησιολογίας. Δὲν θὰ ἐπιτρέψωμεν νὰ ἀνατρέψουν ὅ,τι τὸ πανίερον ᾠκοδόμησεν ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ διὰ τὸν τῆς Κωνσταντινουπόλεως Θρόνον».

Previous Article

Ὁ ὀφφικιάλιος Χρ. Γιανναρᾶς κατὰ τοῦ Φαναρίου

Next Article

Είναι αυτός ο πατέρας που φέρνει ειρήνη στην Ουκρανία;