ΒΑΙΝΟΜΕΝ ΕΙΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΩΝ

Share:

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος

Ἡ ἔνδεια ἀνησυχιῶν καί ὁραματισμῶν, ἡ ἀπουσία μαχητικότητας καί ἡ ἀδυναμία δράσεων καί ἀντιδράσεων σέ μία ἐποχή ἱστορικῶν ἀλλαγῶν τόσο ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἡγεσία ὅσο καί ἀπό τήν πολιτική τοῦ τόπου μας εἶναι μία πολύ ἐπικίνδυνη ἔνδειξη γιά τό μέλλον τῆς Χώρας.

Στίς 25 Ἰουνίου πραγματοποιήθηκε ἡμερίδα, ἡ ὁποία εἶχε ὡς ἀντικείμενο τά «ἀνθρώπινα δικαιώματα στό ἐργασιακό περιβάλλον» καί ἦταν ἀφιερωμένη εἰδικότερα στά διακαιώματα τῆς κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Ἡ ἡμερίδα διοργανώθηκε ἀπό Γενικές Γραμματεῖες τῶν Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν, Δικαιοσύνης καί Ἐργασίας καί Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων, σέ συνεργασία μέ τόν κ. Ἀλέξη Πατέλη, οἰκονομικό σύμβουλο τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος καί συμμετεῖχε στήν ἡμερίδα. Πρέπει νά τονισθῆ ὅτι ὁ πρωθυπουργός κήρυξε τήν ἔναρξη τοῦ συν­εδρίου, πού σημαίνει, ὅπως ἀναφέρεται στήν προαναγγελία γιά τό συνέδριο «ἡ συμμετοχή τοῦ πρωθυπουργοῦ στίς κεντρικές εἰσηγήσεις σηματοδοτεῖ τό γεγονός ὅτι τά ἀνθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στήν κορυφή τῆς ἀτζέντας τῆς ἑλληνικῆς Κυβέρνησης» καί εἰδικότερα τά δικαιώματα τῆς ΛΟΑΤΚΙ, ἀφοῦ τό συνέδριο ἦταν ἀφιερωμένο στά δικαιώματα τῆς κοινότητας αὐτῆς. Ἄρα, ὁ κ. πρωθυπουργός συνειδητά συμμετεῖχε καί προώθησε τήν ἡμερίδα αὐτή.

«Οἱ ἄρσενες ἀφέντες τήν φυσικήν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους»

Ὁ οἰκονομικός σύμβουλος καί ἐπικεφαλῆς τοῦ οἰκονομικοῦ γραφείου τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλέξης Πατέλης δέκα ἡμέρες πρίν τήν ἡμερίδα εἶχε δώσει συνέντευξη στήν ἐφημερίδα Καθημερινή, στήν ὁποία μεταξύ τῶν ἄλλων ἀνέφερε τήν θητεία του δίπλα στόν πρώην πρόεδρο τῆς Ἀμερικανικῆς Κεντρικῆς Τράπεζας Μπέν Μπερνάκι (Ben Shalom Bernanke), καί ἀναφερόμενος στήν προσωπική του ζωή, ὅπου «ἔχει ἐπιλέξει νά ζήση ἀνοιχτά χωρίς νά κρύψη τήν σεξουαλικότητά του», δήλωσε ἀπροκάλυπτα ὅτι «Ὁ πρωθυπουργός προφανῶς καί ἔχει γνωρίσει τόν σύζυγό μου, ὅπως ἔχω γνωρίσει καί ἐγώ τήν σύζυγό του».

Νά λοιπόν πού ἔφθασε ἕνα ἔθνος, γιά τό ὁποῖο ὁ Κύριος εἶπε ὅτι «ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου». Ἕνα ἔθνος ὅπου ἀπό τά ἀρχαιότατα χρόνια ὑποδέχθηκε τόν Χριστιανισμό, πλουτίσθηκε μέ ὅλα τά χριστιανικά φῶτα καί τήν χριστιανική σοφία καί ξαφνικά, ἐδῶ καί μερικές δεκαετίες, οἱ ἡγέτες του ἀρνήθηκαν φανερά πιά τήν Πίστη τους καί ἀποκήρυξαν τόν Χριστιανισμό. Ἔγιναν ἐχθροί τοῦ Θεοῦ καί ἀπέρριψαν κάθε εἶδος ἐξάρτησης ἀπό Αὐτόν.

Γιά τόν λόγο αὐτό ὁ θεῖος Παῦλος τονίζει «παρέδωκεν αὐτούς ὁ Θεός ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τά σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς», δηλαδή λόγω τῆς ἀτιμίας καί τῆς ὕβρης πού ἔκαναν στόν Θεό, ὁ Θεός ἐπέτρεψε νά παραδοθοῦν «εἰς πάθη ἀτιμίας, οἱ ἄρσενες ἀφέντες τήν φυσικήν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους». Σημειώνει ὁ θεῖος Νικόδημος ὅτι «τά ἁμαρτήματα δέν γεννῶνται ἀπό τήν σάρκα, ἀλλά ἀπό τήν διεφθαρμένη κρίσι τοῦ νοός. Ἀφοῦ πρῶτα δέν ἔκριναν σωστό νά γνωρίσουν τόν Θεό, τότε ὁ Θεός ἄφησε αὐτούς νά πέσουν σέ ἀδόκιμο καί ἀδιάκριτο νοῦν», ὥστε νά πέφτουν σέ κάθε ἀφύσικο καί αἰσχρό ἁμάρτημα. Ἔτσι, ὑπερβαίνοντας σέ ὑπερηφάνεια καί αὐτόν ἀκόμη τόν Διάβολο νά βλασφημοῦν κατά τοῦ Κυρίου καί νά κλείνουν ἀκόμα καί τίς ἐκκλησίες Του καί μέ τήν δική τους θέληση νά ἔχουν βρεθῆ στό βαθύ σκοτάδι τῆς ἀσέβειας.

Ὁ πρωθυπουργός τῆς Χώρας, δυστυχῶς, ἀδυνατεῖ νά ἀνταποκριθῆ στίς ὑποχρεώσεις του ὡς οὐσιαστικός ἀρχηγός τοῦ κράτους. Ἀδυνατεῖ νά κατανοήση ὅτι τό ἦθος καί ἡ πολιτεία τοῦ κατόχου τῆς μέγιστης ἀρχῆς ἐπιδρᾶ καταλυτικά καί συνιστᾶ τό ἰσχυρότερο πρότυπο πρός μίμηση στήν συνείδηση τῶν πολιτῶν. Ἀδυνατεῖ νά καταλάβη ὅτι ἡ ποιοτική ἀναβάθμιση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἔχει ἄμεση σχέση μέ τό παράδειγμα πού προβάλλει αὐτός ὡς πρωθυπουργός τῆς Χώρας.

Προανάκρουσμα καί προετοιμασία τῆς κοινωνίας διά τήν θεσμοθέτησιν τοῦ πολιτικοῦ γάμου

Ἡ συνέντευξη τοῦ στενοῦ συνεργάτη τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀλλά καί ἡ πραγματοποίηση τοῦ συν­εδρίου, ἀποτελοῦν προανάκρουσμα καί προετοιμασία τῆς κοινωνίας γιά τήν θεσμοθέτηση τοῦ δικαιώματός τῶν ἀτόμων ΛΟΑΤΚΙ νά μποροῦν νά τεκνοθετοῦν, ἀλλά καί νά κάνουν πολιτικό γάμο, κάτι τό ὁποῖο ἐπιβεβαιώθηκε καί ἀπό τίς πρόσφατες δηλώσεις τοῦ βουλευτῆ τοῦ κυβερνῶντος κόμματος, κ. Κωνσταντίνου Μπογδάνου, ὁποῖος μεταξύ τῶν ἄλλων δήλωσε ὅτι «Μέ τή νομική ἀναγνώριση τοῦ πολιτικοῦ γάμου μεταξύ ὁμοφύλων, μποροῦμε νά διασφαλίσουμε στήν πράξη τήν ἰσονομία… Ἡ κοινωνία μας εἶναι πιά ὥριμη γιά νά κάνουμε αὐτό τό συμβολικό καί οὐσιαστικό βῆμα νομοκρατίας. Ἄς τό τολμήσουμε, καθώς μόνον ἐμεῖς τό μποροῦμε», ἦταν ἡ κατακλείδα τῶν δηλώσεών του.

Ἐπιβεβαιώνοντας ἔτσι, ὅτι τό δεξιό κεβερνόν κόμμα δέν διαφέρει ἰδεολογικά ἀπολύτως σέ τίποτε ἀπό τά ‟ἀριστερά” κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης καί ὅτι σκοπός τους εἶναι νά ξεθεμελιώσουν τήν Πίστη καί τήν ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα, ἐναλλασσόμενα στήν διακυβέρνηση τῆς Χώρας. Νά ἐπισημάνουμε ὅτι στήν Ἑλλάδα ἀπό τό 2018 ἔχει θεσμοθετηθῆ τό σύμφωνο συμβίωσης γιά τά ὁμόφυλα ζευγάρια, καί τό δικαίωμα στήν ἀναδοχή παιδιῶν. Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι σκοπός τοῦ κυβερνητικοῦ ἀξιωματούχου κ. Πατέλη εἶναι νά ἐξοικειωθῆ ἡ ἑλληνική κοινωνία μέ τέτοιου εἴδους ζητήματα καί συμπεριφορές, ὥστε εὐκολότερα οἱ μελλοντικές κυβερνήσεις νά προχωρήσουν στήν θέσπιση καί τῶν σχετικῶν νόμων.

Ἡ προπαγάνδα βασικόν ἐργαλεῖον διά τήν χειραγώγησιν τῆς κοινωνίας

Ἡ προπαγάνδα μέσῳ τῶν ΜΜΕ ἀποτελεῖ βασικό ἐργαλεῖο στήν σύγχρονη ἐποχή γιά τήν χειραγώγηση τῆς κοινωνίας, παθητικοποιώντας μεθοδικά τούς πολίτες καί ἐπιβάλλοντας ἐκεῖνες τίς μορφές σκέψης καί δράσης πού σχεδιάζουν αὐτοί πού κρύβονται πίσω ἀπό αὐτήν τήν διαδικασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι ὅτι, ἐνῶ μέχρι σήμερα ἡ κοινή γνώμη θεωροῦσε τήν ὁμοφυλοφιλία ὡς συμπεριφορά κάποιων ἀνθρώπων, μέσῳ τῆς προπαγάνδας τῶν ΜΜΕ θεωρεῖται πιά ὡς ταυτότητα τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, ὥστε νά ὑποστηρίζωνται εὐκολότερα τά δικαιώματά τους. Γιά αὐτό καί ἡ ὑπουργός Παιδείας προσφάτως δήλωσε ὅτι «Σέ μία ἀνοικτή, ἐλεύθερη, εὐνομούμενη Πολιτεία ὅλοι ἀπολαμβάνουν ἴσα δικαιώματα, χωρίς διακρίσεις. Ὁ σεξουαλικός προσανατολισμός εἶναι στοιχεῖο τῆς ἀνθρώπινης ταυτότητας κάθε ἀτόμου, ὁ δέ σεβασμός του ἀπό τό κοινωνικό σύνολο αὐτονόητος», ἐνῶ ἄν ἦταν προσωπική συμπεριφορά τοῦ ἀτόμου φυσικό θά ἦταν νά εἶναι ἀμφισβητήσιμη.

Ἀμερικανικό δημοσίευμα (Record-High 60% of Americans Support Same-Sex Marriage) ἀναφέρει ὅτι τό 1996 μόνον τό 27% τῶν Ἀμερικανῶν ὑποστήριζε τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἐνῶ τό 68% τόν κατέκρινε. Σταδιακά μέ τήν συνεχῆ καί ἐπίμονη προπαγάνδα τό 2005 τό ποσοστό αὐξήθηκε στό 37% καί ὥς τό 2010 εἶχε φθάσει στό 44%, ἐνῶ τό 2016 στό 60%. Ἔτσι, μέσῳ τῆς προπαγάνδας σταδιακά τίς τελευταῖες δεκαετίες σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο οἱ παραδοσιακές ἀξίες περιθωριοποιοῦνται, γιά νά ἐπιβληθοῦν στήν θέση τους οἱ νέες, τίς ὁποῖες θέλει νά ἐπιβάλλη ἡ παγκοσμιοποίηση.

Στήν διαδικασία αὐτή χρησιμοποιοῦνται μέθοδοι, ὅπως ἡ προώθηση τῆς καθημερινῆς προσωπικῆς ἐπαφῆς τῶν ἀτόμων αὐτῶν στούς ἐργασιακούς χώρους μέ τούς πολίτες, ὥστε νά καλλιεργηθῆ ἡ ἀνοχή τῆς κοινωνίας γιά τήν ὁμοφυλοφιλία. Γιά αὐτό ἄλλωστε καί οἱ πολυεθνικές ἐπιχειρήσεις πρωτοστατοῦν, ὅπως χαρακτηριστικά ἔγραψε τό Βῆμα τῆς Κυριακῆς 21/6 , στήν προώθηση τῆς διαφορετικότητας στούς ἐργασιακούς χώρους.

«Αἴτησις Θεραπείας»

Καί ἐνῶ ὁ δημόσιος βίος τῆς Χώρας πάσχει ἀπό σημεῖα σήψεως καί διαλύσεως καί οἱ ἄθεοι πολιτικοί ἡγέτες ἀποδεικνύονται δοῦλοι ἡδονῶν, ἡ πνευματική ἡγεσία ἐμφανίζεται ἀλλοτριωμένη καί ἀνίκανη νά ἀντιδράση, νά ἀντιταχθῆ στόν ἠθικό ξεπεσμό καί νά ὀρθώση ἀντίλογο στίς ἀπαράδεκτες δηλώσεις τῶν κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων, ὅπως «Ὁ πρωθυπουργός προφανῶς καί ἔχει γνωρίσει τόν σύζυγό μου, ὅπως ἔχω γνωρίσει καί ἐγώ τήν σύζυγό του».

Ὅμως ἔχει τά τοῦ οἴκου της ἡ Ἐκκλησία ρυθμισμένα σωστά, ὥστε νά μπορῆ νά ἐκφέρη ἀντίλογο, νά ἐλέγξη τίς ὅποιες δηλώσεις καί πράξεις τῶν ἀθέων πολιτικῶν; Ἤ εἶναι αἰχμάλωτη ἀπό φακέλους πού δέν τῆς ἐπιτρέπουν νά ἀντιδράση; Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἤδη ἀπό τήν ἐποχή τῶν Ἀποστόλων προσδίδει πολύ μεγάλη σημασία στήν ἀνάδειξη τῶν καταλλήλων προσώπων στά ἐκκλησιαστικά λειτουργήματα καί εἰδικά στό ἐπισκοπικό λειτούργημα, ὥστε καί ὁ λόγος τους νά εἶναι ἀκώλυτος καί καυστικός, ὅταν χρειάζεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἦταν ἡ «αἴτηση θεραπείας» πού ἐξέδωσε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τό 2005, μέ τήν ὁποία, ἀναφερόμενη στά προσωπικά δεδομένα κοιμηθέντος Μητροπολίτου, τά ὁποῖα εἶχαν δημοσιοποιηθῆ σέ ἐκπομπή τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ, εἶχε ἀποφασισθῆ ὅτι παρανόμως εἶχαν ἀποκαλυφθῆ, διότι «πρόκειται περί δεδομένων ἀναφερομένων εἰς αὐστηρῶς προσωπική (ὁμοφυλοφιλικήν) συμπεριφοράν παντελῶς ἄσχετον πρός τήν ἄσκηση λειτουργήματος».

Πρέπει νά τονισθῆ ὅτι ἀπό τήν στιγμή πού ὁ δυτικός ἄνθρωπος αὐτοπροσδιορίσθηκε καί ἀπέρριψε ὁποιαδήποτε ἀναφορά του στόν Πλάστη καί Δημιουργό του καί ἔθεσε τό θέλημά του πάνω ἀπό τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο μάλιστα μπορεῖ νά τό ἀλλάζη κατά τό δοκοῦν καί νά τό προσαρμόζη ἀνάλογα μέ τίς ἀνάγκες του, τότε μέ μαθηματική ἀκρίβεια ὁδηγεῖται πρός τήν αὐτοκαταστροφή του. Διότι εἶναι σίγουρο ὅτι, ἐάν σήμερα ὁρίζη ὡς μέρος τῆς ταυτότητάς του τόν ὁμοφυλοφιλικό του προσανατολισμό, αὔριο θά ὁρίση ὡς ταυτότητά του τήν παιδεραστία.

Ἄλλο ἡ ὁμοφυλοφιλία καί ἄλλο ὁ ὁμοφυλόφιλος ὡς ἔργον Θεοῦ

Ἔχοντας ἀναφέρει ὅλα τά ἀνωτέρο θά θέλαμε νά ἀναφερθοῦμε στό ἐξαιρετικό βιβλίο «Ὁμοφυλοφιλία καί Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», γραμμένο στά ἀγγλικά ἀπό τόν ὀρθόδοξο κληρικό Θωμᾶ Χόπκο, πού διετέλεσε κοσμήτορας τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου τῆς Νέας Ὑόρκης, βιβλία ἐπίσης τοῦ ὁποίου ἔχει μεταφράσει ἡ Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἑλλάδος.

Ἐμπνεόμενοι ἀπό τόν π. Θωμᾶ θά  θέλαμε νά προσθέσουμε ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός κάθε ἁμαρτωλό δέν πρέπει νά ἀμφισβητῆται. Ὁ Κύριος ἀνατέλλει τόν ἥλιο του ἐπί δικαίους καί ἀδίκους. Ὁ Κύριος λυπεῖται γιά τό ἁμάρτημα τῆς ἀρσενοκοιτίας παρ’ ὅλα ταῦτα δέν παύει νά ἀγαπᾶ ὅλα τά παιδιά του ἀκόμα καί ἄν αὐτά παραβαίνουν τόν νόμο του, ὅπως μᾶς δίδαξε ἡ παραβολή τοῦ ἀσώτου. Ἱστορικά ἔχουμε πολλές περιπτώσεις μεταστροφῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων ἔστω καί στά ἔσχατα τῆς ζωῆς τους. Ἡ μητέρα Ἐκκλησία συγκινεῖται πάρα πολύ νά βλέπη τήν λέπτυνση τῶν ψυχῶν, ὅταν ἐπιστρέφουν στόν οὐράνιο Πατέρα. Γιά αὐτό καί μόνον τόν λόγο πρέπει νά θυμόμαστε τόν λόγο τοῦ Κυρίου ὅτι ἡ ἔκφραση ρακά, σκύλε, εἶναι βαρύτατο ἁμάρτημα γιά αὐτόν πού τήν ξεστομίζει. Τίποτε δέν εἶναι δεδομένο γιά μία ψυχή ὅτι δέν θά ἀλλάξη ποτέ. Ἄρα ὁποιαδήποτε μορφή διάκρισης, χλευασμοῦ καί ὑποκίνησης μίσους κατά ἀδελφῶν μας, εἶναι καί νομικά και εὐαγγελικά ἀπαράδεκτη. Ἄλλο ἡ ὁμοφυλοφιλία καί ἄλλο ὁ ὁμοφυλόφιλος ὡς ἔργον Θεοῦ.

Previous Article

Η ΥΓΕΙΟΛΑΤΡΙΑ ΜΑΣ ΕΞΕΤΟΠΙΣΕ ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

Next Article

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ! ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ;